КСБ

Декларация

ДО:  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
КОПИЕ: ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  Г-Н СИМЕОН ДЯНKОВ
КОПИЕ: АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:  ВСИЧКИ МЕДИИ В БЪЛГАРИЯ

 

 

Уважаеми Господа,

Камарата на строителите в Република България е създадена през 2006 г. Днес нейните членове наброяват 2276 с 27 представителства в страната и 7 асоциирани сдружения. Основната мисия на сдружаването на строителите е дефинирана в Устава на Камарата, ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. В Централния професионален регистър за периода 25.06.08–25.06.09 г. са вписани 5608 строители. За същия период са осигурени 221 760 работни места, заети от граждани на Република България. Справка за общия обем на НПП сочи 15 379 037 хил. лв. Водените на отчет ДМА са на стойност 5 681 194 хил. лв. Нека се има предвид, че браншът не е обхванат 100%.

Отрасъл строителство е реализирал 19,75% от БВП на Република България за 2008 г. Размерът на реализираните приходи за 2008 г. от отрасъл строителство са 16 427 хил. лв. Смятаме, че не е необходимо да се разяснява и свързаността между строителството и всички останали отрасли – лека и тежка промишленост, търговия и всички видове услуги.

От края на 2008 г. сме свидетели на неадекватно поведение от страна на търговските банки, действащи на територията на България. Поведението им е мотивирано от императивите на банките майки, както и от липсата на какъвто и да било контрол или ангажираност от страна държавните органи – Министерски съвет, БНБ, АТБ. Този факт доведе до унищожаване на строителния бранш, респективно и на останалите отрасли: блокиране на паричните потоци чрез неоправдано високи лихви по депозити (които се рекламират), невъзможност за обслужване на съществуващи кредитни експозиции, отказване на поръчки към други, свързани със строителството дейности, освобождаване на работници и в крайна сметка намаляване на приходите към бюджета.
Ние питаме: къде в страните, засегнати от световната икономическа криза, се стигна до срив на всички основни браншове? Всички правителства предприеха действия за субсидиране на цели отрасли в икономиката. Блокираха за определени периоди изплащането на лихви по кредити. Поставиха таван на лихви по кредити т.н.
Ние разбираме, че Министерският съвет няма нужните правомощия да въздейства пряко върху поведението на ТБ в страната, но знаем, че няма наредба на БНБ, която да защитава правата на потребителите на кредити, а сме в Европа и имаме уж подобни права. Има само наредба за работа и права на ТБ в страната. Съществуват механизми за политическо и икономическо влияние, които при наличието на политическа воля могат да доведат до корекция и съобразяване на действията на територията на Република България.

Областното представителство на КСБ в гр. Хасково е сериозно загрижено и обезпокоено от поведението на търговските банки в страната, както и от липсата на интерес и ангажираност от страна на държавните органи, които съсипват не само строителния бранш в България.
На 04.02.2009 г. сме излезли с декларация към МС. На декларацията отговориха само от Съюза на потребителите, че това не е в техните компетенции.
На 20.03.2009 г. сме излезли с мерки за незабавна намеса на държавата и централната банка в посока на регулиране процесите. Декларацията остана без отговор.

Липсата на каквато и да е реакция от страна на институциите адресати означава еднозначно, че за управниците на Република България към онзи момент проблемите на българските граждани са крайно безинтересни. Нашият отговор бе категорично даден на изборите през 2009 г.
В смисъла на гореизложеното ние отново апелираме за ангажираност от Ваша страна с проблемите на гражданите на Република България, както и за съвместни действия по отношение на набелязаните от нас мерки с оглед излизане от кризата и стабилизация на държавата ни.

Ние предлагаме:
- Възможност за гратисен период на действащите кредити за период от 2 до 4 години. Предоговаряне на лихвите по действащи и нови кредити с краен лихвен процент до 4%. Определяне на таван за банковите такси за преразглеждане на кредити, такси за управление, ангажимент и др. Да се задължат ТБ да обявяват на видно място цените на всички услуги, които предлагат.
-  Да се обърне внимание на порочната практика за кредитиране на граждани от небанкови структури.
- Намаляване на данъчноосигурителната тежест като:
- Осигуровки – 15%
-  Данък печалба – 10%
- Дивидент - да се премахне облагането
- ДДС на жилища на физически лица – да се премахне
- Възстановяване на ДДС на физически лица при саниране на жилища
- Тотална подмяна на кадрите в системата на НАП и НОИ с цел изграждане на нов манталитет на тези служители и постигане промяна в създадените вериги за източване на ДДС и други подобни конфликти на интереси.
- Да се провери имотното състояние и източниците на доходи на служителите от НАП и НОИ и след това на останалите държавни служители.
- Да се преразгледат всички комисии и министерства, както и техният брой служители и да се прецени необходими ли са тези структури, или само тежат на бюджета, например Комисията за защита на личните данни и много други.
- Да се провери колко служители в системата на НАП изчисляват болнични листове и дали това е оправдано, след като фирмата може сама да го направи и при проверка, ако има пропуски, да се санкционира.
- Да се привлекат специалисти икономисти и експерт-счетоводители в комисиите на Народното събрание и да не се пренебрегва опитът им.
- Ако дадено дружество иска да възстанови ДДС от бюджета и има задължения към друго дружество, което има данъчни задължения, възстановената сума да постъпва по данъчната сметка на другото дружество.
- Да се създаде Закон, който да регулира междуфирмените разплащания и междуфирмената задлъжнялост. Съществуващите в момента са не ефективни.
- Да се създаде публичен регистър за неизрядни платци. При неплащане в срок от 1 (един) месец да влиза в регистъра неизрядният платец.
- Да бъдат предприети действия, които в крайна сметка да доведат до следните промени в законовата уредба:

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ПРОМЕНИ В ЧЛ. 59

1.  Добавя се нова алинея (4), която гласи:
„Банките да определят методика за определяне на лихвените проценти по кредитите и размера на допълнителната наказателна надбавка, която да се представя за одобрение пред съответния орган в БНБ.”

2. Добавя се нова алинея (5), която гласи:
„Методиката за определяне на лихвените проценти да бъде разделена за съществуващи кредити и новоотпускани кредити.”

3. В случай на неспазване на изискванията на чл. 59  да се прилагат предвидените в глава 11, раздел 6 , чл. 103 надзорни мерки.

ПРОМЕНИ В ЧЛ. 60
1.    Добавя се нова алинея (6), която гласи:
„В договора да се предвиди, че банките нямат право да променят едностранно условията по кредитите. Всяка промяна на условията по кредита извън първоначално уговорените да бъде предмет на двустранно договаряне с клиента.”

ПРОМЕНИ В ЧЛ. 43
Добавя се текст: „като БНБ следи за спазването на сроковете по съответната наредба. В случай на прилагане на други срокове се прилагат предвидените в глава 11, раздел 6, чл. 103 надзорни мерки.”

Да се създаде нова наредба, която да определи поведението на ТБ в период на световна финансово-икономическа криза, в пряка връзка с Наредба 11 и глава 11 от Закона за кредитните институции НАДЗОР ВЪРХУ БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ, раздел III Надзорно сътрудничество и Раздел IV Надзор на консолидирана основа, която да даде възможност за предоговаряне на съществуващи експозиции при условията на 4 до 7% лихва и двугодишен гратисен период без задължително наваксване на натрупаните до момента просрочия по главници.По решение на УС на КСБ - ОП-Хасково с протокол №6/04.02.2009 г.

С подкрепата на 57 членове на ОП-Хасково и регистрирани 106 строители, вписани в Централния професионален регистър на строителите в България от регион Хасково.

 

 

КОМЕНТАР

Защо сме  във финансова криза според вас, г-н Киримов?

Защото този, който има пари, ги слага на депозит, който му носи достатъчно средства независимо от инфлацията при 10% лихва. Каква ще е тази дейност в България че без риск да носи такива доходи. Една от причините да няма производство и инвестиционен интерес е тази. При такива лихви на кредитиране също няма как да се породи интерес от страна на млади и идейни кадри за нов  бизнес климат и осъществяване на иновативни идеи за бизнес.

А как е в строителството?

В строителството 10% е регламентираната печалба. Коя ще е тази фирма, която ще изпълни новите обекти със собствени средства, без да потопи собствените си подизпъл-нители. Видно е, че сами се вкарваме в схеми, които сами си създаваме.

Как виждате изхода от тази ситуация?

Ако има излизане от кризата, то единствената мярка са лихвите по депозити и по кредити. Има и опасен балон, ако в една банка примерно се пусне слух, че не може да изплати депозитите, ще изгърмят много.