КСБ

Иновативните решения са основа на успешния бизнес

КСБ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП):

Иновативните решения са основа на успешния бизнес

КСБ въвежда стандарта ISO 9001-2008

  За пореден път КСБ засвидетелства напредничави идеи в сложното икономическо време, в което фирмите от строителния бранш са принудени да оцеляват, да съхраняват професионалистите си и да поддържат статуса си на работодатели. Международният форум „Иновативни решения при производството на метални изделия в строителството”, който беше организиран и с участието на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), се проведе в курортното селище Белчин баня. Форумът е в рамките на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина по проект № BG161РО003-4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”. Обърнахме се към Веселин Горнишки – директор на дирекция „Развитие и интернационализация на българските предприятия” в ИАНМСП, да коментира идеята на форума: „Нашата агенция изпълнява една мащабна дейност за насърчаване на българските предприятия и промотиране на тяхната продукция на външните пазари. Част от дейностите се финансират по четвърта ос на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, по която изпълнителната агенция е бенефициент. В рамките на този проект, предмет и на днешния форум, ние реализираме редица прояви в чужбина - колективни участия на панаири и изложения, бизнес мисии и различни промоционални прояви. Част от дейността е свързана и с провеждането на малък брой, но много качествени бизнес форуми, като този тук, който търси допирни точки на интересите на българските и чуждестранните фирми. Агенцията работи в тясно сътрудничество и коопериране с браншовите камари, тъй като те най-добре познават спецификата на съответните отрасли, представляват и защитават интересите на фирмите. С Камарата на строителите в България работим много интензивно, тъй като в последните години тя разви международната си дейност доста активно и ние считаме, че има сериозен професионален потенциал в самите строителни компании. Аз съм оптимист за бъдещата ни работа с КСБ, с която имаме ползотворен диалог за насърчаване на бизнеса”. Един от основните участници на форума беше ALUKONIGSTAHL, австрийска фирма, създадена от Якоб Кьониг през 1864 г. На своите партньори в строителството тя предлага системи от алуминий, стомана и пластмаса. Представители на фирмата презентираха „Фотоволтаични модули, интегрирани с окачени фасадни конструкции”. В една от кафе-паузите разговаряхме с Весел Етугов - гл. експерт секция „Малки и средни предприятия” на КСБ, за останалите мероприятия от тези два наситени с професионализъм дни. „Има решение на УС на КСБ за въвеждане на стандарта по качество ISO 9001-2008 за цялостната работа на Камарата. За целта са проведени 12 заседания, на които работната група е обсъждала проблемите по въвеждането на стандарта. Идеята е всичко, което става в сградата на ул. „Михаил Тенев” 6 – от входящата и изходящата кореспонденция, начина на оформяне на писма, административно-стопанския отдел, договорите, съхранението на документацията, човешките ресурси, да бъде подчинено на европейския стандарт. Освен вътрешната комуникация и правила за работа на Камарата стандартът регламентира и дейността на областните представителства, какви административни правомощия имат, правилника за работата им и т.н.” Мониторингът на обществените поръчки в строителния сектор беше друга дискусионна тема в тези два дни в Белчин баня. „Мониторингът цели, продължи Етугов, да обхване всички обществени поръчки, които се публикуват в отделните издания или се качват на сайтовете на общините. За целта в Камарата работи новосформирана група, която наблюдава всичко това, изучава задълбочено документите и търси в обществените поръчки евентуални дискриминационни условия. По специално изработена скала се отчитат различните „пробойни” на обществената поръчка, например евентуално картелно споразумение, и всичко това се докладва на изпълнителния директор. При натрупване на негативи в това направление Камарата влиза в правомощията си, влиза в контакт със съответния възложител за изглаждане на проблемите.”