КСБ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Първо:
Камарата на строителите в България не приема предложението за нова ал. 5 към, чл. 24 към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. Тези предложения поставят обектите на гражданите в неравнопоставеност спрямо тези за държавни и общински нужди.
Второ:
Ако въпреки това народните представители не възприемат предложението за отпадане на новата ал. 5
Предлагаме:
§3. Предложената в §8 на законопроекта нова ал. 5 към чл. 24 се изменя, както следва:
(5) Решението за промяна на предназначението на земеделската земя може да бъде изменено или отменено от Комисията за земеделските земи, когато:
1. В 3-месечен срок от уведомяването по реда на чл. 24а не е заплатена държавната такса по чл. 30, или
2. В 3-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаване на разрешение за строеж на обекта, или
3. В 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.
Изменението или отмяната на решението за промяна на предназначението на земеделската земя става с административен акт на Комисията за земеделските земи, ако след писмено уведомление за изтичане на сроковете до заинтересуваните лица и изискване те да представят в 30-дневен срок писмено становище и доказателства, че инвестиционното им намерение продължава да се изпълнява, такова становище не е представено или липсват доказателства за изпълнение на инвестиционното намерение.
§4. Добавя се нова ал. 7 към чл. 24, както следва:
(7) Актът, с който се отменя или изменя решението, съответно отказът за това, се съобщава на заинтересованите лица и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
§5. Добавя се нова ал. 8 към чл. 24, както следва:
(8) При отмяна на решението за промяна предназначението на земята заплатените за земята такси по чл. 30 се възстановяват, а на собственика и/или на лицето, което има право да строи в чужд имот, се заплаща от държавата обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи.
Подпис:
Инж. Св. Глосов,
председател на КСБ

Коментар по темата на Валентин Стоянов, главен съветник към парламентарната Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм - на стр. 13