КСБ

Проведе се първият за годината Разширен управителен съвет на КСБ

Емил Христов Ренета Николова

На 29 февруари Камарата на строителите в България (КСБ) проведе първия за годината Разширен управителен съвет (УС) в централния офис на браншовата организация в София. Заседанието се състоя в хибриден формат – присъствено и онлайн. Гости на събитието бяха Илия Караниколов, член на УС и изп. директор на Българската банка за развитие (ББР), и Веселин Халачев, председател на Обединени бизнес клубове и председател на УС на Българо-узбекската търговска камара.

Заседанието откри председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави колегите си и приветства с добре дошли гостите. „Изключително важно е, че на Разширения управителен съвет провеждаме среща с Българската банка за развитие. Очакваме финансовата институция да ни запознае с възможностите, които предлага Програмата за оборотно финансиране на фирми със сключени договори за изпълнение на СМР с контрагенти, спечелили безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проекти“, заяви инж. Терзиев.

„Благодаря на УС на КСБ за възможността да презентирам продуктите, разработени от ББР в подкрепа на строителния бизнес“, каза от своя страна Илия Караниколов.

Караниколов обясни, че ББР предлага оборотно финансиране за строителни фирми със сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) с контрагенти, страна по договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ по национални и европейски програми, в две направления: за проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); и за проекти по Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и подобряване на природното наследство на селата“ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

От думите на изп. директор на ББР стана ясно, че Програмата се изпълнява по европейския инструмент InvestEU. „Фирмите членове на КСБ ще имат възможност да кандидатстват за подкрепа за намаление на обезпечението за финансиране на проектите си“, подчерта Караниколов.

На заседанието на Разширения УС на КСБ присъстваха зам.-председателите инж. Живко Недев и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на CICA, членове на ИБ и УС и председатели на ОП на КСБ, почетният председател на Камарата инж. Светослав Глосов, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика към КСБ, Любомир Пейновски, председател на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ и на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, инж. Пламен Пергелов, председател на СД на „Вестник Строител“ ЕАД и член на Комисията за ЦПРС, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“, председатели на секции на Камарата.

Заседанието продължи с доклад на инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ към КСБ, който представи предложение за превеждане на български език на т.нар. Бяла книга на FIDIC.

След това председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев информира членовете на УС за проведените събития и срещи на ръководството на браншовата организация с институциите.

По тази точка инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на CICA, даде повече информация за работното посещение на делегацията на организацията на международните контрактори в столицата на Съединените американски щати – Вашингтон.

Любомир Пейновски, запозна присъстващите с официалното представяне на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, състояло се в края на ноември 2023 г.

Инж. Илиян Терзиев посочи, че успешно са стартирали и се провеждат срещите на Областните представителства на КСБ с местните власти от мандат 2023-2027 г. Такива са се състояли в Пловдив, Самоков, Враца, София и Габрово. „Предстоят ни срещи във Велико Търново и Силистра“, добави председателят на УС на КСБ.

В следваща точка Разширеният управителен съвет гласува разпределението на представители на ръководството на КСБ към институции и по ресори за изпълнение на основните политики.

Веселин Халачев, председател на Обединени бизнес клубове и председател на УС на Българо-узбекската търговска камара, представи възможностите за наемане на работна ръка от Узбекистан. „Ние сме единствената организация, която има официално подписан договор на правителствено ниво с Узбекистан да представляваме техните работници на територията на цяла Европа. Голяма част от тях имат опит именно в сферата на строителството“, посочи Халачев. Двете страни се договориха за провеждането на последващи срещи предвид сериозния проблем с липсата на кадри в сектора и големия интереса от страна на строителните фирми.

Разширеният управителен съвет на КСБ разгледа и одобри Годишният доклад за дейността, заверен от регистриран одитор, Годишен финансов отчет и Доклада на независимия одитор за 2023 г. на „Вестник Строител“ ЕАД и взе решение за внасянето им за публикуване в ТРРЮЛНЦ. Гласувано бе и предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г. Избран бе регистриран одитор за 2024 г. Решено бе печалбата на дружеството за 2023 г. да бъде разпределена като дивидент към едноличния собственик на капитала – КСБ.

Заседанието продължи с обсъждане на предложенията на Комисията по професионална етика относно разработване на наръчник за образци на типови договори за строителство и/или отделни видове СМР. Докладът бе представен от инж. Благой Козарев.

Разширеният УС на КСБ взе решение за приемане и изключване на членове на КСБ.