КСБ

Втори мандат за Илия Михайлов като председател на ОП-Добрич

На годишното отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ в Добрич, проведено на 14 май, отново с мнозинство за председател беше преизбран Илия Михайлов. Съгласно квотата, определена от разширения Управителен съвет на КСБ, за областното представителство на съвета бяха избрани седем делегати.
Илия Михайлов запозна присъстващите с отчета за дейността на ОП на КСБ-Добрич за 2009 г., като обхвана и периода от целия си мандат като председател. Той направи подробен анализ на извършеното след приемането на Закона за Камара на строителите в България и Правилника за неговото приложение във всичките му аспекти. Председателят описа организационното състояние на ОП-Добрич, засягайки въпросите за членската маса, връзките с институциите, спазването на законността, отношението с кметовете на общините от областта, провеждането на търговете, вписването на фирмите в Централния професионален регистър на строителя и тяхното годишно потвърждаване, работата с кадрите, тясната връзка с Гимназията по строителство и архитектура „П. Пенев” и др. Михайлов отбеляза, че 2010 г. се явява като най-трудната за строителния бранш поради световната финансова и икономическа криза, отразяваща се негативно на всички строители.
Председателят постави като акцент притесненията на браншовите фирми заради липсата на ангажираност, водеща до загубата на специалисти, като припомни положителния ефект от индивидуалните срещи с кметовете на 8-те града в областта с цел сътрудничество между КСБ и общинските администрации при реализиране на строителни проекти. Той отбеляза и планираните предстоящи срещи на областното представителство с всички главни архитекти в региона за разглеждане на възможности, свързани с обекти извън обсега на общинските програми.
Разпределяйки ги по групи и категории, Михайлов докладва, че към днешна дата вписаните в ЦПРС местни фирми наброяват общо 110, като заличените от предходната година са 20. Той изрази изключително високо признание към строителите от областта, които независимо от големите трудности в настоящия момент извършват интензивна благотворителна дейност, изказвайки благодарност към дарителите. „През изтеклата година бяха дарени общо 16 900 лева основно за строителството на храм „Св. Климент Охридски”, за честването на 50 години от създаването на ПГСА „П. Пенев” и участието на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, поясни Михайлов.