КСБ

Държавата ще търси начин да улесни индексирането на строителните договори

На работна среща с премиера акад. Николай Денков ръководството на КСБ представи актуалните за бранша въпроси

Емил Христов

Ренета Николова

 

„Уважаеми г-н премиер, позволете в началото да Ви поздравя, че страната вече има редовно правителство. Бизнесът и гражданите очакват стабилност, подобряване на инвестиционната среда и предвидимост. Благодаря Ви за тази среща, за нас тя е от голямо значение, защото има важни въпроси, които искаме да поставим и които касаят един от структуроопределящите отрасли на икономиката със сериозен принос в БВП на страната, какъвто е строителството. КСБ представлява над 6500 фирми, вписани в ЦПРС. Имаме 27 Областни представителства (ОП). Браншът дава заетост на над 200 хил. работници и служители“. Това заяви председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (УС на КСБ) инж. Илиян Терзиев на работна среща на браншовата организация с министър-председателя акад. Николай Денков, която се проведе в Министерския съвет.

От своя страна премиерът акад. Николай Денков отбеляза, че диалогът е пътят, по който трябва да се решават проблемите.

На срещата присъстваха и Иван Модев, началник на политическия кабинет на министър-председателя, Николай Стайков, началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, и зам.-министрите на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска и Николай Найденов.

От страна на КСБ се включиха зам.-председателите на УС инж. Любомир Качамаков, инж. Иван Моллов и инж. Живко Недев, членовете на ИБ и УС инж. Тодор Андонов и инж. Егмонт Якимов, инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ – Бургас, арх. Иван Несторов, изп. директор на Камарата, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

„Като представляващи и отговорни за сектора за нас е важно да сте информиран за една негативна тенденция, за която получаваме сигнали от нашите областни представителства(ОП) в цялата страна и от фирмите, членове на Камарата. На УС на КСБ, който проведохме миналия месец, беше изразено сериозно безпокойство относно влошаването на икономическата среда и конкретно на строително-инвестиционния процес. Има забавен темп на строителството, не се възлагат обекти, а Методиката за индексация не се прилага“, заяви инж. Илиян Терзиев.

„В същото време се приемат промени в законодателството, които вместо да помагат, още повече затрудняват и дори пречат на строителството“, каза председателят на УС на КСБ.

Той посочи, че Камарата има конкретни предложения за подобряване на ситуацията.

Първата тема, която засегна председателят на УС на КСБ, бе индексацията.

Инж. Терзиев посочи, че КСБ ще внесе до седмица своето становище по проекта за промяна на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, който е обявен за обществено обсъждане, и подчерта, че Камарата ще настоява предложенията й да бъдат взети под внимание. Ясен регламент, равнопоставеност и прозрачност при прилагането на индексацията са основните искания на Камарата. Поставен бе и въпросът, че средствата за нея трябва да бъдат осигурени и включени в държавния бюджет за 2024 г.

Премиерът бе запознат и с други искания на строителния бранш, сред които беше да не се намаляват капиталовите разходи. От КСБ обърнаха внимание, че в последните години държавата не изпълнява инвестиционната си програма и голяма част от капиталовите разходи остават неусвоени. „Това влияе отрицателно както на подобряване на средата на живот на гражданите, така и на строителния бранш. Нашето становище е, че трябва

да се заложи значително увеличаване на обема на капиталовите разходи в бюджета

и да се създадат гаранции, че реално ще се изпълняват инвестиционните програми”, обобщиха от Камарата.

Ръководството на КСБ алармира също за дисбаланс между правата и задълженията на страните по договорите за обществени поръчки, който е в полза на възложителите. Бе обърнато внимание и на последните приети промени в ЗОП, предвиждащи отпадане на застрахователните инструменти като форма на гаранция за добро изпълнение по договорите за строителство. „Игнорира се финансов инструмент, успешно работещ в България и по света. Ударът ще бъде усетен най-вече от малките и средни фирми“, каза инж. Илиян Терзиев и допълни, че позицията на КСБ е, че този текст трябва да се преразгледа и да се промени, като при подготовката му се вземат под внимание становищата на организациите, чиято дейност засяга.

На срещата стана ясно още, че Камарата предлага и

въвеждане на договорите по FIDIC, както и разработване на типови договори за строителство.

Браншовата организация повдигна и темата за сивия сектор. „Спазването от възложителите на ЗКС и по-специално на изискването строителните дейности да се изпълняват от фирми, вписани в ЦПРС, е от ключово значение за борбата със сивия сектор. За съжаление свидетели сме на редица случаи, включително от публични институции, като напр. министерства, тази разпоредба на закона да се игнорира. Считаме, че трябва да се предвидят санкции при неспазване на закона“, са категорични от КСБ.

От Камарата заявиха още, че е необходимо превръщането на строителния сектор в приоритетен и приемането на стратегия с хоризонт поне 10 г. „Мнението и експертизата на КСБ и бранша трябва да се вземе предвид при приемането на нормативни и поднормативни актове, както и при законодателни промени, касаещи строително-инвестиционния процес. Необходими са периодични срещи, на които да се обсъждат актуални въпроси и проблеми“, каза председателят на УС на Камарата. „Очакваме да бъде оценена сериозността и значението на поставените теми, разбиране и подкрепа, както и предприемане на реални стъпки в кратки срокове“, каза в заключение инж. Илиян Терзиев.

“Правителството ще търси начин да улесни индексирането на цените по договорите за строителство, възложени по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП). За целта е необходимо да се подобрят правилата за това“, коментира министър-председателят акад. Николай Денков. Премиерът заяви, че очаква конкретни предложения в тази посока, изготвени съвместно от Камарата и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той се ангажира въз основа на тях Министерският съвет да промени Методиката за индексиране на вече договорените цени. „Правителството е готово също да предложи промени в ЗОП, ако това е необходимо. Ще се търси възможност

финансовите средства за индексацията да бъдат заложени в централния бюджет за 2024 г.,

като се разпределят по отделните министерства – възложители на конкретните поръчки за строителство“, каза още той.