КСБ

Време e за сериозен скок в санирането

FIEC приветства приемането на Директивата за енергийна ефективност

    Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) приветства приемането на Директивата за енергийна ефективност от Европейския парламент, като изказва специално одобрение на разпоредбата на директивата за дългосрочни национални пътни карти за обновяване на сградния фонд в Европа. Президентът на FIEC Томас Шлайхер заяви, че „при ниския ръст на ново строителство ключът към намаляване на търсенето на енергия и запазване на квалифицирания персонал е в съществуващите сгради, които са причина за 40% от крайното енергийно търсене и над една трета от емисиите на парникови газове. Директивата предоставя на правителствата необходимия тласък за нарастване процента на саниране, а това не може да се постигне без необходимите инвестиции и механизми за финансиране”, допълва Шлайхер. Въпреки типичната роля, която директивата предоставя на обществените сгради и обществените поръчки на национално ниво, тези мерки не трябва да отвличат вниманието от основната задача, а именно - трансформиране на пазара в такъв, който начело поставя икономиите на енергия. Стремежът е да се постигнат целите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове, а също и да се редуцира скъпоструващата зависимост на съюза от вносна енергия, за да останат повече средства в икономиката на Европа. Още повече че дейностите, свързани с развитието на реален пазар около икономиите на енергия в сградите, ще подхранят дейности в строителния сектор. Преодоляването на сериозната финансова бариера пред инвестициите е от съществено значение за реалните възможности за обновяване на застаряващия сграден фонд в Европа. Това може да се осъществи чрез широкомащабно финансиране под формата на револвиращи фондове или схеми от типа pay-as-you-save, които възстановяват разходите за реновиране чрез намаляване на сметките за енергия. Фискални стимули като намалени ставки по ДДС за услуги, свързани с ремонти и водещи до явни икономии на енергия, също са доказали, че стимулират пазара. Затова FIEC се обръща към тези страни, които ползват намалени ставки на ДДС за ремонтни работи, да продължават в същата посока. Освен това FIEC призовава за превръщането на Сертификата за енергийни характеристики (EPC) в реална и надеждна мярка за консумацията на енергия на сградите. В заключение FIEC подчертава ползата от дейностите по саниране върху икономиката като цяло, като се позовава на неотдавнашно изследване на инвестициите в енергийната ефективност в Германия, извършено от името на Германската банка за развитие (KfW). Това проучване установява, че за всяко евро, инвестирано в областта на енергийно ефективни дейности, допълнителни пет нетни евро се натрупват в германската държавна хазна чрез повишени данъчни приходи и по-ниски плащания за безработица. Шлайхер пояснява, че „тези цифри показват дали в икономически или екологичен аспект приемането на предизвикателството по обновяване сградния фонд на Европа има смисъл. Сега, когато директивата е факт, държавите членки трябва да действат така, че да превърнат добрите намерения в реалност”. FIEC е Европейската федерация на строителната индустрия, представляваща своите 33 национални федерации членки в 29 страни (27 - ЕС и EFTA, Хърватия и Турция), строителни предприятия от различен мащаб, в това число занаятчии, малки и средни предприятия, както и „световни играчи”, изпълняващи всички форми на жилищни и промишлени инженерни дейности.   Превод инж. Джани Антова