ДО Вестник „Строител”

Прочетена: 6

Моля чрез страниците на Вашия наш вестник да публикувате следното обръщение:

Уважаеми колеги,
Намаленият обем на СМР в страната принуди редица фирми да преосмислят своята ценова политика, да намаляват себестойността, да търсят други резерви, за да отговорят на изискванията на възложителите.
Това е хубаво и е един нормален оздравителен процес.
За съжаление това прераства в грубо погазване правилата на пазарната икономика и на етичните норми.
Фирмите предлагат в своите оферти цени далеч под нормалната себестойност за срочно и качествено изпълнение на предвидените работи. Според мен те очакват:
– с допълнителни анекси (както често се случва) да увеличат договорената цена;
– да не изпълнят пълния и качествен обем работа.
Ръководената от мен фирма се занимава със строителен надзор, част от инвестиционния процес. Искам да дам няколко примера:
1. Община Елин Пелин – търг за строителен надзор на „Инженеринг на обект: Изготвяне на работни проекти и изпълнение на СМР за изграждане и реконструкция на общински инфраструктурни обекти – „Разделна канализация на кв. 80 и 81 по плана на с. гара Елин Пелин”, „Реконструкция на хранителен водопровод за с. гара Елин Пелин и напорните водопроводи до двата Rv на ИМК” и „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на с. гара Елин Пелин”. За трите строежа е предвидено:
– оценка на съответствието;
– строителен надзор;
– инвеститорски контрол;
– съставяне на технически паспорти.
Предвиденото времетраене на СМР е 150 дни, разполагаемата сума е 40 хил. лв.
Търгът се печели с цена 9700 лв!!!
2. „ЧЕЗ България” ЕАД – търг за строителен надзор „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, геодезическо заснемане на изграденото външно елзахранване и издаване на удостоверение по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ”
Търгът се печели от фирма, предлагаща 50-100 лв. за оценка на съответствието, 70-150 лв. за строителен надзор. Според мен не само че цената не може да покрие административните разходи (трябва поне 4-5 пъти да се отиде до ЧЕЗ за подписване на договор, получаване/предаване на документацията, допълнителни въпроси, пускане на фактура и т.н.), да не говорим за заплащане на персонала. Лично аз го оприличавам на подигравка с възложителя.
3. Община Благоевград – търг за „Извършване на консултантска услуга, вкл. упражняване на строителен надзор и координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорски контрол за количества и цени по изпълнение на СМР по проект „Основен ремонт на Общински младежки дом и реконструкция на съществуващата дренажна система – Благоевград”. Трябва да се изпълнят следните дейности:
– строителен надзор;
– инвеститорски контрол;
– съставяне на технически паспорт.
Предвидено времетраене на СМР 7 месеца и разполагаема сума от
21 800 лв.
Търгът се печели с цена 9900 лв. от фирма от София.
Възможно ли е седем месеца екип от София, включващ и надзор и инвеститорски контрол, да изпълни работата за тази сума? Как ще се платят заплати, командировки, административни разходи?
4. Община Благоевград – търг „Избор на изпълнител на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващата социална инфраструктура на територията на община Благоевград”. Дейнос-
тите, които трябва да се осъществяват на 5 обекта, са:
– строителен надзор;
– съставяне на технически паспорти.
Предвиденото времетраене на строителството е 6 месеца, разполагаемата сума – 74 хил. лв.
Търгът се печели с цена 17 777 лв.
Може би тази цена е и причина за трудовата злополука, станала през миналата седмица на един от тези обекти.
Сигурен съм, че подобни примери има много. С подобни действия според мен основателни са критиките към нас и наслагването на общественото мнение за лошо качество.
Може да се спомене и друго – по оперативните програми са предвидени суми, които при неоползотворяване се връщат в Европейския съюз. Пък после – в България трудът бил много евтин.
Колеги, осъзнайте се, нека да си сътрудничим, зная, че няма минимални цени, но предлаганите от вас граничат с абсурда или са основание за търсене на корупционни практики.
Изпълнителен
директор:
Васил Вутов

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.07.2010. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: