Законът

Нова година – нови закони


От началото на януари влезе в сила Законът за държавния бюджет на Република България за
2011 г., приет от Народното събрание на 2 декември 2010 г. Предвижда се в хазната да влязат приходи на стойност малко над 16 млрд. лв., като около 14 млрд. лв. от тях ще са от данъци. Влезе в сила и Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С него се запазва възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – 60 години за жените и 63 за мъжете. От 1 януари 2012 г. ще се увеличава стажът за работещите при трета категория труд с по четири месеца на всяка година до достигане през 2021 година на 37 години стаж - за жените, и 40 години - за мъжете. След
1 януари 2021 г. възрастта за пенсиониране ще нараства с по шест месеца до достигане на възраст 63 години за жените - през 2026 г., и 65 години за мъжете - през 2024 година. През 2011 г. няма да се изплаща добавка към пенсиите на хората, навършили 75-годишна възраст. От 1 януари
2011 г. право на пенсия придобиват всички, навършили 65 години и при най-малко 15 години действителен трудов стаж. Таван за пенсиите ще има до края на
2013 г., а не както предвиждаше досегашният Кодекс за социално осигуряване - до 31 декември тази година. От 1 януари 2012 г. пенсията за старост ще се изплаща по реда на Закона за социално подпомагане, а пенсията за инвалидност - по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Влязоха в сила и промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Те предвиждат ставката на данъка върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения да е 5 на сто, когато става дума за чуждестранно юридическо лице от държава - членка на ЕС, или когато мястото му на стопанска дейност е в страна от Евросъюза. Данъчнозадължените лица не прилагат към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци, когато доходите и печалбите са от страна, с която има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в нея е предвиден метод за избягването му – „освобождаване с прогресия”. Вече е в действие и Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет в средата на ноември
2010 г. Промените предвиждат данъкът на доходите от наем да се удържа авансово от наемателя, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице.