КСБ

КСБ консултира и подпомага Държавен фонд „Земеделие“

Инж. Стефан Карчев Гл. експерт в КСБПреди няколко дни беше публикувано съобщение, че в Държавен фонд „Земеделие „са подписани нови договори за 6 млн. лв. по изпълнение на проекти по мярка 321 и 322 от „Програмата за развитие на селските райони” (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г., като с тези нови 9 проекта общият брой на сключените договори надхвърля  бройката 440 на обща стойност над един милиард лева.
Това безспорно е успех за ДФ „Земеделие”, особено като се има предвид през какви перипетии и сътресения премина тази институция с трикратна подмяна на изпълнителния директор и остър дефицит на компетентни кадри, докато се стигне до сегашния му вид, когато с настоящото си ръководство и състав изпълнява успешно поетите задължения. Една от основните му задачи е изпълнение на цитираната ПРСР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по следните направления („мерки”) :
- Мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности”
- Мярка 312 - „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
- Мярка 313 - „Насърчаване на туристическите дейности”
- Мярка 321 - „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
- Мярка 322 - „Обновяване и развитие на населените места”
- Мярка 121 - „Модернизиране на селските стопанства”
- Мярка 123 - „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
В реализирането и изпълнението на тези 440 договора от Програмата сериозен дял има и Камарата на строителите в България. Още през лятото на 2010 г. ДФ „Земеделие” отправи запитване към КСБ за информация относно средни цени в строителството. Начинът, по който беше дефинирано това запитване, показа, че отрасъл „Строителство” не е най-силната страна на ДФЗ. Имаше цитат като: „Да се представят средни строителни цени на квадратен метър за различни видове строителни дейности като изграждане, основен ремонт, реконструкция, текущ ремонт и т.н.”
И при ремонт, и при реконструкция един куб. м бетон струва един куб. м. Това накара ръководството на КСБ да предложи компетентно съдействие и помощ от квалифицирани експерти на КСБ за обработката на постъпили апликационни форми по различните мерки от Програмата. За отпускането на безвъзмездна помощ по тези мерки могат да кандидатстват всички общини, попълнили съгласно изискванията съответната апликационна форма.
Първоначалните критерии за оценка на ДФЗ включват:
Размер на кандидатстващата община (до
10 000 ж.).
Проектът да се изпълнява за населено място от 500 до 5000 ж.
Проектът да е за рехабилитация на ВиК системи.
Проектът да е за рехабилитация на път, свързващ населеното място с пътна мрежа II и III клас от РПМ.
Заявлението да съдържа идеен, технически или работен проект на инвестицията.
В резултат на събрани точки по горните критерии кандидатите се разпределят по групи и в низходяща градация (група със 100 т., група с 80 т. и т.н.) се пристъпва към оценяване на представения идеен, технически или работен проект на инвестицията. Тук именно беше и същността на предложението за помощ от КСБ – предоставяне на екип от експерти, които да оценяват тези проекти. След проведени разговори между ръководствата на двете страни в началото на ноември 2010 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между Държавен фонд „Земеделие” и Камарата на строителите в България.
Той включва съдействие от страна на Камарата на строителите в България при определяне основателността на предложените разходи във връзка с подадени заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., за които не са определени референтни цени. Съдействието се изразява в участие на представители на КСБ в комисия за произнасяне относно обосноваността на разходите, предмет на кандидатстване по мерките от Програмата за развитие на селските райони, 2007 – 2013. Представителите, които КСБ в България предлага за участие в оценяващата комисия, трябва да притежават знания в съответната област.
Меморандумът цели да се създаде основа за сътрудничество между страните във връзка с оптимизиране на работата на Държавен фонд „Земеделие” при разглеждане на заявленията и да създаде подходящи условия за експертно участие в оценяваща комисия. С писмо от 10 ноември 2010 г. изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков уведоми ДФ „Земеделие”, че екип от подходящи експерти може да започне работа незабавно и безвъзмездно, докато ръководството на ДФ намери подходяща законова основа и форма за реализиране на този вид дейност. По този начин 15 експерти с различни специалности започнаха работа, в резултат на което в края на първото тримесечие на 2011 г. те инспектираха и направиха необходимите корекции на количествено-стойностните сметки на повече от 200 апликационни форми по мерки 321 и 322.
На 16 май 2011 г. ДФ „Земеделие” обяви конкурс съгласно изискванията на чл. 2б, ал. 1 във връзка с
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет на изпълнение „Наемане на независими оценители, които ще вземат участие в оценяващите комисии по мерки 321, 322, 313, 123 и 121 от ПРСР и ще изготвят комплексна оценка на инвестициите за строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови инфраструктурни обекти, обзавеждане и оборудване на обществени сгради.”
В рамките на определения срок бе изготвена съответната оферта от страна на КСБ съгласно изискванията на техническото задание от ДФ. След конкурс на Камарата беше присъдено първо място и на 28 май 2011 г. бе подписан Договор за сътрудничество с предмет на дейност: „Извършване на комплексна оценка на инвестиционни проекти по мерки 321, 322, 313, 121 и 123 от ПРСР с най-ниска цена, в случай че най-ниската оферирана цена надвишава
пазарната”.
Срокът на договора е една година, смятано от датата на подписване или изчерпване на предвидения обем от 200 апликационни форми. От този момент досега екип от висококвалифицирани експерти, чийто брой и специалности варира в зависимост от естеството и предмета на предлаганите за проверка проекти, прегледа повече от 200 нови проекта. Експертите се справиха отлично със задачата, като получиха нееднократно благодарност  от представителите на ДФ „Земеделие”. Дейността на колегите протича изцяло в извън работно  време, често пъти при импровизирани условия и място за работа. Независимо от това, съзнавайки необходимостта от преодоляване на натрупването на инвестиционни проекти, въпреки кратките срокове за оценяване, поставяни от възложителя и благодарение на изключителната отзивчивост и настойчивост на ръководството на КСБ, условията на този договор бяха изпълнени сто процента с необходимото качество и в изискуемия срок. И нещо повече – дейността в тази насока на КСБ продължава и сега - отново на доброволен принцип, докато Камарата получи ново предложение за по-нататъшната форма на сътрудничество между двете институции.
През цитирания период КСБ оказа съдействие чрез становища и компетентни мнения по други документи, издадени от Държавен фонд „Земеделие” като :
- Методология и показатели за оценка на офертите при процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони);
- Методика за определяне на финансови корек-ции, приета с ПМС № 134 от 05.07.2010 г.;
- Най-често допускани грешки от бенефициентите и препоръки за тяхното отстраняване.
КСБ очаква предложение от страна на ДФ „Земеделие” за форма на продължаване на това сътрудничество. И още един път Камарата декларира своята готовност да оказва съдействие на ДФ „Земеделие” при провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изпълнение на инвестиционни разходи в общините бенефициенти, под формата на участие на нейни експерти в тръжни комисии, консултации и други подходящи форми.