КСБ

Общински гаранционен фонд улеснява кредитирането на строителните фирми

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия при Столичната община  подпомага  малкия и средния бизнес и стимулира предприемачеството на територията на големия град. Основно той съдейства за  реализацията плана за развитие на столицата,  за изпълнението на Лисабонската стратегия на ЕС  за насърчаване на малкия и средния бизнес и подобряване на неговата дейност. С Кирил Григоров - управител на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия при Столичната община, разговаряхме за работата на фонда и възможностите му да съдейства на строителните фирми при реализацията на определени проекти.
„Клиентите ни идват предимно по линия на подписаните с търговските банки договори за съвместна дейност“, започна нашият разговор Кирил Григоров. Обичайно те се обръщат първо към търговските банки за получаване на кредит. Банката разглежда проекта и преценява примерно, че той е достатъчно добър, но обезпечението е недостатъчно.  Ако фирмата отговаря на изискванията на нашия фонд, банката препраща фирмите при нас. Ние преглеждаме дали проектът отговаря на условията и даваме становище дали ще гарантираме кредита, или не”.
Няма никаква пречка строителните фирми да се обръщат направо към фонда. Специалистите ни разглеждат проекта, преценяват дали отговаря на изискванията и на условията. Ако всичко е наред, фондът изпраща съответните кандидати при тези банки, които имат сключено споразумение с него, за да могат те от своя страна да разгледат проекта. Към момента гаранционният фонд има сключени споразумения с 11 търговски банки. Таксите по издаването на гаранциите са минимални – от 0,25 до 0,40% годишно в зависимост от риска. Когато фирмата е обезпечила с ипотека на някакво собствено имущество, което покрива 100% кредита, тогава за гаранцията на общинския фонд не се изисква такса.
„Интересен е проектът, който е причина да влезем в контакт с КСБ. На него искам  да обърна малко повече внимание, продължава управителят на фонда. Известно е, че съществуват различни институции, които имат отношение към енергийната ефективност на сградите. Ние разсъждавахме, че е добре някой да координира изискванията на тези различни институции към фирмата, която иска да санира, да работи по програмите за енергийна ефективност. Мениджърите да знаят къде да отидат, какво да направят, какви са процедурите за финансиране, за саниране и т.н. Смятаме, че процесът може да  стане по-лесен и осъществим.”
Разсъжденията на експертите на фонда  предизвикват   една среща в Агенцията по енергийна ефективност, където  идеята се развива, а от агенцията  подсказват, че може би е добре да се разработят варианти, ориентирани  към т.нар. ЕСКО схема, към ЕСКО договори.
„Има една наредба, която е приета от Министерството на финансите, точно за мероприятията по енергийна ефективност - продължава Григоров.  - ЕСКО схемата представлява следното: строителят финансира било със собствени средства, било със заеми цялостното саниране на сградата от гледна точна на енергийната ефективност. След приключване на работата специалисти  констатират  какви икономии  след санирането сградата  реално започва да реализира.  И от тези икономии строителят  постоянно, ежемесечно си получава парите. Големият плюс на тази схема е, че не се търсят пари от бюджета. Защото, когато става дума за публични сгради, ако разходите не са заложени в бюджета за тази година, това няма как да стане. Отлага се за следващата, там пак нещо не се получава, и работата се протака до безкрайност”.
В  наредбата на МФ обаче е заложено, че за сгради, които са над 1000 кв. м разгъната площ, инвестицията на строителя се заплаща директно от държавния бюджет.
„От Фонда за енергийна ефективност откликнаха много добре - твърди Григоров. - Ние се ангажираме като координатори на проектите . Един пример – с някои от районните кметове решаваме да се обнови едно училище. Заедно с документацията, която кметът има като собственик на сградата, отиваме в Агенцията, те обясняват как се обследва сградата, препоръчват  мерки за енергийна ефективност. Обявява се конкурс. Явяват се строителите и някой  печели... Сега  идва ролята на двата фонда,  които подпомагат финансирането на строителната фирма, за да може да извърши мероприятията. Ние - чрез гаранциите, които издаваме, Фондът за енергийна ефективност също гарантира (той дава и кредити). Фирмата получава кредитиране от банките, с които ние имаме споразумение и работата по предписаните мерки може да започне.”
След приключване на строителните дейности,  по реда на действащата наредба, Агенцията прави замерванията и констатира реалната икономия. Фирмата започва да си получава парите обратно.
Затова Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия влиза във връзка с КСБ, със секция „Енергийно строителство”. От разговорите става ясно,  че към  схемите на общинския фонд  има голям интерес от строителните фирми. Добре е да се знае, че предоставените гаранции се отнасят не само за общинските сгради, но и  за фирмени сгради на малки и средни предприятия - промишлени сгради, промишлени инсталации и др.
„Ние не даваме живи пари, ние даваме гаранции - в заключение каза Кирил Григоров. - Надяваме се да улесним получаването на кредити от банките. Обмисляме и идеи, свързани със специфични гаранции за строителните фирми – гаранциите за аванс и за добро изпълнение, както и да даваме контрагаранции на строителите, така че да не се блокират парите на фирмите за продължителен период от време.”