Новини

ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАМАРАТА през 2009 г.


Днес ние правим анализ за дейността на всички органи от нашата браншова структура и на Камарата като цяло. Отчитайки 2009 година не можем да се откъснем от ситуацията през двете съседни години 2008 и 2010 год., ситуация, изпълнена с екстремни състояния на строителния пазар.

Да видим накратко през този период, какво се случваше в строителния отрасъл:

Да видим какво Камарата постигна през 2009 год., какво не е решено и какви са насоките на работа в условията на деня.


1. Работата по поддържането и използването на Централния професионален регистър

Подробностите по цялостната дейност на комисията към ЦПРС ще бъдат изложени в доклада на председателя на комисията.

През 2009 година завърши разработването и влизането в действие на всички блокове от системата на ЦПРС, както по отношение на вписване, промени във вписването, годишно потвърждаване, така и блоковете, свързани с допълнителна информация за строителите и потребителите на строителни услуги

Създаде се уникална за България браншова мрежа от периферни и централно звена и техника с изключително богата банка данни.           Към 31.12.2009 г. в регистъра са вписани 5008 строители, от които 42 чуждестранни юридически лица, към днешна дата 5297.


Регистърът доведе до:

Обявяване на обществото, държавата, потребителите и бранша в България кои са строителите, които имат опит, история, мощности за изпълнение на съответните поръчки;

Създаване на сито след годишното потвърждаване;

Въвеждане на специализация на строителите;

Увеличаване на приходите на държавата от данъци в отрасъла;

Начало на сериозен натиск върху сивата икономика;

Увеличаване ролята, оценката и цената на инженерния и икономически персонал;

Създаване на конструктивни партньорски отношения с институциите и държавните органи.

Естествено, че сме далече от постигането на много добри резултати по всичко, казано по-горе, но това е един не лек и продължителен процес, изискващ постоянство, много труд и време.


2. Състояние на Камарата и работата на нейните структури

Членският състав на Камарата за периода е относително постоянен. В момента в Камарата членуват 1967 фирми, при 2224 към 25.06.2009г. Фирмите членки изпълняват основният обем на СМР в страната.

Управителният съвет и Изпълнителното бюро са добре организирани, има постоянство в работата им.

Изключително важна и полезна беше работата на ИБ и УС по законите, касаещи строителството, ЗОП, ЗУТ, ЗДДС и др.

На заседание на разширения Управителен съвет бе представен анализ за състоянието на строителния сектор от икономиката на страната. На тази основа бяха разработени мерки за защита на членовете на Камарата в условията на криза. Мерките бяха обсъдени с ръководството на МРРБ и комисията по регионална политика и местно самоуправление към Парламента.

Един от основните приоритети в работа на КСБ през 2009г. в условията на криза беше да се затвърдят и разширят връзките с държавните структури.

Ръководството на Камарата проведе 2 срещи с министър-председателя, министъра на финансите, министъра на РРБ, министъра на Транспорта, министъра на Труда и социалната политика.

Разбираемо на първо място за нас са нашите взаимоотношения с МРРБ.

Имаме още от първия ден много добри работни контакти с министър Плевнелиев.

В работата на консултативния съвет към министъра участва практически цялото ИБ.

Имаме и много добро взаимодействие с НАП.

Поддържаме добри професионални контакти с ДНСК, както и сходните  браншови организации: КАБ, САБ, КИИП и БААИК.

На 26 март 2010г. във Велинград разширеният Управителен съвет беше свикан на извънредно заседание за обсъждане на мерки и приемане на решение по отношение неуредените задължения на държавата към строителните фирми. Беше прието единодушно Обръщение към Министър-председателя на РБългария, подписано от всички присъстващи. Това ускори решението за изплащане на 500-те млн.лв.
През изминалия отчетен период областните структури, техните ръководства и председатели натрупаха сериозен опит и имат видими успехи при изпълнение на функциите им съгласно Устава.

През изминалия отчетен период областните структури, техните ръководства и председатели натрупаха сериозен опит и имат видими успехи при изпълнение на функциите им съгласно Устава.

Към момента офис, собственост на Камарата, има в градовете Силистра, Бургас, Ямбол, Пазарджик, Шумен, Пловдив, Кюстендил, Стара Загора, Кърджали, Велико Търново, Сливен, Смолян и Плевен, които са и с добра кадрова обезпеченост.

Предстои закупуването на офиси на всички останали ОП. Това е едно изключително голямо постижение на УС.

Подготвя се закупуването на терен за централната сграда на КСБ в София, заедно с ОП София.

Продължава работата по организационното укрепване и развитие на КСБ. След  формирането на първите три секции с направления – „Високо строителство”, „Инженерна инфраструктура” и „Енергийно строителство”, през м.октомври 09г. бе създадена още една секция „Хидротехническо строителство”. Бяха  създадени и други две секции - „Проектиране и строителен надзор” и „Професионално обучение и квалификация в строителството”.

В секциите се водят много дискусии, подготвят  се материали.


3. Продължава участието в колективното трудово договаряне.

4. Приоритетно  се развиваше и направление „Международна дейност ”.

Международната дейност през 2009г. бе насочена към обмена на опит в квалификацията, единни норми в строителството, пренасяне на опита на водещи страни при усвояване на европейските фондове, добри европейски практики в строителното законодателство и др.; поддържане на добри партньорски връзки и провеждане на инициативи с нашите колеги от Германия, Румъния, Италия;  ползотворно участие в работата на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC).

В резултат от разгърнатата обширна международна дейност на КСБ, тя се утвърди като надежден и търсен партньор сред европейските структури и организации, нарасна авторитета й на национално ниво и в международен аспект.

Голямо признание за авторитета на Камарата е решението на FIEC за провеждане на конгреса през 2011г. в гр. София.


5. През настоящата година Камарата продължава работата на редица проекти по европейски програми като програмата за учене през целия живот, „Леонардо да Винчи” .

Изключително интересен е проекта на ОП Пловдив „АЗ МОГА ДА СТРОЯ”. Това е проект с голямо бъдеще.

Интересен проект има и в ОП Пазарджик, за който днешният вестник “Строител” пише.


6. Професионална квалификация и преквалификация

През м.септември 2009г. бе учредена секция „Професионална квалификация” към КСБ. Секцията разработи и съгласува учебната програма. Продължава популяризирането на документалния филм „Безопасност на труда в строителството”.

По Оперативните програми  на ЕС КСБ взе участие по няколко проекти:

Оперативна програма „Управление на човешките ресурси”.

Оперативна програма „Управление на човешките ресурси”.

„Добри практики в управлението на обучителни институции в строителния сектор”.

„Подобряване на управленските умения и компетенциите на мениджъри от строителния сектор чрез иновативни технологии и стратегии за учене”.

“Проект за енергийно-ефективно саниране на сгради”


7. Икономически анализи и прогнози в строителството

В доклада са дадени многобройните анализи, направени от КСБ и дадени на много институции.

8.  В публичното ни представяне на първо място се популяризира ролята на КСБ чрез присъствие в националните електронни и печатни медии.

В началото на м. април 2009г. бе даден стартът на вестник ”Строител”. Вестникът се утвърждава като качествен продукт, отличаващ се с ясна визия, професионално списване и богат на информация, анализи и експертни мнения за строителния бранш.

Повиши се прозрачността и информираността за дейността на Управителния съвет и Областните представителства. Честването на Деня на строителя „Димитровден”, участието в конкурси и провеждане на годишната класация „ТОП 50”      за фирми с най-добра строителна практика все повече се превръща в значима традиция и важна дата от официалния държавен календа

Изключително интересна е инициативата на КСБ за реконструкция и модернизация на къщата-музей в Дряново.


9. Финансови резултати:

През 2009г, Камара на строителите в България е реализирала приходи в размер на 10 244 хил.лв.,  като 9 611 хил. лв. са от стопанска дейност,  в т.ч. 8 710 хил. лв. от такси на Централния професионален регистър на строителя,  и  632 хил.лв. от нестопанската дейност,  в т.ч. 512 000  лв. от членски внос.

Паричната наличност на КСБ създава стабилност и позволява да се изгради окончателно материалната база, както за нуждите на Регистъра, така също и за организационните дейности.

Новите такси  са доста ниски и приходите през следващата година ще са значително по-малко. Затова бъдещото ръководство и УС следва много пестеливо да изразходват средствата, за да не се стигне до финансов недоимък, както беше в Българска строителна камара преди години.


10. Някои насоки на бъдещата работа

Задачите, които предстои да се решават през следващия мандат на УС произтичат от Закона за КСБ, Устава, антикризисните мерки и предложенията на членовете на камарата, направени по време на отчетните събрания на ОП и идеите, които ще се формират днес.

Най-спешната задача на новия УС е бързото приключване на разплащането на държавата и общините със строителните компании за 2009 г. Процедурата е много тромава. Проблема с дълга на общините не е изчистен в постановлението на Министерския съвет.

Главната задача пред всички нас е запазването на единството на КСБ, обединяване около Устава и нуждите на строителите, работа в синхрон на всички звена.

Заедно с горното трябва да се търси промяна в начина на упражняването на правата и отговорностите в управлението и особено участието на ОП във формирането и вземането на решенията.

Второто главно направление е работата по съставянето на по-генерални промени в ЗУТ, ЗОП и ЗДДС, търсене на пътища за защита на правата на строителя в направление - създаване на нормална пазарна среда, ясни и прозрачни процедури в търговете, борба с неетичните постъпки, създаване на механизъм за въздействие върху комисиите за честно състезание, борбата с дъмпинга и др..

През следващите година-две основен финансов източник ще се явяват европейските програми. Като знаем проблема с недостига на квалифициран технически обучен човешки ресурс, УС следва да разработи и предложи на министерства и общини схема за подпомагане на дейностите по европейските фондове.

На вниманието на УС следва да бъдат и някои предложения, направени по време  на отчетните събрания, като:

За по-големите строежи, въвеждането в експлоатация да бъде след окончателното разплащане от инвеститора;

Да се провеждат срещи с институциите – РДНСК,  Инспекцията по труда и други за координиране на действията;

Да се въведат единни критерии при провеждането на търгове и това да се регламентира в закона;

Да се проведе борба срещу опасната ситуация – дъмпингови цени

Да се създаде „Информационен център” за фрапиращи примери на лошо сътрудничество с Електроразпределителните дружества, ВиК, газови, топлофикационни и комуникационни дружества.

Да се намери сериозен начин за борба с фирмите, които имат неетично поведение по време на търговете.

Да се помисли по проблема-правна основа за решаване на споровете;

Да се създадат консултантски компании, които да подпомагат фирмите за участие в европейски проекти;

Посредничество на Камарата за работа в чужбина;

Промяна на остарялата нормативна база  на ГИТ и на Кодекса на труда;

Лично от мое име, като председател на КСБ в тригодишния мандат и като председател на БСтрК изказвам изключителна, голяма, сърдечна благодарност на членошете на УС, на КС, на комисията по ЦПРС и на председателите на ОП  за съвместната работа, за подкрепата която чувствах,  за прекрасния климат, който цареше през целия период!


От  името на УС да пожелаем на събранието ползотворна работа и положителни резултати.

От името на УС на КСБ

Благодаря за вниманието!

24 юни 2010 г.