КСБ

Мониторинг на обществените поръчки – май 2014 г.

Екип КСБ, Таня Бъчварова, ръководител проект „Мониторинг на обществените поръчки“   Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл „Строителство“ през май 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен сравнителен анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за възлагане на поръчките. Обявените обществени поръчки през май са 253 бр. за общо 436 млн. лв. Те са с 28,7% по-малко на брой от април, но стойността им е с 4,3% по-висока спрямо пред­ходния месец. Поръчките с обявена прогнозна стойност са 212 бр., или 83,8% от всички за месеца. Поръчките без обявена стойност са 41 бр., или 16,2% от обявените през май. Те са по-малко с 34,9% спрямо април. Обявени поръчки по вид на строителството Инженерна инфраструктура - 80 бр. обществени поръчки, или 31,6% от обявените през май, на стойност 330 млн. лв. Тенденцията е спад на броя с 36% и ръст на стойността на поръчките със 71,9% в сравнение с предходния месец. ВиК инфраструктура - 22 бр. обществени поръчки, или 8,7%. Наблюдава се спад на броя с 12% спрямо април. Стойността на поръчките за май възлиза на 42 млн. лв. Тя е със 17,6% по-ниска от предходния месец. Сградно строителство - 47 бр. обществени поръчки, или 18,6%, с обща прогнозна стойност 26 млн. лв. Броят им е по-малко с 30,9%, стойността също – със 71,7%. Енергийна инфраструктура – 13 бр. обществени поръчки, или 5,1%, с обща прогнозна стойност 7 млн. лв. Броят им е с 43,5% по-малко от април, стойността също - с 87,3%. Проектиране и надзор - 91 бр. обществени поръчки, или 36%, с обща прогнозна стойност 32 млн. лв. Броят им е с 20,2% по-малък, стойността нараства с 10,3%.   Тенденция при броя обществени поръчки Инженерно строителство - спад с 36% на броя обявени обществени поръчки в сравнение с предходния месец. ВиК строителство - спад с 12%. Сградното строителство - спад с 30,9%. Енергийна инфраструктура - спад с 43,5%. Проектиране и надзор - спад с 20,2%.   Тенденция при обявената прогнозна стойност Инженерно строителство - ръст със 71,9%. ВиК строителство - спад със 17,6%. Сградно строителство - спад със 71,7%. Енергийна инфраструктура - спад с 87,3%. Проектиране и надзор - ръст с 10,3%. Обявени обществени поръчки по строителни сектори Обявените обществени поръчки в сектор „Инженерна инфраструктура“ през май са 80 бр., или 31,6% от всички за месеца. Те са с 45 бр., или с 36% по-малко от април. Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура – 56,3% от обявените обществени поръчки в сектора. По-малко са с 35 бр., или 43,8% спрямо предходния месец. Почистване и корек­ция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища - 10% от обявените поръчки в сектора. Те са с 4 бр. по-малко от април. Паметници на културата, археологически разкопки - няма обявени поръчки за май, както и за април. Сметища за битови и строителни отпадъци – 3,6% от поръчките в сектора. По-малко са с 4 бр. от предходния месец. Насипни работи - 1,3% от поръчките в сектора. Запазват се нивата от април. Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих - 25% от поръчките в сектора. Броят им е с 14 по-малко от пред­ходния месец. Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа – 3,8% от поръчките в сектора. Броят им е с 3 повече от април.   Обявените обществени поръчки в сектор ВиК са 22 бр., или 8,7% от всички за месеца. Те са с 3 бр., или 12% по-малко от април. Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадни води – 18,2% от поръчките в сектора. Запазва се броят от предходния месец. Ново строителство и ремонт на помпени станции – 4,5% от поръчките в сектора. С 1 бр. повече са от април. Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализации - 68,3% от поръчките в сектора. Броят им е с 5 по-малко от април. Рехабилитация на колектори - няма поръчки за май, както и за април. Строителство на утаители и резервоари - 9% от поръчките в сектора. Повече са с 1 бр. от април. Проект за воден цикъл - няма поръчки за май, както и за април. Сондажни работи - няма поръчки за май, както и за април.   Обявените обществени поръчки в сектор „Сградно строителство“ са 47 бр., или 18,6% от всички за месеца. Те са с 30,9% по-малко от април. Ново строителство – 25,5% от поръчките в сектора. По-малко са с 5 бр. от април. Реконструкция, ремонтни работи - 74,5% от поръчките в сектора. Броят им е с 16 по-малко от април.   Обявените обществени поръчки в сектор „Енергийна инфраструктура“ през май са 13 бр., или 5,1% от всички за месеца. Те са с 10 бр., или с 43,5% по-малко от април. Мерки за енергийна ефективност - 46,2% от поръчките в сектора. Броят им е с 4 по-малко в сравнение с предходния месец. Ремонт, реконструкция и монтажни работи – 53,8% от поръчките в сектора. Запазват се нивата от април.   Обявените обществени поръчки през май в сектор „Проектиране и строителен надзор“ са 91 бр., или 36% от всички за месеца. Броят им е с 23, или с 20,2% по-малко от април. Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 9,9% от поръчките в сектора. С 2 бр. повече са от април. Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор - 59,3% от поръчките в сектора. С 15 бр. по-малко са от април. Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти - 30,8% от поръчките в сектора. Броят им е с 10 по-малко от април. Критерий „Възложител“ Обявените обществени поръчки от общините са 200 бр. Те са с 26,2% по-малко спрямо април. Търговете в комуналния и обществен сектор са 6 бр., или с 50% по-малко. Болниците и учебните заведения са обявили 6 обществени поръчки. Те са с 5 бр., или с 45,5% по-малко. Министерствата и агенциите са обявили 38 обществени поръчки, или с 25,5% по-малко. Другите обявени обществени поръчки са 3 бр. Спадът е със 7 бр. в сравнение с предходния месец. Критерий „Източник на финансиране“ Броят на обявените обществени поръчки, финансирани по оперативни програми на ЕС за май, е 87 при 110 бр. за април. Спадът е с 20,9%. Ето и сравнението за периода април - май на броя поръчки по всяка програма: Оперативна програма „ Транспорт“ - ръст с 2 бр. на обществените поръчки през май. Оперативна програма „Регионално развитие“ - спад с 44,8% на обществените поръчки. Оперативна програма „Опазване на околната среда“ – спад с 2 бр. обществени поръчки. Програма за развитие на селските райони - спад с 16,2% на обществените поръчки през май спрямо април. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – ръст с 1 бр. на обществените поръчки през май. Оперативна програма „Конкурентоспособност“ - запазва се броят на обществените поръчки през май спрямо април. Програма JESSICA – спад с 1 бр. на обществените поръчки. Програма за Транс­гранично сътрудничество „България – Румъния“ - спад с 1 бр. на обществените поръчки. Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ – запазва се броят на обществените поръчки през май спрямо април. Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ – ръст с 1 бр. на обществените поръчки през май. Европейски бежански фонд – запазва се броят на обществените поръчки през май спрямо април. Финансиране чрез Норвежки финансов механизъм – запазват се нивата на обществените поръчки през май спрямо април. Проект, финансиран от Република Чехия – ръст с 1 бр. на обществените поръчки през май. Доверителен екофонд – запазва се броят на обществените поръчки през май спрямо април. ПУДООС - спад с 1 бр. на обществените поръчки през май. Държавен бюджет - спад с 32,2% на обществените поръчки през май. Агенция за хора с увреждания към МТСП – няма обществени поръчки за май, както и за април. Проект „Социално включване“, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - няма обществени поръчки за май, както и за април. Програма „Красива България“ - ръст с 1 бр. на обществените поръчки през май. Фактори за несигурна среда Често срещани необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнителите на обществените поръчки през май 2014 г. са: Критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като методология, концепция, план за работа, промяна в последователността на технологичните процеси и оценка на риска. Срещат се и прекомерни изисквания за размера на приходите за последните години и за финансовите възможности на кандидата. Липсват условия за регистрация в ЦПРС. Прекомерни изисквания за гаранционни срокове, както и на сертификати, удостоверяващи, че участникът отговаря на стандарти за системи за управление на качество. Условия, влияещи негативно върху конкуренцията Констатациите на експертната група към КСБ, изпълняваща мониторинг на условията, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България, е: В рамките на анализа за май 2014 г. допуснатите нарушения и ограничителните критерии, водещи до субективни решения и поставяне на бариери, са в 12 бр. обществени поръчки. Те са с 5 повече от предходния месец. Инженерна инфраструктура и ВиК – в 7 бр. обявени обществени поръчки са допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Те са с 2 бр. повече от търговете с нарушения в сегментите през април. Сградно строителство - в една обществена поръчка е допуснато несъответствие. Наблюдава се ръст на търговете с нарушения в сегмента спрямо предходния месец. Енергийна инфраструктура - в една обществена поръчка е допуснато несъответствие. Наблюдава се ръст на нивата спрямо предходния месец. Проектиране и строителен надзор - в 3 бр. обществени поръчки са допуснати несъответствия. Те са с 1 бр. повече от април. Регистрирани несъответствия Поръчка № 00514-2014-0006, възложител община Минерални бани, област Хасково. Строително-монтажни работи по уличната мрежа на с. Сусам, с. Минерални бани, с. Брястово, с. Спахиево, с. Караманци в община Минерални бани, по изграждане на зони за пресичане на пешеходци и поставяне на нови автобусни спирки, обособяване на места за безопасно преминаване на превозни средства, доставка и полагане на хоризонтална и вертикална сигнализация. Цитат: Раздел IV, процедура IV.1) Вид процедура IV.1.1) Вид процедура - Открита IV.2) Критерии за оценка на офертите IV.2.1) Критерий за оценка на офертите - Икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели: Показател: Качествен критерий, тежест: 60 Показател: Икономически критерий, тежест: 40 Коментар: Да се разбира ли най-ниска цена под „икономически критерий“? Не става ясно по отношение на какво ще се оценяват кандидатите.   Поръчка № 00081-2014-0017, по ОП „Регионално развитие“, възложител община Варна. Избор на изпълнител за проектиране, СМР, доставка и монтаж по Компонент 5 „BRT (Bus Rapid Transit) коридор – коридор за бързи автобусни линии”, Компонент 7 „Съоръжения за колоездене”, Компонент 8 „Подобрения на крайни спирки”, Компонент 10 „Мерки за подобряване на достъпността” на проект на община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ Цитат: Раздел IV, процедура IV.1) Вид процедура IV.1.1) Вид процедура - Открита IV.2) Критерии за възлагане IV.2.1) Критерий за възлагане - Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии: Показател: Показател ТПП Техническо предложение за проектиране, включващ подпоказател ТПП1 Обосновка на проектантската задача - 15 т., и подпоказател ТПП2 Методология за решаване на проектантската задача - 15 т.; тежест: 30 Показател: Показател СИП Срок за изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект”; тежест: 5 Показател: Показател СРП Срок за изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект”; тежест: 5 Показател: Показател ТПИ Техническо предложение за изпълнение на строителството, включващ подпоказател ТПИ1 Стратегия за изпълнение и управление на риска - 15 т., и подпоказател ТПИ2 Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите и туристите на Варна - 15 т.; тежест: 30 Показател: Показател ЦП Предлагана цена за проектиране; тежест: 10 Показател: Показател ЦИ Предлагана цена за изпълнение на строителството; тежест: 20 Коментар: Прави впечатление, че за изпълнението на проектната част от поръчката са предвидени 80 т., а за строителството - 20 т.   Поръчка № 00044-2014-0039, възложител Агенция „Пътна инфраструктура“, по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.”. Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Участък от км. 1+000 до км. 15+500 Обособена позиция 2: Участък 2 от км. 15+500 до км. 32+447. Коментар: Всичко е предвидено съгласно действащото законодателство, но постановката на задачата не позволява участието на малки и средни фирми. Дори и в консорциум. Би могло възложителят да помисли за разбиването на по-малки участъци на подобни обекти с оглед възможното включване на повече кандидати.   Поръчка № 00369-2014-0004, по ПРСР, възложител община Луковит. Строително-ремонтни работи на обекти: „Рехабилитация/реконструкция на път IV-30044 /Луковит - Коритна/ - Румянцево – Луковит - Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”. Цитат: Критерии за оценка на офертите. IV.2.1) Критерий за оценка на офертите - Икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели: Показател: Технически показатели (ТП) - качество на предложената организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качество на крайния продукт, техническо изпълнение; тежест: 50 Показател: подп. А. Т. - Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 20 Показател: подп. T1 - предположен допълнително гаранционен срок; тежест: 15 Показател: подп. Т2 - Срок на изпълнение на поръчката; тежест: 15 Показател: Офертна цена (Оц); тежест: 50 Коментар: Не може да се прави класация по показател :1 „качество на крайния продукт“. Понятието „предположен допълнителен гаранционен срок“ вероятно е замислено като „предложено увеличение на гаранционния срок“?   Поръчка № 00322-2014-0014, възложител: община Кърджали. Строително-монтажни работи и инженеринг за обект „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали“, I-ви и II-ри етап“ Цитат: Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. Списък с изпълнени договори за строителство през последните 5 (пет) години. Участникът следва подробно да опише посочените строителни обекти, включително извършените дейности, стойности на договорите, дати и възложители, и да подкрепи написаното с доказателства. Тези доказателства могат да бъдат: копия на договори или извлечения от тях, представящи възложителя, предмета на договора, датата на сключване, обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по него, други доказателства за добро изпълнение. Препоръки за добро изпълнение на поне пет от договорите от предишни Възложители. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на изпълнението, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строително-монтажни работи/за изпълнение на строежи с обхват съответната група, съгласно посочените минимални изисквания на Възложителя - чуждестранно юридическо лице, следва да представи еквивалентен документ, съгласно националното му законодателство, а ако същото бъде определено за изпълнител на поръчката, е необходимо вписване в ЦПРС към Строителната камара в Р. България. 3. Справка за водещия инженерно-техническия състав и проектанти на фирмата, определени за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. Към офертата задължително се прилагат автобиографиите и дипломи, удостоверения за ППП, за ТК и ПБЗ или еквивалентни и доказателства за стаж - договори, трудови книжки, референции от работодатели (в случай, че трудовият договор съдържа клаузи с поверителна информация, същите следва да бъдат заличени от представеното ксерокс копие). В тях да бъдат описани договорите/проектите, с които експертът покрива изискванията за съответната експертна позиция. 4. Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност по проекта, за принадлежност и наличност. 5. Документи/Сертификати, доказващи опит в управлението на проекти; 6. Документи, доказващи осигуряване доставките на бетон; 7. Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи); 8. Сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентно. Обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката; 9. Сертификат по ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентно; 10. Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентно. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. Когато по обективни причини участникът не можем да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже техническите си възможности с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При участие на обединение, което не е юридическо лице, описаните в настоящия раздел документи се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители описаните в настоящия раздел документи се представят за всеки от тях, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Коментар: т. III.2.3 от условията за участие (обявлението) е записано като т. 6 „Документ, осигуряващ доставка на бетон“. Това е абсолютно излишно изискване.   Поръчка № 00637-2014-0003, по ПРСР, възложител община Сатовча, област Благоевград. Изграждане на ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Жижево, Фъргово, Боголин, Туховища и Годешево, община Сатовча. Доставка и монтаж на 9 броя модулно пречиствателно съоръжение. Цитат: „Технически възможности. Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи: 1. Списък с основните изпълнени договори, доказващи опит на участника в сходни с обекта на поръчката дейности през последните 5 г., считано от крайния срок за подаване на офертите (в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейност), придружен от препоръки за добро изпълнение на посочените договори от предишни Възложители. Към всеки, посочен в списъка договор, следва да има приложена референция/препоръка за добро изпълнение, съдържаща всички задължителни реквизити, съобразно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (стойност, период на изпълнение, получател и качество на изпълнението на възложените дейности - дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Декларация за водещия инженерно-технически състав на Участника, определен за изпълнение на строителството на обекта - предмет на обществената поръчка, с приложени за всеки експерт: 2.1. Професионални автобиографии. 2.2.Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на експертите от инженерно-техническия състав на участника. 2.3. Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност.“ Коментар: В т. III.2.3. от обявата - минимални изисквания , т. 2 - изискването за екип от ключови експерти е за цялостно изграждане на ПСОВ, а по задание се касае за минимално количество строителни работи като приемни шахти и фундаменти, монтаж на модулни съоръжения. Критерият е твърде висок.   Поръчка № 00470-2014-007, възложител община Черноочене, област Кърджали. Канализация на с.Черноочене – Горна махала, общ. Черноочене, област Кърджали. Цитат: „Критерий за оценка на офертите - Икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели: Показател: Срок – П1, вкл. срок за изпълнение и срок за реакция при отстраняване на дефекти; тежест: 10 Показател: Техническо предложение – П2, вкл. технологична последователност на стр.процеси и управление на риска; тежест: 40 Показател: Ценово предложение – П3 ; тежест: 50 Коментар: Показателят срок - П1, включва два показателя, които са трудно съвместими в едно изискване.   Поръчка № 00098-2014-0008, възложител община Гоце Делчев, област Благоевград. Строително-монтажни работи на зала за тържества в с. Брезница, община Гоце Делчев. Предвидено е изграждане на сграда на един етаж, със ЗП 780,01 кв. м. Цитат: „3. Да имат общ оборот от строителство за последните 3 финансови години (2011, 2012 и 2013 година) от 1 500 000 лв. и оборот от строителството на обекти, подобни на предмета на поръчката, не по-малко от 500 000 лв. Общо количество или обем. Предвидено е изграждане на сграда на един етаж, със ЗП 780.01 кв. м. Прогнозна стойност без ДДС 392 645 BGN“. Коментар: Изискват се налични финансови средства в размер на 500 000 лв. при прогнозна стойност на поръчката 392 645 лв. Необосновани изисквания по отношение на финансовите условия.   Поръчка № 00637-2014-0004, възложител община Сатовча, област Благоевград. Прилагане на енергийно ефективни мерки в сградата на Общинска администрация Сатовча. Цитат: „Минимални изисквания: 1. Участникът да има общ оборот от строителство за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 3 000 000 лв. (три милиона лева) сумарно. Прогнозна стойност без ДДС 270 672,5 BGN. Коментар: Прог­нозната стойност е 270 672,5 лв., а минималното изискване за общ оборот е 3 000 000 лв. Необосновани са изискванията по отношение на финансовите условия.   Поръчка № 01351-2014-0024, възложител „Булгартрансгаз“, област София. Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи, свързани с разширение на мрежата за пренос на природен газ на „Булгартранс­газ” ЕАД: I-ва обособена позиция: Строеж: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”. II-ра обособена позиция: Строеж: „Газопровод Лозенец - Недялско” от обект „Транзитен газопровод №2 за Турция”. Коментар: Липсват минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника (чл.25 (2), т.6 ЗОП).   Поръчка № 00935-2014-0011, по ПРСР, възложител община Стрелча, област Пазарджик. Строителен надзор: „Рехабилитация на обществени зелени площи в гр. Стрелча, кв. 82 А“, който се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.”, МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, мярка 322. Цитат: „2. Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството: - ISO 9001:2008 и/или еквивалентно; - EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда; - OHSAS 18001: 2007 и/или еквивалентно за управление на здравето и безопасността при работа.“ Коментар: Изискването за ISO 9001:2008 и/или еквивалентно; - EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда; - OHSAS 18001: 2007 и/или еквивалентно за управление на здравето и безопасността при работа е необосновано.   Поръчка № 00935-2014-0013, по ПРСР, възложител община Стрелча, област Пазарджик. Осъществяване на строителен надзор на обект: „Насърчаване на физическата активност на населението на община Стрелча чрез изграждане на спортно съоръжение в гр. Стрелча, кв. 92,УПИI“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3210048 от 17.07.2013 г. Цитат: „Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството: - ISO 9001:2008 и/или еквивалентно; - EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда; - OHSAS 18001: 2007 и/или еквивалентно за управление на здравето и безопасността при работа.“ Коментар: Изискването за ISO 9001:2008 и/или еквивалентно; - EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда; - OHSAS 18001: 2007 и/или еквивалентно за управление на здравето и безопасността при работа е необосновано.