КСБ

Законът, регистърът и вестникът - най-големите постижения на КСБ

В края на всеки един мандат постигнатото е основата за оценките, които могат да бъдат дадени за работата на хората, които са управлявали. Така е и в Камарата на строителите в България. Дойде краят на мандата и затова решихме да съберем мненията на тези, които пряко са участвали и са били „потърпевши“ от решенията именно на това ръководство. От отговорите, които получихме, можем да кажем – отива си един успешен екип, оценен от тези, чиито интереси e отстоявал през всичките тези години. Какво по-добро от това да си тръгнеш удовлетворен от оценката, която си получил за труда си. В очакване на следващото ръководство строителите си пожелават да има приемственост и единство на Камарата, защото, когато идва краят на едно, то е начало за друго. Затова отправихме 3 еднакви въпроса към всички председатели на областни представителства в страната да дадат своята оценка и очаквания за най-голямата и важна браншова организация у нас:

n Каква е оценката ви за приключващия мандат на настоящото ръководство на КСБ?
n Кой е най-големият успех на Камарата за последните 3 години според вас?
n Какви са предизвикателствата пред новото ръководство, което ще бъде избрано на 24 юни?

Обобщихме позициите на тези, които дадоха своето мнение и отговориха на въпросите.


Инж. Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ - Ямбол

Оценката ми за приключващия мандат на настоящото ръководство на КСБ е Много добър 5. Безспорно най-големият успех на Камарата за последните 3 години е приемането на закона за КСБ и регистъра. Предизвикателствата пред новото ръководство, което предстои да бъде избрано, са да затвърди и повиши авторитета на КСБ пред гражданите и властта.


Инж. Георги Ганджов,
председател на ОП на КСБ - Благоевград


Оценката ми за мандата определено е положителна. Мисля, че най- големият успех на Камарата за последните 3 години е създаването и пускането в действие на Централния професионален регистър.
Предизвикателствата пред новото ръководство, което ще бъде избрано на 24 юни, са да успее да наложи предложенията за промяна на Закона за устройството на територията и Закона за обществените поръчки.

Стоян Стоянов,
председател на ОП на КСБ - Велико Търново

Преценката на ОП- Велико Търново е за добре свършена работа. За КСБ се говори и се знае в публичното пространство.
Най-големият успех е работещият професионален регистър и придобитата собственост чрез закупуване на офиси по ОП.
Очакванията ни са още по-големи. Да се пребори кризата. Камарата да участва в икономиката активно чрез международни проекти и други инвестиции. Професията строител да си върне авторитета.

Инж. Валентин Вълев, председател на ОП на КСБ - Варна

Моята оценка за изминалия мандат на това ръководство е много добра.
Най-големият успех на Камарата за тези 3 години е реализирането на Закона за Камарата на строителите, на основание на който се създаде, води и поддържа Централният професионален регистър на строителя.
Новото ръководство трябва да води политика на децентрализация, като съумява да „слезе” до проблемите на фирмите и да работи за утвърждаване на авторитета на Камарата на строителите и областните представителства пред държавните институции и местната власт.


Орлин Бишков, председател на ОП на КСБ - Видин

Според Областното представителство на Видин ръководството на КСБ през изминалия тригодишен мандат работи усилено за популяризиране дейността на организацията и за издигане авторитета на строителния бранш. Като голям успех на Камарата се отчита и създаването на професионалния регистър на строителите, който спомогна за налагането на нормална и еднаква за всички пазарна среда. Според нашите виждания настоящето ръководство се справи отлично с поставените задачи и цели на КСБ.
Най-големият успех на Камарата за последните три години е защитата на интересите на строителните фирми и успешно приключилите преговори с правителството за бързо изплащане на сумите, които държавата дължи на строителните фирми.
Предизвикателства за новото ръководство ще бъдат подпомагане на фирмите от строителния сектор при справяне с финансовите затруднения и несигурната икономическа среда. Както и промяната на Устава и Закона за Камарата на строителите в България за защита на интересите на строителните фирми.

Инж. Тодор Топалски, председател на ОП на КСБ - Враца

Оценката ми от постигнатото за един мандат от настоящото ръководство на КСБ е много висока, изключително успешна и положителна. Определям работата през този мандат като структурна, организационна и кадрова. Чрез нея се поставиха силно начало и високи цели, което ще бъде предизвикателство за новото ръководство.
Най-големият успех на Камарата през последните три години е създаването на Централния професионален регистър на строителите в пълно съответствие със закона. ЦПРС е на много високо професионално ниво, създаден от експерти за изключително кратко време под ръководството на доц. Линков. Чрез ЦПРС се постига прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство. И се повишава отговорността на строителите при изпълнение на строежите.
През следващия мандат предстои огромна работа за доукрепването на Камарата на строителите, за да може тя да заеме полагащото й се достойно място в икономиката на България. Новото ръководство трябва да продължи традицията в работата на Камарата като цяло.
Пожелавам му да постигне поставените високи цели. Успех!

Инж. Атанас Кирилов,
председател на ОП на КСБ - Кюстендил

Оценката ми за приключващия мандат на настоящото ръководство е много добра. Големият успех на Камарата е Законът за КСБ и Централният професионален регистър на строителя.
Предизвикателствата пред новото ръководство са промените в ЗУТ, Законът за КСБ и Уставът на КСБ.

Валентин Съев, председател на ОП на КСБ - Ловеч

Оценката за управлението на това ръководство като цяло е положителна.  За най-голям успех смятам преговорите с настоящото правителство за изплащане на закъснелите задължения към строителите.  Предизвикателствата пред новия УС: как ще успеят да ни преведат през настоящата криза. Има много работа по промяна на законодателството. Голяма част от законите, с които работим, си противоречат. Освен това не успяха да защитят малките фирми - ние сме в постоянна конкуренция със свободните майстори: за 5-а и 6-а категория няма изискване да си вписан в Камарата.

Илия Михайлов, председател на ОП на КСБ - Добрич

Определям досегашния мандат на Камарата като много успешен. Оценката ми за дейността й в този тригодишен период е изключително висока. С приемането на Закона за Камарата на строителите в България и Правилника за неговото приложение, както и на Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, се получи пълен обрат в положителна посока в дейността на КСБ. В основата на всичко това стои ИБ и УС, ръководени от председателя на Камарата инж. Симеон Пешов. Той създаде спокойна обстановка по отношение на работата на УС на Камарата, както и ползотворна атмосфера при съвместната дейност с институциите и ведомствата. Той е и човекът, който даде ход и категорично подкрепи създаването на специализирания орган - вестник „Строител”, който за съвсем кратко време намери своето подобаващо място на пазара в България. Защото вестник „Строител” има голямата заслуга за популяризирането на дейността на Камарата в нейната многостранна дейност. Основното предизвикателство за Камарата е да продължим да се утвърждаваме, следвайки поставеното добро начало. Голямото е свършено, Законът за Камарата на строителите в България е факт, но трябва да се помисли за някои промени в него. Поправките са нещо по-лесно като реализация, но те трябва да се разгледат с повишено внимание, да се обсъдят в широк мащаб и да се търсят механизми за постигането на тези актуализации и корекции. Изменения предстоят и в дейността на ЦПРС, в частта за цените на услугите. Другото, което е нужно да се премисли, е и членският внос, който към момента е нереалистично висок, особено за фирмите, които не са вписани в ЦПРС, но аз мисля, че тези два въпроса ще бъдат решени още на предстоящото Общо годишно отчетно-изборно събрание.
Желая успех на новото ръководство на Камарата, което предстои да бъде избрано днес!

Инж. Темелко Пампов, председател на ОП на КСБ - Пазарджик

Оценката ни за приключващия мандат на настоящото ръководство на КСБ е добра.
Най-големият успех на Камарата за последните три години е организацията по вписването на строителните фирми в Централния професионален регистър на строителите в България. Както и договарянето с правителството за изплащане на задълженията към строителните фирми.
Предизвикателствата пред новото ръководство са ясно оформената позиция за сътрудничество с членовете на Камарата. Както и по-ефективно подпомагане и защитаване на професионалните им интереси.


Таня Каменова, председател на ОП на КСБ - Перник

Като цяло нашата оценка за работата на настоящото ръководство на КСБ е много добра. Постепенно Камарата успя да се утвър-ди като организация, която вече е добре интегрирана в държавата и без нея не минава вземането на нито едно сериозно решение, касаещо строителния бранш. Най-големият успех на Камарата е създаването на Централен професионален регистър на строителя и изкарването на строителните фирми на „светло”. Но това, разбира се, не е всичко – също толкова важно е, че успяхме да дадем лице на строителния бранш, да осигурим нормална, доколкото е възможно засега в България, пазарна среда. Новото ръководство трябва и в бъдеще да представлява строителите в България достойно, да ги води към просперитет, да ги обединява и да защитава интересите им.

Пламен Иванов, председател на ОП на КСБ - Пловдив

Оценката ми за приключващия мандат на настоящото ръководство на КСБ е анестезиологична! Добра работа на изпълнителния директор и гъвкавост от страна на председателя, доколкото му позволяват. Оценявам стартирането на в. „Строител” много високо. В него се чува нашата дума.
Най-големият успех на Камарата за последните 3 години е нейното съществуване, въпреки колебливата дейност и компромисния състав. Създаването на Централен професионален регистър като етап в подкрепа на коректните и професионални фирми.
Предизвикателствата пред новото ръководство са да убеди себе си и другите, че е ръководство. Да издър-жи максимално дълго под натиска на вътрешни и външни сили. Да намери смислени неща, с които да се занимава, полезни за бранша и обществото, които да успее да завърши, а не да се упражнява. Ситуацията е много трудна за всички и действията трябва да са много премерени и ефективни. Кадрова политика към служителите в Камарата, съответстваща на целите и институционалността й.

Инж. Цанка Атанасова, председател на ОП на КСБ - Силистра

Определям приключващия мандат на настоящото ръководство като много успешен.
Най-големият успех на Камарата за последните три години е създаването и поддържането на Централен професионален регистър на строителя, обхващащ максимален брой строителни фирми.
Предизвикателствата пред новото ръководство са много - Камарата да бъде единна и УС да продължи успешната политика, която беше водена до момента. Във връзка с икономическата криза - да се продължи инициативата за разплащане с бранша от страна на държавата и за подпомагането на всички строителни фирми. КСБ да подпомага съответните министерства, които имат отпуснати пари по европейските програми, в подготовката на проекти, както и да продължи своята законодателна инициатива за промени в ЗДДС, ЗОП и ЗУТ.
И не на последно място да продължи борбата с нелоялната конкуренция.

Инж. Кольо Колев, председател на ОП на КСБ - Стара Загора

Оценката ми за приключващия мандат на настоящото ръководство на КСБ с една дума е положителна.
Най-големият успех на Камарата за последните 3 години е приемането на Закона за КСБ и идентификацията на фирмите, които упражняват строителна дейност, чрез регистъра.
Предизвикателствата пред новото ръководство, което предстои да бъде избрано, са няколко. На първо място това е запазването на целта и единството на КСБ, особено към настоящия момент – във времето на тежки икономически условия. Второто предизвикателство е необходимостта от много по-активни действия по посока на защита на професионалните интереси на членовете на КСБ. И не на последно място предизвикателство ще бъдат действията по посока на необходими поправки в нормативната база на всички закони и уредби, засягащи строителната дейност.

Инж. Георги Григоров,
председател на ОП на КСБ - Шумен:

За най-голям успех смятам изграждането и поддържането на Централния професионален регистър като уникална информация за строителните фирми.
Самият факт, че членове на КСБ са половината от вписаните в регистъра фирми, показва, че има много голямо поле за работа по утвърждаване на авторитета на Камарата в строителния бранш.
В момента първоначалната регистрация и годишното потвърждение се изготвят по документи, което невинаги съответства на действителното положение на фирмите през изтеклата година. Необходимо е чрез методи на последващ контрол на регистрираните фирми да се издига нивото на регистъра до степен, че присъствието на дадена фирма в определена група и категория да е достатъчна информация на възложителите за капацитетните възможности на фирмата за дадена обществена поръчка.
Необходими са ясни и прости правила. Възложителят задава срока на изпълнение и необходимите гаранции, а единственият критерий е цената, но след като се отстранят най-ниската и най-високата. Целта е още с отварянето на ценовите предложения да може да се посочи изпълнител и това да е толкова категорично, че да не бъде обжалваемо.
И не на последно място, регламентирани срокове за заплащане на строителството, но не по-дълги от сроковете за внасяне на задълженията към държавата. Точното регламентиране на това ще намали корупционния натиск към фирмите и ще дисциплинира възложителите, обявяващи необезпечени финансово поръчки.
Давам си сметка, че за всичко това ще е необходима нелека дискусия и ще се намерят и много противници, но с отстояване интересите на строителите ще се издига и авторитетът на Камарата, ще се облекчи и опрости строителният процес.

Инж. Розета Маринова, председател на ОП на КСБ - Плевен

През изминалия тригодишен период настоящото ръководството на КСБ изпълни успешно задачата си и изгради Камарата, структурирана и функционираща като една европейска браншова организация. Реализира успешно членство на Камарата във FIEC.
В условията на икономическа криза за страната, и в особено тежките за бранша 2009/10 г., ръководството на Камарата успешно проведе трудни преговори с премиера и с ръководители на министерства в защита на строителните фирми и за изплащане на дължимите от държавата суми.
Ръководството с цялостната си дейност допринесе за издигане авторитета на КСБ в национален и международен план. Изключителна е заслугата на настоящото ръководство за реално въвеждане в действие на професионалния регистър на строителя - за повече ред, професионализъм в бранша, прозрачност на фирмите и гарантиране на качествен строителен продукт за потребителя.
На новото ръководство пожелавам да има приемственост в работата му и довеждане до реална промяна предложените законодателни промени в ЗОП. ЗУТ, ЗДДС и др. нормативи и документи, касаещи защита на фирмите от сектора, реализиране на инициативи за подпомагане на малките и средните фирми в настоящите условия на несигурна икономическа среда, укрепване на организацията. Предстои му нелеката задача на домакин на конгреса на ОСЕ през 2011 г.

Инж. Албен Родопманов, председател на ОП на КСБ - Смолян

Оценката ми за приключващия мандат на настоящото ръководство на КСБ е много добра.Най-големите успехи на Камарата за последните 3 години са създаването на нормативна уредба за дейността на строителите у нас – Закона за Камарата на строителите в България, и на Централния професионален регистър на строителя. В резултат на това КСБ успя да се наложи като една сериозна организация на строителния бранш и обедини истинските строители. Благодарение на тези успехи се създаде възможност за минимизиране на лошите практики в икономическата дейност на България. Предизвикателствата пред новото ръководство са да запази единството между членовете на КСБ и да се утвърди като социален партньор.
На новото ръководство пожелавам успех!

Александър Киримов, председател на ОП на КСБ - Хасково

Оценката ни е задоволителна, като безспорно най-големият успех на Камарата за последните 3 години е приемането на Закона за КСБ.
Що се отнася до предизвикателствата пред новото ръководство, което ще бъде избрано на 24 юни, то трябва да работи за реформиране на КСБ – в интерес на даване на самостоятелност за участие в проекти на ЕС на всички ОП-та и техните членове. Важна е и защитата от кризата на членовете на КСБ чрез промяна в законите за банките, промяна на Закона за КСБ и устава в защита на интересите на членовете с цел излизане от кризата в бранша. За целта ОП-Хасково има направено предложение от 04.02.2009 г., на което никой от КСБ – Централа, не обърна внимание.

Инж. Найден Найденов, председател на ОП на КСБ - Монтана

Настоящото ръководство на Камарата на строителите в България свърши добра работа.
Камарата помогна на строителите при изплащането на парите, които държавата им дължеше. Участието в търгове стана достъпно за всички, стига те да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя. Защитава интересите на своите членове.
Предизвикателството пред новото ръководство, което предстои да бъде избрано, е упоритата работа за реда и коректността в процедурата и изпълнението на строителството.