КСБ

Впечатлена съм от динамиката, с която КСБ се включва в работата на FIEC

Веляна Топалова
Елица Илчева

Г-жо Тодини, вие приехте изключително престижния пост на президент на най-голямата организация на строителите в Европа, честито! Как се чувствате, предвид и на това, че сте първата жена на този, бих казала, мъжки пост?
Разбира се, председателството на FIEC е чест и привилегия за мен и затова бих искала да благодаря на всички мои колеги, на европейските строители, че ми гласуваха своето доверие. Ще положа всички усилия, използвайки както опита си на строителен предприемач, така и на бивш член на Европейския парламент, за да защитя интересите на сектора. Бих искала да използвам възможността да почета и паметта на г-н Франко Нобили, който имаше много важна роля за италианската строителна индустрия, за FIEC като негов бивш президент, и за мен, тъй като ме въведе във федерацията.
Горда съм да бъда първата жена президент на FIEC в 105-годишната му история. Убедена съм, че с подкрепата на нашите членове ще успеем да дадем гласност на нашата индустрия.

Вие ще управлявате организацията в следващите 2 години. Кои са предизвикателствата пред европейските строители днес и кои са приоритетите ви?

Основното предизвикателство пред нас са последиците от глобалната икономическа криза за ЕС и нашата индустрия, като целта е да излезем възможно най-бързо от затрудненията и да изградим дългосрочна, устойчива основа за европейската икономика. Инвестициите в инфраструктурното и сградното строителство са едно от най-обещаващите решения за излизане от кризата, позволяващо едновременно да се отговори на нуждите на гражданите и индустрията. Нека убедим политиците да не съкращават тези инвестиции в борбата с публичния дълг, което трябва да се прави чрез съкращаване на разходите, а не на инвестициите.
По отношение на нашите приоритети - те са тясно свързани с отговорностите и програмата на ЕС. Някои от основните проблеми, с които ще се борим, са: бързото приемане и прилагане на новата директива за забавените плащания; насърчаване на публично-частните партньорства за по-добра ефективност и осигуряване на средства, компенсиращи липсата на публични такива; вземане на мерки за борба с нечестната конкуренция на фирми от трети страни (предимно Китай), които са субсидирани от своите държави и все по-често са срещани на европейския пазар, насърчаване на „зелените” инвестиции, особено в областта на енергийната ефективност на сградите, подобрение в безопасните и здравословни условия на труд на строителната площадка, насърчаване на социалния диалог, особено в „новите” държави членки.
Този списък с приоритети е неизчерпателен, разбира се.
Ще се вслушвам внимателно в нуждите и исканията на нашите членове и ще направя всичко възможно те да бъдат надлежно разгледани на европейско ниво.

Какви са антикризисните мерки в програмата на федерацията?

Строителната индустрия играе важна роля за европейската икономика (9,9% от БВП на ЕС за
2009 г.), за заетостта (7,1% от общата заетост в ЕС) и за борбата с климатичните промени (сградите консумират 42% от цялата енергия и отделят 35% от всички въглеродни емисии).
В тази връзка строителството е ключов играч и индустрията, която може да даде решения на проблемите. Осигуряването на устойчиво дългосрочно развитие, при пълно уважение на човешките права, и целенасочените краткосрочни мерки са ключът за възстановяване от кризата, за изпълнение на целите на ЕС за заетост, опазване на околната среда и дългосрочно развитие на ЕС.
За да отговорим на краткосрочните нужди, като същевременно гледаме и към бъдещето, FIEC и нашите колеги от Европейския строителен синдикат EFBWW подписахме съвместен апел, в който призоваваме европейските и националните власти да насочат действията си към инвестиции за насърчаване на устойчивостта и пестенето на енергия, подобрени условия за професионално обучение и образование, инвестиции в проучвания и иновации, осигуряване на достъп до кредит за предприятията и гражданите, осигуряване на дългосрочни инвестиции.
Бих искала също така да добавя, че трябва да популяризираме необходимостта и важността от инвестициите в инфраструктура и сгради за нашето бъдеще, за да не бъдат жертвани точно тези средства при опитите за намаляване на публичните разходи във всички държави членки.

Общото събрание на FIEC прие изменения в устава, с които давате възможност в организацията да могат да се включат и нови членове от областта на недвижимите имоти. Защо решихте да разширите обхвата на членовете си?
Всъщност измененията в устава позволяват и приемането като асоциирани членове на всякакви национални федерации, а не само на европейски, както беше преди. Това позволява повече гъвкавост, стига пълноправните ни членове да одобрят съответните кандидатури за членство.
В тази рамка приехме кандидатурата за членство на Германската федерация на частните жилищни строители и недвижими имоти. Много от настоящите ни членове имат изявени интереси в тази сфера на дейност и затова решихме, че FIEC трябва да осигури форум, където да бъдат обсъждани тези интереси, разбира се, в пълна координация с вече съществуващите работни групи.

Вашият предшественик г-н Дирк Кордел отбеляза в Кипър, че строителството ще бъде един от последните сектори, които ще излязат от кризата, и призова правителствата на европейските страни да увеличат своите инвестиции в инфраструктура и да обръщат повече внимание на проблемите в бранша. Как ще работите за това проблемите на бранша да се решават по-бързо и адекватно?
Смятам възможно най-бързо да вляза в контакт с европейските институции, за да представя възможностите и нуждите на нашата индустрия и за да намерим съвместни решения. Трябва да накараме вземащите решения в ЕС да разберат, че строителната индустрия не е сред причините за настоящите проблеми, а напротив – тя може да предложи ефективни решения за съществуващите икономически и екологични въпроси.
Например насърчаването на инвестициите в силно необходимата обществена инфраструктура (жп, пътища, училища, болници...), да кажем чрез публично-частни партньорства, е добър начин за осигуряване както на краткосрочно икономическо възстановяване, така и на дългосрочно устойчиво развитие.
Друго „бойно поле” ще бъде подобряването на енергийната ефективност на сградите. FIEC ще насърчи стимулите и целенасочените мерки за засилване на дейностите по обновяване и поддръжка на сградите, тъй като те допринасят за създаването на работни места в сектора.

Заявихте, че сред горещите теми на новото председателство е борбата с нелоялната конкуренция в лицето на Китай. Как ще водите тази борба?

Като строители ние не се страхуваме от конкуренцията. Тя е част от нашия бизнес, стига да е честна. Навлизането на фирми от трети страни на европейския пазар (например китайската фирма, изграждаща магистрала в Полша) показа, че невинаги правилата са еднакви за всички. Вътрешният пазар осигурява честната конкуренция между фирмите от ЕС, но европейското законодателство се оказва неспособно да защити единния пазар от нелоялна конкуренция, социален дъмпинг и нарушени екологични стандарти от фирми, спонсорирани от правителствата на трети за ЕС държави.
Именно затова трябва на първо място да направим така, че търговете за обществени поръчки да поставят при еднакви условия всички участници. Участието на фирми от трети страни, които са спонсорирани от своите правителства, наравно с частните фирми не е честна конкуренция (тъй като нарушава правилата за държавните помощи) и трябва да се избягва.
На второ място, трябва да изградим и да приложим подходяща рамка за ефективен контрол върху приложението на всички екологични стандарти, заложени в европейското законодателство.
И не на последно място, трябва да защитим принципа на „реципрочност” по отношение на достъпа до европейския вътрешен пазар на фирми от трети страни и обратно (европейски фирми на чужди пазари). Чудесна идея е да даваме добър пример, но ако това не е последвано от отваряне на други пазари за нашите фирми, то ЕС не бива да се страхува да вземе ответни мерки.

Вие сте дъщеря на един от най-мощните строители не само в Европа, но и в света – на инж. Франко Тодини. Бихте ли разказали нещо повече за баща ви, за пътя, който е изминала фамилната фирма Todini Costruzioni Generali, докато получи рицарско звание с титлата Cavaliere del Lavoro.
Покойният ми баща, инж. Франко Тодини, беше упорит, горд и скромен. От него наследих страстта си към строителството. Той имаше една амбициозна предприемаческа мечта - да построи всички пътища по света. Тази мечта започна преди шейсет години в провинцията близо до Тоди, регион Умбрия. Той основа малка частна строителна фирма, която за първи път бе вписана в Националния строителен регистър на Италия през 60-те години. През 1970 г., поради нарастване на оборотите, фирмата премести своята централа в Рим. През 90-те години дейността премина извън границите на Италия: първоначално в източноевропейските държави (България беше първата) и бившия Съветски съюз, а после и в Северна Африка и Южна Америка. Todini Costruzioni стана посланик на италианския стил по света и през 2008 г. получихме престижната награда „Леонардо”, която се присъжда на най-изявените италиански фирми в чужбина.

Догодина България ще бъде домакин на годишния конгрес на федерацията. Какво знаете за нашата страна и с какви чувства ще дойдете при нас?
Работата ми даде възможност да посетя България няколко пъти. Тя е очарователна страна с дълга история, стари традиции и важно културно наследство, но също така притежава модерна и бързо развиваща се икономика, която стремително се приближава към другите членки на ЕС.
Аз съм особено впечат-лена от динамичния начин, по който КСБ и нейните представители се включват в работата на FIEC. Това ми дава увереност за бъдещото развитие на КСБ във FIEC, но и на България като цяло.