КСБ

Родопските строители анализираха проблемите си

Съгласно Устава на КСБ в Смолян се проведе Общото отчетно събрание на областното представителство на Камарата. Приет бе отчетът на програмата и
бюджета за 2009 г. , както и програмата за работа и бюджета за 2010 г.
На събранието бяха избрани четирима делегати, съгласно квотата, определена от разширения Управителен съвет на КСБ за ОП-Смолян.
Направен беше анализ на състоянието на строителния отрасъл на територията на Смолянска област, както и на броя на персонала на фирмите, вписани в ЦПРС. Коментирано бе, че техният брой намалява спрямо предходните години. Проведе се сериозна дискусия във връзка с възлагането на обществени поръчки и Общото събрание взе решение да се направят предложения за промени в ЗОП, свързани с приемането и отварянето на тръжните документи и с възможността да се представят допълнително липсващи документи от техническата част на офертите.
Във връзка с елиминирането на сивата икономика в строителния отрасъл има предложение в тръжните процедури да се заложи оценителен критерий, отчитащ реалните заплати и данък обществено осигуряване, който ще бъде доказван със справка от НОИ; както и да се завиши контролът за работещи на „черно” в строителството и създаването на орган, контролиращ този процес.
Отново много остро бе поставен проблемът със задълженията на държавата и общините към строителните фирми.