КСБ

КСБ в комисията на конкурс за ремонт на ПГСА - Пазарджик

Започна работа комисия към Професионалната гимназия по строителство и архитектура-Пазарджик, която ще разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Избор на изпълнител за строително-ремонтни дейности в ПГСА - гр. Пазарджик”. Тази процедура е етап от реализацията на проект JP-14 „Повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на дограма в ПГСА - гр. Пазарджик”, финансиран от безвъзмездната помощ на японското правителство в подкрепа на структурните реформи в България. Чрез поръчката ще се извърши подмяна на дограмата в основната училищна сграда, учебните работилници, физкултурния салон и общежитието на гимназията. В работата на комисията в качеството на външен експерт съгл. чл. 34, ал. 3 от ЗОП участва инж. Емил Гигов - включен в списъка на АОП от Камарата на строителите в България. В обявения срок постъпиха 13 оферти от консорциум „Чех пласт – Вимакт 1”, „Техно-енерджи” ООД, консорциум „Строй-груп”, „Ринг П” ЕООД, Обединение по ЗЗД „АВС - Аланни”, „Пловдивстройресурс” АД, „Монолит” АД, „Радани” ООД, консорциум „Екострой-Груп”, „Артстрой” ООД, „Термикс ЕС” ООД, „Теолино пласт” ООД, „Руен Холдинг” АД. Под председателството на инж. Евтим Янев - председател на ОП на КСБ-Пазарджик, в качеството на партньор по проекта офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване. Проверено бе наличието на плик № 3, който съдържа ценовата оферта, като всеки затворен плик бе подписан от трима членове на комисията и представител на фирма, различна от фирмата, чиято документация бе отваряна. Работата продължи с отварянето на плик № 2 - техническа оферта, като всеки лист от документа беше подписан от членове на комисията и представител на една от фирмите. Инж. Евтим Янев отвори и плик № 1 и запозна присъстващите със списъка на документите, съдържащи се във всяка оферта на фирмите участнички. С това приключи публичната част от работата на комисията. Съгласно заповедта на директора на ПГСА - гр. Пазарджик комисията трябва да приключи своята работа в срок до 24.02.2012 г. Прогнозната стойност на поръчката е 291 106 лв. без ДДС.   Стилиян Иванов гл. експерт в КСБ