КСБ

Ясна структурата на Управителния съвет на КСБ

С добро настроение и задължителния толеранс от 15 минути започна първото заседание на новоизбрания Управителен съвет на КСБ. Верен на принципите за откритост и демократичност, председателят на КСБ инж. Светослав Глосов още в началото предложи промяна в дневния ред, тъй като все още някои от членовете на  УС не бяха пристигнали


Обсъжданията започнаха с точката за основните насоки в Програмата на УС за периода до 2013 г. Членовете на УС се съгласиха да направят своите предложения по програмата в следващите две седмици.
Деловият тон беше продължен от зам.-председателя на КСБ Венелин Терзиев, който в качеството си на председател на Съвета на директорите на в. „Строител” направи анализ на финансовото състояние на вестника и принципите на неговото бъдещо финансиране. В дух на конструктивизъм председателят на ОП на КСБ – Добрич, Илия Михайлов информира колегите си за все по-нарастващия интерес към вестника от строителите в Добруджа. Добри думи за редакционната политика и за равнището на публикациите каза доц. д-р инж. Николай Михайлов - председател на секция „Инженерна инфраструктура” на КСБ. Инж. Глосов допълни, че вестника вече получават всички фирми, вписани в ЦПРС, тиражът е увеличен, нарасна и обемът – от 24 на 32 страници.
След това обсъждане, при вече 100% присъстващи членове на УС на КСБ, по предложение на инж. Глосов УС избра за зам.-председатели инж. Николай Михайлов (25 гласа от 28 гласували) и Венелин Терзиев (27 гласа от 28 гласували, една бюлетина беше недействителна). Инж. Георги Линков е заместник по право като председател на ЦПРС.
Съгласно Устава на КСБ инж. Глосов предложи и трима членове на Изпълнителното бюро. По право в седемчленното ИБ влизат председателят и тримата му заместници. Кандидатурите на Николай Таков - София, Николай Николов - Бургас и Таня Каменова - Перник бяха приети единодушно. За председател на Комисията по етика бе избрана Розета Маринова - председател на ОП на КСБ-Плевен.
Емоционално беше обсъждането на т. 4 от дневния ред – процедурата за избор на национална офис сграда на Камарата. Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков обобщи дискусията и подчерта, че ИБ ще събере предложенията и те ще бъдат докладвани на следващия УС.