Законът

Променят три одитни закона

С промени в три одитни закона правителството предлага на парламента да предприеме мерки за затягане на финансовата дисциплина в публичния сектор и да има по-голяма периодична отчетност на разходите, съобщиха от правителствената пресслужба.
Предлагат се изменения в Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, според които всяка година в срок до 31 март първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата) ще трябва да представят на министъра на финансите информация за ефективността на системите за финансово управление и контрол в съответната организация. Неизпълнението на тази разпоредба да се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., предлага още кабинетът.
Проектът на промяна на Закона за вътрешния одит в публичния сектор има за цел да оптимизира дейността в сектора и да подобри работата на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС”. Регламентира се дейността да се осъществява само от звена за вътрешен одит, като се посочват организациите от публичния сектор, които са задължени да ги изграждат. Предвидена е и възможност по решение на министъра на финансите такива да бъдат създавани и в други организации при мотивирано искане от съответния ръководител. Извън тези случаи законопроектът допуска дейността по вътрешен одит да бъде възлагана на външни физически лица, които обаче трябва да отговарят на определени изисквания.