Законът

Работим за подобряването на нормативната база в изолациите

Борис Радулов е роден през 1975 г. Завършил е УНСС - специалност „Маркетинг и мениджмънт”. Има редица специализации и допълнителни квалификации в НБУ – Open University London – специалност „Ефективният мениджър”; „Търговско право”- еFLAG.СС със сертификат от университета в Делауеър, САЩ; сертификат за завършен курс за вътрешен одитор по Системи за качество ISO9001; сертификат за завършен курс по „Анализ на финансовото състояние на фирмата” и др. Заместник изпълнителен директор е на „Фибран България“ АД и управител на FIBRAN ROM SRL – Букурещ.Г-н Радулов, бихте ли представили Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)?
БАИС е създадена с много ентусиазъм и желание от нейните учредители да има неправителствена организация, която да работи за интересите на своите членове, да подпомага процесите на съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практики с тези в България и да е фактор в борбата с нелоялната конкуренция и сивата икономика. Асоциацията е учредена преди седем години и основната й цел е да гарантира качествен краен продукт в област-та на строителните изолации - звуко-, топло- и хидроизолации, защитни и подови покрития. В асоциацията членуват производители, търговци, апликатори, както и няколко физически лица.
БАИС е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, колективен член е на Камарата на строителите в България и асоцииран член на Американската асоциация за покривни работи.
През годините успяхме да утвърдим името на организацията като субект, който следи нормативната база и активно участва в подобряването й с цел отговаряне на новите европейски изисквания и промени, предизвикани от навлизането на нови технологии.

Кои промени в нормативната база отчитате като особено важни и какво предстои да бъде променено?
Асоциацията е в основата на промяната на влязлата в сила преди малко повече от две години Наредба №2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (ДВ/бр. 89, 2008 г.). Нормативният документ е задължителен както при строителството на нови, така и при реконструкцията и ремонта на съществуващи обекти. Важно е да се знае, че като специалисти в тази област непрекъснато се натъкваме на проблеми, свързани с приложението й. Голяма част от въпросите са от страна на архитектите – те се отнасят до съдържанието на проектите в различните фази. Като асоциация преценихме, че е наложително разработването на Указания за проектантите, надзора, ДНСК и изпълнителите, които да унифицират изискванията и да подпомогнат прилагането на наредбата. През
2011 г. предстои да обсъдим нашите предложения с организации като Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и да обединим усилията си за приложението на този много важен нормативен документ.
Тук е мястото да изкажа специална благодарност на ръководството на КСБ, които ни подкрепиха и с чието съдействие проведохме обучения по Наредба №2 в София и Пловдив.
Взехме активно участие и в актуализирането на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Ново предложение на БАИС е да участва с експерти и да координира дейността на работна група, включваща специалисти от МРРБ, КИИП, КАБ и САБ. Целта ще бъде да се подготвят „Указания за проектиране на топлоизолацията на ограждащите елементи на сгради“. Има необходимост от такъв документ, който ще може да се използва както от проектантите при проектирането на нови, така и при енергийното саниране на съществуващи сгради.
Асоциацията разработи със свои експерти, под ръководството на инж. Лъчезар Хрисчев, проект на „Указания за проектиране, изпълнение, контрол, приемане  и експлоатация на подови настилки и подови покрития”. Разработката е внесена в МРРБ в началото на
2010 г. В мотивите за необходимостта от разработването й сме разяснили, че нормативната база, уреждаща към настоящия момент изпълнението на подови настилки и подови покрития, не е актуална и е неефективна. Действащите „Правила за приемане на подови настилки” са утвърдени през 1989 г. и не са хармонизирани с нормативните документи, издадени след това. Те не отразяват богатото разнообразие от съвременни материали и технологии за изпълнение на подови настилки, а също засягат редица типове настилки, които вече не намират приложение. Всичко това води до наличието на редица сериозни пропуски при проектирането и изпълнението им. Очакванията ни в тази насока са със заповед на МРРБ да бъдат отменени сега действащите „Правила за приемане на подови настилки” (БСА бр. 2-3 от 1989 г., попр. бр. 8 от 1989 г.) и да бъде разгледан, ако се налага и допреработен и утвърден след това предложения от БАИС проект на наредба.

Какви промени трябва да залегнат в Закона за етажната собственост, за да стане по-ефективен?
Очакваме Законът за етажната собственост да добие работещ вид. Наистина е необходима воля той да се прилага и да се решават проблемите.
Собствеността е доста разпокъсана в тези големи сгради и при нежеланието на един или двама процесите спират. В момента МРРБ подготвя промени в закона и нека видим какви са те и дали решават поне част от проблемите.

Освен с пречки в нормативната база, с какви други проблеми се сблъсквате?
На пазара има некоректно предлагани некачествени изолационни системи и продукти, с които се подвеждат потребителите заради ниските цени, и то в момент, когато сме вече част от Европейския съюз. Ние, от БАИС, бяхме първите, които направихме серия от семинари с подкрепата на съответните държавни органи за изясняване на темата в сектора за изолации. Имаше необходимост някой не само да проучи пазара, а и да го наблюдава. Асоциацията играе такава роля, не отказваме на никоя институция помощ и консултация от наши експерти.
Проблемите, с които се сблъскваме, са свързани най-вече с некачествено предлагане на пазара не само на изолационни системи и продукти, но и на решения. Некоректни фирми заобикалят законните начини на внос, в резултат на което се получават дъмпингови цени. Предлаганите и търгувани продукти са без съответните документи, доказващи тяхното качество и произход. Ние полагаме сериозни усилия да сигнализираме за такива нарушения и да ги обсъждаме с дирекция „Надзор на пазара”. Проявяваме разбиране към дирекцията и когато ни кажат, че ролята им е по-скоро методологическа, а не санкционираща. Ние също не сме за това някой да бъде санкциониран, а да бъдат прекъснати тези порочни практики.
Наскоро имахме среща и с ДНСК. Независимо от това, че нейната специфика на дейност е упражняване на контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му, дирекцията работи по сигнали и жалби за некачествени проекти, лошо изпълнена изолация, както и сигнали за влагането на некачествени строителни материали и такива без декларация за съответствие и маркировка. В тази връзка се обърнахме към нашите членове да ни сигнализират за нарушения, за да можем своевременно да ги предоставяме на ДНСК и те да предприемат необходимите проверки.
Другите проблеми, които стоят пред членовете на асоциацията, са междуфирмената задлъжнялост и липсата на инвестиции. Но ние считаме, че след кризата ще има добър период, не трябва да се капсулираме, а да работим с всички възможни институции и по всички направления. Потребителите се интересуват най-вече от цената.

Какво е състоянието на пазара за изолации в България?
Като го гледаме от ъгъла на строителството и инвестициите, изолациите също търпят загуби от обемите, които са се правели през 2006-2007 г. Със сигурност има спад в реализацията. Истината е, че България е малка страна и малък пазар, която също има нужда от изолиране, като основно говорим за енергийна ефективност. Тя не е свързана само с топлоизолацията, но и с подмяна на инсталации, електроуреди, климатици и други. Темата е актуална в цяла Европа. Това, което вече се осъзна, е, че усилията, положени от европейските страни, не са достатъчни. Процесът на обновяване и покриване на норми не е само екологичен, но има и социално-икономически ефект. БАИС може да е едно обединяващо звено.

Как работите с Камарата на строителите в България?
Ние сме асоцииран член на КСБ и смятаме, че работата ни става все по-ефективна и ползотворна. КСБ има натрупан авторитет и се превърна в естествен обединяващ фактор на интересите в строителния сектор в България. Много въпроси от конкретен характер за отделни направления остават приоритет на браншовите организации от различните сектори на строителния отрасъл. В тази връзка бих искал да изкажа нашите очаквания от обединяване на усилията в посока усъвършенстване на нормативната база, на създаването на система за подготовка на кадри, за подобряване на контрола за спазване на законите и други нормативни актове в строителството.
Очевидно е назрял моментът под егидата на Камарата на строителите в България да се проведе среща на всички браншови организации и съюзи, свързани с отрасъл строителство, на която да се сподели натрупаният опит и да се очертаят нерешените проблеми.

Какво ще пожелаете за Новата година?
Пожелавам от свое име и от името на БАИС на всички колеги, партньори и приятели, както и на техните близки много здраве, късмет, мирна и спокойна година! И да помним, че това, което сме изградили, остава след нас.