КСБ

Становище на Камара на строителите в България относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Камарата на строителите в България изразява следното становище относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, предоставен за обществени консултации на 09.06.2023 г.

Поддържаме всички групи промени, които са насочени към: прецизирането на разпоредби за постигане на съответствие с изискванията на европейското законодателство, изпълнение на ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и въвеждането на мерки по подготовката за членство на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

По отношение предложеното изменение на чл. 117а от ЗОП следва да се има предвид, че съгласно Мотивите към проекта на ЗИДЗОП с предложената промяна се цели преодоляване на противоречивото тълкуване на разпоредбата по отношение индексиране цените на договори, когато за съответния предмет няма одобрена методика. В тази връзка, съгласно сега действащата редакция на чл. 117а от ЗОП, изменение на цената на договор за обществена поръчка се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерски съвет. Съгласно посочената редакция винаги когато е налице одобрена от МС методика, се извършва изменение цената на договор за обществена поръчка. С предвижданите с настоящия законопроект изменения на чл. 117а се създава възможност за превратно тълкуване на нормата, като решението, дали да бъде приета методика, ще зависи изцяло от волята на Министерски съвет, което ще доведе до създаване на диспозитивна норма. Считаме, че по този начин няма да бъде постигната целта, посочена и в Мотивите към законопроекта, още повече - няма да съответства на мотивите, въз основа на които бе приета сега действащата редакция на чл. 117а, а именно – преодоляване на инфлационния риск чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности. В тази връзка считаме, че действащата редакция на чл. 117а, ал. 1 има императивен характер и задължава Министерският съвет да приеме методика (или методики) за промяна (индексиране) на цените на всички договори за обществена поръчка, когато в резултат на инфлация съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на съответния договор. В случай че ал. 1 на чл. 117а бъде променена, правната норма ще придобие диспозитивен характер, което би могло да доведе до липсата на методика за индексиране на договори за обществени поръчки.

Във връзка с гореизложеното следва да се има предвид, че и към настоящия момент е налице противоречиво тълкуване на действащата към настоящия момент редакция на чл. 117а, като до реално приложение на приетата с акт на МС Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка (въпреки че такава е налична) все още не се стига именно поради разнообразно тълкуване.

Ето защо считаме, че предлаганата промяна не следва да бъде част от законопроекта за изменение и допълнение на ЗОП.

С оглед гореизложеното предлагаме с цел разрешаване на констатираните проблеми при прилагането на чл. 117а той да добие следната редакция:

„Чл. 117а (1) Изменение на цената на договор за обществена поръчка се извършва винаги когато е налице непредвидима инфлация, настъпила след сключването на договора, съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

(2) На изменение на цената по чл. 117а, ал. 1 подлежат и приключени договори за обществени поръчки, по време на изпълнението на които е била налице непредвидима инфлация.

(3) Когато в случаите по чл. 116, ал. 1 възложителят предвижда клауза за изменение на цената във връзка с инфлацията по ал. 1, той може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1.“

Предлаганата редакция на чл. 117а налага и въвеждането на следната дефиниция в ДР на ЗОП:

В параграф 2 от Допълнителните разпоредби да се създаде нова точка 27а със следния текст:

„27а „Непредвидима инфлация“ е средногодишна инфлация в размер над 3%. Средногодишна инфлация, по-висока от 3%, се счита за обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят и/или изпълнителят не е могъл да предвиди и води до необходимост от изменение на договора за обществена поръчка, което не води до промяна на неговия предмет или на рамковото споразумение.“

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА УС НА КСБ