КСБ

КСБ дискутира възможностите за строителство до 2020 г.

Зам.-министър Мирослав Мазнев бе специален гост на форума в Хисаря

 

Емил Христов

 

Ренета Николова

 

„В мое лице вие имате постоянен поддръжник на сектора, защото виждането ми е, че държавата се гради и с просперитета на бизнеса. Важно е да работим заедно – админис­трация и фирми.“ Това заяви инж. Мирослав Мазнев – зам.-министър на регионалното развитие (МРР), по време на семинар-дискусия, организиран от КСБ и областните представителства в София и Бургас. Форумът се проведе в Хисаря. Официален медиен партньор бе в. „Строител“. Семинарът беше открит от инж. Николай Станков – зам.-председател на КСБ и председател на ОП – София, и инж. Николай Николов – председател на ОП – Бургас. В първия модул от срещата бяха дискутирани теми, свързани с проблемите и перспективите при реализирането на проекти от пътната инфраструктура и предизвикателствата при изпълнение на програмите за саниране на остарелия сграден фонд.

„През последните години българските пътностроителни фирми показаха, че могат да изграждат доста сложни обекти, и това вече се вижда от всички“, каза зам.-министър Мазнев. Според него трябва да се търсят възможности за излизане на външни пазари, тъй като производствената мощ, с която разполагат част от компаниите, надхвълря обема на обектите у нас.

По думите му, сключените договори за финансова помощ по ОП „Транспорт“ са за 96% от средствата по програмата. Приключило е изграждането на АМ „Тракия”, Кърджали – Подкова (участъци 1 и 2), АМ „Хемус” в отсечката СОП – п.в. Яна, АМ „Струма” (лот 1),  обходен път на Габрово (I етап).

„След завършването на проектите се видяха и ползите в някои случаи, които дори надхвърлиха очакванията. Подобри се свърза­ност­та между регионите, което спомага за намаляване на различията между тях, а това е един от приоритетите на министерството“, добави той.

В момента в процес на строителство са 161 км: АМ „Марица” – лот 1 и 2, АМ „Струма” – лот 2 и 4, Етап I от „Западната дъга на СОП“, обходните пътища на Враца и Монтана и следващите етапи на Габрово.

Проектите, които подготвя Агенция „Пътна инфраструктура” по ОПТТИ за реализация през периода 2014 – 2020 г., са за обща дължина 216,6 км. Сред тях са АМ Калотина – СОП – 47,3 км, скоростните трасета Видин – Монтана – 126 км, и Мездра – Ботевград – 32,76 км. В АПИ тече активна подготвка за изграждане на тунел под връх Шипка.

„В момента се работи по идейния проект на лот 3 на АМ „Струма“. За тази цел по инициатива на Българската браншова камара „Пътища“ е организиран през март съвместен професионален дискусионен форум по темата, касаеща пътната част на обекта“, допълни той.

Инж. Мазнев подчерта, че министерството насочва усилия и към рехабилитация на пътища втори и трети клас по ОПРР. Досега по програмата са ремонтирани 741 км второкласни и третокласни участъци. В процес на изпълнение са проекти с дължина 98,2 км. Предстои стартиране на ремонт на 68 км отсечки, за които в момента се провеждат тръжни процедури за избор на изпълнители. Общият брой на пътните обекти по ОПРР 2007 – 2013 е 54, като за всеки от тях има сключени договори за безвъзмездна финансова помощ.

По думите му, за да се извършат необходимите ремонти, годишно трябват допълнително от 70 до 120 млн. лв. от държавния бюджет, за да се подобри като цяло състоянието на РПМ.

Зам.-министърът припомни, че Северната скоростна тангента на стойност 235 млн. лв., за която АПИ кандидатства пред УО на ОПРР, е определена от ЕК като допустим проект и че преди дни е подписан договор със строителя.

По проект „Транзитни пътища V“ се очаква да бъдат завършени около 1600 км пътна мрежа до 2016 г. До този момент са рехабилитирани 797 км, а се работи по още 443 км.

„Липсата на кадастър и имотен регистър с всички данни за собственика на дадена недвижимост (име, настоящ адрес, основание за притежание и т.н.), който да се актуализира непрекъснато, е една от трудностите, с които се сблъскваме при реализацията на проектите. Пътят като линеен обект преминава през значителен брой землища и засяга стотици, а понякога хиляди имоти, което често забавя изграждането му. Липсата на подобен регистър затруднява изключително много работата на АПИ при необходимите отчуждителни процедури“, подчерта инж. Мазнев.

„На този етап се справяме с всеки конкретен казус поотделно. В момента освен със Северната скоростна тангента имаме проблеми в това отношение и със Западната дъга, и по АМ „Струма“, най-вече лот 3“, допълни той.

Според него е необходима и актуална база данни за т. нар. подземен кадастър. Експлоатационните дружества, като ВиК и „Напоителни системи“, в повечето случаи не разполагат с информация за съоръженията си. Наличието на явни фактически грешки в картите на възстановената собственост и в кадастралните карти също забавя процеса на строителство. „В почти 80% от тези документи трасето на даден републикански път е отразено само с ширината на асфалтовата настилка, а както знаете, той не е само асфалт. В обхвата му влизат банкетите, окопите, откосите на изкопите и на насипите и др.“, обясни зам.-министърът.

Във връзка с дискутираната тема за качеството на строителните работи инж. Мазнев заяви, че е председател на комисия, която ще следи за качеството на изпълнените работи в техния гаранционен срок. Мнението му е, че има много причини по трасетата да се появят дефекти. На първо място това е дъмпингът при търговете. Ниските цени, които са били определени за някои обекти, оказват влияние върху качеството им. По думите на зам.-министъра, ежемесечно се прави анализ на новопостроените отсечки.

Една от трудностите при изпълнението на инфраструктурни проекти, според него, са археологическите находки, които се появяват при изграждането на съоръженията. Инж. Мазнев заяви, че благодарение на средствата, отделени за строителство на пътища, се помага за разкриването на богатата история на България. Но той също така подчерта, че сроковете за извършване на различните разкопки по места не трябва да забавят драстично реализацията на обектите. Зам.-министърът обясни, че Агенцията по обществени поръчки е определила, че възлагането на теренни археологически проучвания, свързани с инвестиционната дейност на възложителите на търгове, следва да бъде извършвано по реда на ЗОП. „За съжаление обаче за една година не постъпиха оферти за участие. Това може да доведе до забавяне изпълнението на някои инфраструктурни обекти. В последните дни се постигнаха определени договорености и се надяваме скоро археолозите да влязат да работят по трасетата, за да продължим да изграждаме“, допълни той.

„Срокът за изпълнение на проекта за енергийно обновяване на българските домове е декември 2015 г. За съжаление за близо 3 години нямаме нито един завършен обект“, заяви още инж. Мазнев.

Инж. Мазнев увери, че няма риск от загуба на европейски средства. Вече са сключени първите договори за СМР за енергийно обновяване на две жилищни сгради в София. В най-скоро време ще бъдат обявени обществените поръчки за избор на изпълнители за изработване на инвестиционните проекти и изпълнение на строително-монтажните работи за обновяване на останалите одобрени за участие в проекта постройки. Обществените поръчки ще бъдат с обособени позиции. По един изпълнител ще извършва дейностите по проекта по седемте позиции – шестте района за планиране и град София.

Той припомни, че финансовата помощ за собствениците е в размер на 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. Изцяло се покриват разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на обекта и изготвяне на технически паспорт и за обследване за енергийна ефективност. За осигуряването на своя дял от бюджета за обновяване собствениците могат да бъдат подпомагани чрез предоставяне на заеми от Фонда за жилищно обновяване (ФЖО). Средствата в него са 13 млн. лв. Допълнително от МРР са осигурени пари за 100% подпомагане на граждани в затруднено финансово положение. Увеличен е гратисният период за кредити от ФЖО от 6 месеца на 1 година.

„Реализацията на проекта е належаща за страната ни. Целта ни е  в рамките на две години да обновим 180 - 200 сгради. За тази година предвиждаме да приключим до 80 обекта, за да изпълним условията за усвояване на средства по ОПРР. Много прецизно трябва да спазим законовите изисквания към инвестиционния процес“, допълни инж. Мазнев.

По думите му, очакваните средства по тази програма за следващия програмен период до 2020 г. ще са 350 млн. лв.

Останалите приоритетни оси на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. бяха представени от Златко Стефанов – младши експерт в отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“ към МРР. След него думата беше дадена на инж. Тодор Стоянов, гл. експерт в отдел „Мониторинг и докладване“ към дирекция „Кохезионна политика и околна среда“ (МОСВ). Той от своя страна разказа за приоритетите на ведомството по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Инж. Стоянов наблегна най-вече върху стартиралите строителни обекти през 2013 г. и напредъка по приоритетните оси.

Доклад на тема „Констатирани проблеми при усвояване на европейските фондове през изминалия програмен период и набелязване на мерки за преодоляването им“ представи на семинара инж. Георги Спиридонов – член на Контролния съвет на ОП на КСБ – София. Той раздели условно изпълнението на проекти, съфинансирани по европейски програми, на два етапа.

Първият е подготовката, кандидатстването и одобрението на дадено предложение. Вторият е стартирането му, изпълнението и финализирането му. Според инж. Спиридонов за първата част е важно да се набележат целите и да се определи отговорно лице за координатор от страна на бенефициента. При втория основното е да бъде обезпечен финансово обектът, като внимателно се следи неговата реализация. Констатираните проблеми, които инж. Спиридонов сподели пред аудиторията, бяха свързани най-вече с мудността и забавянето при избор на изпълнител. Нереалните срокове за реализация и липсата на административен капацитет от страна на бенефициента също бяха определени като основни пречки.

Според члена на Контролния съвет на ОП на КСБ е необходимо да бъдат взети спешни мерки за преодоляване на тези проблеми. Той е на мнение, че трябва да има ясни и недискриминиращи изисквания при обявяването на тръжни процедури по ЗОП. Необходимо е и проектите да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба на България. Много важно е да се заложи и процент за непредвидени разходи при формиране на бюджета. Всички, присъстващи на семинара, се обединиха около общото мнение, че е нужно да се осигурят и компетентни консултанти със съответния опит при изпълнението на различните обекти.

В заключителната част на форума, организиран от Камарата и областните представителства на КСБ в София и Бургас, лекция изнесе Сергей Инджов, който направи презентация на иновациите в строителството.