КСБ

Мониторинг на обществените поръчки, април 2013 г.

Екип на КСБ, Таня Бъчварова, ръководител на звено „Анализи и прогнози“ Обявените обществени поръчки за април 2013 г. са 321 броя. Има ръст от 18% в сравнение с март. Поръчките с прогнозна стойност са 258 и това е 80,4% от общо обявените на стойност 620 млн. лв. Отчита се ръст от 11,3%.

Поръчките без обявена стойност са 63, или 19,6%. Има намаление от 6%.

Обявени поръчки за април 2013 г. по вид на строителството:

Инженерно строителство и ВиК 118, или 36,8% от общо обявените с обща прогнозна стойност 541 млн. лв. Има повишение с 28,3% в сравнение с март и 19,7% ръст на прогнозната стойност.

 Инженерна инфраструктура - 88, или 27,4% от общо обявените. Запазва се тенденцията на нарастване от 33,3%.

 В и К - 30, или 9,3% от общо обявените поръчки за април 2013 г. Ръстът е 15,4%.

Сградното строителство представлява 21,8%, или 70 поръчки с обща прогнозна стойност 42 млн. лв. Нарастването е с 2,9%. Има обаче намаляване на стойността с 44%.

Енергийна инфраструктура - 26 поръчки с прогнозна стойност 18 млн. лв. Те са 8,1% от общо обявените за април 2013 г. Има повишение от 62,5% в сравнение с март и ръст на стойността от 38,5%.

Проектиране и надзор - 107, или 33,3% от общо обявените с обща прогнозна стойност 19 млн. лв. Нараст­ването е с 11,5% при увеличена стойност от 5,6%.

Тенденции

Инженерно строителство и ВиК - ръст от 26 поръчки, или нарастване с 28,3%.

Сградно строителство - ръст от 2 поръчки, или нарастване с 2,9% .

Енергийна инфраструктура - ръст от 10 броя, или снижение от 62,5%.

Проектиране и надзор - ръст от 11 поръчки, или нарастване от 11,5%.

ВиК - ръст от 4 поръчки, или нарастване с 15,4%.

Инженерно строителство - ръст от 22 поръчки, или нарастване 33,3%.

Тенденция при обявената прогнозна стойност април - март 2013 г.

Инженерно строителство и ВиК - ръст от 19,7%.

Сградно строителство - намаление от 44,0%.

Енергийна инфраструктура - ръст от 38,5%.

Проектиране и надзор - ръст от 5,6%.

Обявени обществени поръчки по строителни сектори

„Инженерна инфраструктура“ - процентно съотношение по видове дейност. Обявени са 88, или 27,4% от общо обявените, с ръст от 33,3%.

Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура представляват 81,6% от обявените за сектора. Ръстът е 67,4%.

Почистване и корекция на речни корита и отводняване - 3,4% от обявените. Намалението е от 1 поръчка в сравнение с предходния месец.

Паметници на културата, археологически разкопки - няма обявени за разлика от март, когато е имало 1 поръчка.

Сметища битови и строителни отпадъци за април 2013 г. - представляват 6,8% в сегмента. Има ръст от 3 броя.

Насипни работи за април 2013 г. - няма обявени поръчки при 4 броя през март.

Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих за април 2013 г. - представляват 6,8% от общо обявените поръчки в сегмента, като намалението е 4 поръчки.

Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа - представляват 1,4%, като се запазват нивата.

ВиК сектор - процентно съотношение по дейности - 30 броя, или 9,3%, което е ръст от 15,4%.

Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции на битови и отпадни води - 23,4%, с намаление на нивата от 3 поръчки.

Ново строителство и ремонт на помпени станции - 3,3%, запазват се нивата.

Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация - 56,7% и ръстът е от 2 поръчки.

Рехабилитация на колектори - 3,3% и ръст от 1 поръчка.

Строителство на утаител и резервоари - 3,3%, 1 поръчка повече от март.

Проект воден цикъл - 10%, ръст от 3 броя.

Сондажни работи - няма поръчки, както и през март.

Сектор „Сградно строителство“ - 70, или 21,8% от общо обявените. Тенденция на нарастване в сегмента от 2 поръчки.

Ново строителство - 27,1%, наблюдава се намаление от 8 поръчки.

Реконструкция, ремонтни работи и други видове строителни работи сградно строителство - 72,9%. Наблюдава се ръст на нивата с 10 броя .

Сектор „Енергийна инфраструктура“ представлява 8,1% с ръст от 10 броя.

Мерки за енергийна ефективност - представляват 50%, ръст от 3 броя.

Ремонт, реконструкция и монтажни работи - представляват 50%, ръст от 7 поръчки.

Сектор „ Проектиране и строителен надзор“. Обявените обществени поръчки са 107, или 33,4%. Наблюдава се тенденция на ръст от 11 броя.

Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ, паспортизация за проектиране - 23,4%, или ръст от 12 поръчки.

Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор - 32,6% в сегмента. Намалението е от 11 броя.

Строителен надзор - 44,0%, нарастване с 9 поръчки.

Тенденция по критерий „Източник на финансиране“

Броят на финансираните по програми на Европейския съюз поръчки е 175 при 133 за март.

Програма за развитие на селските райони - ръст от 31,4%.

Програма „Развитие на човешките ресурси” - намаляване на нивата с една обявена поръчка.

Оперативна програма „Регионално развитие“ - ръст от 74,1%.

Програма „Опазване на околната среда“ - ръст от 25,6%.

Програма „Трансгранично сътрудничество“ - спад от 3 поръчки.

Програма„Европейско и териториално сътрудничество“ - запазване на нивата.

Програма „Европейски бежански фонд“ - няма поръчки.

Проект „Социално включване“ - МТСП - няма поръчка за април.

Програма „Джесика“ - спад от 1 поръчка.

Ръст на обявените обществени поръчки от държавен бюджет от 5%.

Оперативна програма „Транспорт“ - спад от 1 поръчка.

Програма сектор „Рибарство” - спад от 2 обществени поръчки.

Национален доверителен фонд - спад от 1 поръчка.

Програма „ Красива България“ - ръст от 5 броя.

Обявени обществени поръчки по критерий „Възложител“

250 - ръст от 19,0%.

Комунален и обществен сектор - 3 поръчки, или намаление от 11%.

Болници и учебни заведения - 11 броя, нарастване с една.

Министерства и агенции - обявени 52, ръст от 52,9%.

Други обявени за април - 5 броя, или ръст от една.

 

Анализ на допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Фактори за несигурна среда

 

Констатациите на експертната група към Камарата на строителите в България, изпълняваща мониторинг „Условия, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България”, са:

Допуснатите нарушения, слабите места, ограничителните критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителни бариери в рамките на анализа, са 20, което е с 4 повече от предходния месец.

Инженерна инфраструктура и ВиК - в 12 поръчки, 7 с допуснати нарушения.

Сградно строителство - в 6 и ръст от 5 нарушения.

Енергийна инфраструктура - спад от 2 поръчки.

Проектиране и строителен надзор - в 2 броя при 6 за март.

Необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител на обществената поръчка по:

Критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като методология, концепция, план за работа, промяна в последователността на технологичните процеси и оценка на риска (методика за разпределение на точките).

Изисквания за размера на приходите за последните години.

Посочване на неясни (неизмерими) показатели за оценка, които биха довели до субективизъм в оценяването на кандидатите - липса на критерии.

Гаранция за участие.

Срок за разсрочено плащане.

Необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител на обществената поръчка по отношение на изисквания за конкретен тип механизация и оборудване.

Изисквания по отношение на професионалната квалификация, опит и трудов стаж.

 

Условия, влияещи негативно върху конкуренцията - регистрирани несъответствия

 

Критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като методология, концепция, план за работа, оценка на риска. Методика за разпределение на точките.

Поръчка № 00160-2013-0006, възложител община Вълчи дол по ПРСР - критерий за оценяване - „Икономически най-изгодна оферта“ при:

Показател: 1.

Техническо предложение - П1; тежест: 40

Показател: 1.1.

Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 25

Показател: 1.2.

Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните строително-монтажни работи; тежест: 35

Показател: 1.3.

Управление на риска; тежест: 40

Показател: 2.

Ценово предложение - П2; тежест: 60

Неправилна формулировка на „Промяната в последователността на технологичните процеси” може да се отрази на качеството на изпълнение на обекта.

Всички те влияят върху предложената цена - некоректен критерий за оценяване на офертата.

Поръчка № 00214-2013-0003, възложител община Димово - критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта” при:

Показател:

Технически показатели ТП = Т1х80% + Т2х20%; тежест: 40

Показател: Т1

- Предложен срок за изпълнение на поръчката; тежест: 80

Показател: Т2

- Предложен гаранционен срок за изпълнените СМР; тежест: 20

Показател:

Финансов показател ФП - предложена от участника крайна цена без ДДС; тежест: 60

При техническите показатели са посочени срокове и отделно финансов показател. Посочване на неясни, неизмерими за оценка критерии, би довело до субективизъм в оценяването на кандидатите.

Поръчка №00151-2013-0007, възложител община Троян - критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта” при:

Показател:

Цена за изпълнение на поръчката (Кц); тежест: 65

Показател:

Гаранционен срок (Кгс); тежест: 20

Показател:

Наказателна санкция (Кс); тежест: 15

Не става ясен критерият „Наказателна санкция”, неясни показатели за оценка, влияещи негативно.

Поръчка № 00016-2013-0002, възложител община Априлци - критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта” при:

Показател:

Предложена цена; тежест: 50

Показател:

Срок на изпълнение; тежест: 20

Показател:

Оценка на подробен линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка; тежест: 30

Линейният график и диаграмата на работната ръка са елементи от методиката за изпълнение, но самостоятелно не могат да бъдат оценени - какви са показателите, по които се прави оценката? Некоректни субективни критерии.

Поръчка № 00007-2013-0013, възложител община Мездра - критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта” при:

Показател:

Цена за доставка и полагане на 1 тон асфалтова смес; тежест: 70

Показател:

Цена за 1 кв. м изкърпване с деб. 4 см; тежест: 15

Показател:

Цена за 1 кв. м изкърпване с деб. 5 см; тежест: 10

Показател:

Срок за изпълнение; тежест: 5

Посочените показатели са елементи от анализ на цените на отделните видове, операции при извършване на строителство на пътища. Некоректно, субективно заложени изисквания.

Поръчка № 00420-2013-0002, възложител община Гълъбово по ОПОС - критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта” при:

Показател: А:

Техническо предложение - 100 точки; тежест: 70

Показател: А1 (К1)

Срок за изпълнение на проектни работи, СМР, проби и тестове за въвеждане в експлоатация и доставка на оборудване - 30 точки тежест

Показател: А2 (К2)

Срок за плащане - 30 точки тежест

Показател: А3 (К3)

Технически възможности на участника -Строително предложение/програма за изпълнение на строителството - 40 точки тежест

Показател: Б.

Ценова оферта - 100 точки; тежест: 30

Не става ясно как може да се съвместят в един показател срок за проектиране, проби, тестове и доставка на оборудване. Некоректно дефиниран показател.

Поръчка № 00303-2013-0005, възложител община Велики Преслав - критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта” при:

Показател:

Времеви показател; тежест: 40

Показател:

Ценови показател; тежест: 60

Не става ясно какво се разбира под „времеви показател”. Некоректно, неправилно поставени изисквания.

Поръчка № 00267-2013-0048, възложител община Пловдив

Участникът трябва да има минимален общ оборот от строителство за предходните три години, считано от крайния срок за представяне на офертите, в размер на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева без ДДС; Да създаде заетост чрез наемане на регистрирани в ДБТ безработни на обект „Къща Клианти” Консервация, реставрация и адаптация, УПИ:ХI-803,804 - творческа база, кв. 123 по плана на АИР „Старинен Пловдив”, гр. Пловдив; Да създаде работни места при реализиране на обекта (изпълнителите на СРР/СМР/КРР, чиито обекти са в общини с ниво на безработица над средното за страната, съгласно данни на Агенция по заетостта към момента на кандидатстване, наемат безработни лица, регистрирани в съответната ДБТ, които са не по-малко от 50% от общо заетите на обекта; изпълнителите на СРР/СМР/КРР, чиито обекти са в общини с ниво на безработица под средното за страната (каквато е община Пловдив) съгласно данни на Агенцията по заетостта към момента на кандидатстване, наемат безработни лица, регистрирани в съответната ДБТ, които са не по-малко от 30% от общо заетите на обекта; Да постигне пазарно съотношение на труд и материали; Да изплаща пазарни заплати (не по-ниски от минимална цена на труда за страната) на наетите безработни лица за изпълнение на дейностите и да спазва изискванията за закрила на заетостта и условията на труд; Да заплаща осигурителни вноски на база осигурителните прагове за съответната длъжност към периода; Да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници; Коментар - ограничително условие.

Поръчка № 00466-2012 -0004, възложител община Долни Чифлик - критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта” при:

Показател:

Единични цени за видовете СМР; тежест: 65

Показател:

Гаранционен срок за качество; тежест: 30

Показател:

Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 5

Не става ясно за кои видове СМР се изискват единични цени и от така формулираните изисквания как ще се направи оценката - като средна на всички СМР - на практика това означава най-ниска цена. Некоректно формулирани изисквания.

 

Критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като прекомерни изисквания:

 

Поръчка № 00827-2013-0002, възложител община Кула

 

Прекомерни изисквания за препоръки за добро изпълнение от трима възложители за успешно изпълнени договори в посочената по-горе област.

Изисквания за размера на приходите за последните години.

Поръчка № 00564-2013-0001, възложител министерства и агенции – Регионална инспекция по околната среда (РИОСВ) – Русе, по програма ОПОС.

Участникът да има положителен финансов резултат за счетоводните 2010, 2011 и 2012 г. включително в зависимост от датата на учредяването му или започване на дейността. Участникът да е реализирал общ оборот през предходните три години в зависимост от датата на учредяването му или започване на дейността, както следва: за позиция №1 в размер на 995 000 лв., за позиция №2 в размер на 565 000 лв., за позиция №3 в размер на 235 000 лв. Участникът да е реализирал специфичен оборот от дейности, аналогични за позицията, за която кандидатства, през предходните три години в зависимост от датата на учредяването му или започване на дейността, както следва: - за позиция №1 в размер на 398 000 лв. от следните аналогични дейности: реконструкция и строителство на обществено-обслужващи сгради и административни сгради (нежилищни) - за позиция №2 в размер на 268 000 лв. от следните аналогични дейности: реконструкция и строителство на обществено-обслужващи сгради и административни сгради (нежилищни) - за позиция №3 в размер на 94 000 лв. от следните аналогични дейности: изработка, доставка и монтаж на витрини от PVC/AL профили и оборудване за административни цели. Участникът да има положителен финансов резултат - това е несъответствие спрямо принципите за равнопоставеност и лоялна конкуренция, чл. 2 от ЗОП.

Поръчка № 00965-2013-0003, възложител община Върбица - участниците следва да са реализирали за последните три години или от датата на учредяването им оборот от строителен надзор на ремонтно-възстановителни работи и/или изграждане на нови обществени сгради, не по-малък от 6000 лв.

Завишени минимални изисквания

Необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител на обществената поръчка по отношение на изисквания за конкретен тип механизация и оборудване.

Поръчка № 00904-2013-0003, възложител община Драгоман по програма ПРСР

Прекомерни изисквания по отношение минималното ниво за техническото оборудване, строителната механизация.

Поръчка № 00040-2013-0028, възложител община Свиленград по програма ПРСР

Прекомерни изисквания за минимално ниво за техническо оборудване, строителна механизация.

Поръчка №00827-2013-0002, възложител община Кула

Прекалено изискване по отношение на минималното строително оборудване.

Гаранция за участие

Поръчка № 00955-2012-0003, възложител община Върбица

Гаранция за участие 20 лв. - Завишена гаранция

Поръчка № 00782-2013-007, възложител община Стамболово

Некоректно поставени условия по отношение на гаранцията.

Срок за разсрочено плащане

Поръчка № 00782-2013-0001, възложител община Стамболово, ПРСР

Показател:

„Срок за разсрочено плащане на окончателното плащане“.

Ограничително условие. Всички критерии, отнасящи се до срокове за изпълнение, гаранция и отложено плащане, са некоректни. Този критерий се покрива на практика с изискване строителят да работи със собствени средства.

Поръчка 00109-2013-0004, възложител община Благоевград

Критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта” при:

Показател срок

- представлява предложено време за изпълнение; тежест: 35

Показател:

гаранционен срок - представлява предложен гаранционен срок ; тежест: 10

Показател:

финансови показатели - предложена от участника крайна цена и ценообразуващи показатели; тежест: 35

Показател:

срок разсрочено плащане - тежест: 20

Критерият разсрочено плащане не е коректен, няма ясна дефиниция в какво се изразява. Схемата на плащане обикновено е означена в договора за изпълнение и не може да бъде произволна с оглед по-добри позиции в оценката - респективно носеща повече точки.

Поръчка 00109-2013-0005, възложител община Благоевград - критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта” с оглед на:

Показател:

Размер на предложената цена; тежест: 45

Показател:

Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 25

Показател:

Срок на отсрочено плащане; тежест: 20

Показател:

Гаранционен срок; тежест: 10

Критерий „Срок, отсрочено плащане” е некоректно условие и не може да бъде условие, даващо възможност за повече точки при крайната оценка.

Поръчка № 00782-2013-0002, възложител община Стамболово по ПРСР - Критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта” при:

Показател:

Технически показател тежест: 35

Показател:

Т1 - предложен срок за изпълнение (тегловен коефициент - 50%); тежест: 50

Показател:

Т2 - Предложен гаранционен срок (тегловен коефициент - 50%); тежест: 50

Показател:

Цена; тежест: 60

Показател:

Срок за отложено плащане; тежест: 5

Критерий „Срок на отложено плащане” е некоректен при оценяване на офертата на кандидата за обществената поръчка.

Изисквания по отношение на професионалната квалификация, опит и трудов стаж

Поръчка № 00127-2013-0006, възложител община Дългопол по ПРСР

Ограничителни насочващи условия - Техническият ръководител да има минимум 7 години стаж по специалността и да е магистър. Завишени изисквания.