КСБ

Обществените поръчки през юли 2012 г. в цифри

√ Обща прогнозна стойност*: 224,4 млн. лв. √ Общ брой на обявленията за обществените поръчки: 188 √ Броят на обявленията за обществени поръчки през последните 3 месеца на 2012 г. остава почти непроменен - около 188. * 1. Прогнозната стойност не е обявена за поръчките, провеждани по процедура договаряне без обявление (23% от обявленията) 2. За поръчките по открита процедура, за които не е обявен обем, прогнозната стойност е изчислена на база гаранцията за участие (1% от прогнозната стойност) Условия, ограничаващи участието, в обявленията за обществени поръчки през юни 2012 г. В 30% от обявленията за обществени поръчки през юли 2012 г. са заложени насочващи/дискриминационни условия. Често обявленията съдържат повече от едно нарушение. Най-често срещаните нередности са следните: По отношение на критерии за подбор: √ Неспазване на принципа за публичност по отношение на минималните финансови и технически изисквания - посочване на документи по чл. 50, ал. 1 и/или чл. 51, ал. 1, без да се определят критериите за подбор за категориите: „Икономически и финансови възможности” и „Технически възможности” – в 9 от обявленията √ Минимални технически и финансови изисквания, които дават предимство на един от кандидатите и/или ограничават кръга на потенциалните участници в процедурата за обществена поръчка: l Изискване за годишен оборот, надвишаващ 3 пъти прогнозната стойност на поръчката – в 2 от обявленията l Изискване за брой и/или стойност изпълнени договори на участника – в 13 от обявленията l Изискване за специфичен опит (договори по Фидик или ЕС проекти) или самостоятелно изпълнение на договори – в 5 от обявленията l Минимално изискване за конкретен тип/брой техническо оборудване или дълготрайни активи (складова база), несъответстващо с обема на поръчката – в 9 от обявленията l Завишени изисквания за опит*/брой на техническия състав на кандидата и/или брой на щатни работници – в 8 от обявленията l Изискване за застраховка „Трудова злополука” – в 4 от обявленията l Прекомерно изискване за сертификати – в 8 от обявленията, в т. ч.: – SA 8000:2008 (Международен стандарт за социална отговорност) при 3% от поръчките – ISO 27001:2005 (Системи за управление на сигурността на информацията) при една от поръчките – Посочване на неизмерими минимални изисквания като: „Участникът може да се справи с изпълнението на предмета на поръчката”; „Участникът доказва, че може да поеме отговорност при изпълнение на поръчката”; „Участникът умее да управлява определен кадрови ресурс и е налице устойчивост на личния състав за определен период от време” – в 1 от обявленията По отношение на показателите за оценка √ Посочване на показатели за оценка, които не са свързани с предмета и описанието на поръчката – в 8 от обявленията, в т. ч.: l Искан процент авансово плащане l Анализ на рисковете/управления на риска l Срок за отложено плащане l Размер на неустойка √ Посочване на неясни критерии за оценка, които биха довели до субективизъм в оценяването на кандидатите – в 4 от обявленията, в т. ч.: l Стратегия за изпълнение на договора l Техническа оценка върху методологията на изпълнение l Строителен подход за изпълнение Посочване на критерии за оценка с обща тежест, по-малка от 100% – в 3 от обявленията. *Повече от 10 години за ръководители и/или завишен опит за екипа в зависимост от слож­ност­та на поръчката.   Източник: Изчисления по данни на АОП   Автор: Мария Желева, звено „Анализи“