Законът

СРС в нова сграда до 2 години

Г-н Влахов, донесе ли ви новата 2011 г. решение на най-наболелия проблем – сградния фонд. Като граждани, се интересуваме ще бъдат ли осигурени нормални условия за работа на най-големия и най-натоварения съд в България? Като издание на КСБ, за нас е важно и дали ще бъдат осигурени средства за ремонта на сградата на бившето ГУСВ, която бе дадена на СРС, но състоянието й е трагично? Може да се каже, че изминалата 2010-а беше донякъде годината на добрата новина. Макар че се оказа, че постигането на голямата цел - построяване на нова сграда за СРС и СРП в условия на икономическа и финансова криза е невъзможна, т.е. Софийският районен съд и Софийската районна прокуратура няма да имат нова съдебна палата, която да отговори на техните потребности. Все пак през изминалата година Министерският съвет взе решение, което поне в рамките на няколко години ще ни позволи да поемем глътка въздух, а именно, запазвайки настоящата сграда на Римската стена, Софийският районен съд получава и почти изцяло сградата на бившето ГУСВ на бул. „Борис III”. Спомням си, че ненормалните условия на работа в сградата на Римската стена бяха и причината да инициирате миналата година среща с представителите на ВСС, за да видят какво е положението и да се търси решение на проблема. Точно така. След тази среща ръководството на съдебната власт, членовете на Висшия съдебен съвет, ръководството на районния съд и районната прокуратура поискахме среща с министър-председателя и част от неговите министри. Буквално в рамките на два дни след тази среща беше взето решението за предоставяне сградата на ГУСВ. Тук обаче дойде другият проблем, а именно - състоянието на сградата. Впрочем вие бяхте първият екип, който влезе в нея, и имахте възможност да видите и да заснемете състоянието й - тя не само че не става за обитаване, тя е опасна. Доколкото си спомням, имаше проблем с осигуряването на финансирането на ремонта. Има ли новина в тази посока? Радвам се, че именно пред в. „Строител” - изданието на българските строители, ще съобщя новината, че в края на календарната година, на 23 декември 2010 Министерският съвет взе решение, с което предостави целево на съдебната власт сумата от 6,918 млн. лв., близо седем милиона за ремонт на сградата на ГУСВ. Това е целева бюджетна субсидия за сметка на икономии, реализирани от бюджета на съдебната власт за предходни години. Така че това е добрата новина, чрез която ние за момента постигнахме възможното, постижимото и поне донякъде ще можем да решим проблема си. Но не това е трайното и перспективно решение. Един ден най-големият съд и най-голямата прокуратура в страната трябва да имат своя сграда, която да е адекватна на техните потребности. Сега, предполагам, се готвите за тръжната процедура за ремонта на сградата на ГУСВ? Кога да очакваме обявяването на конкурса? Точно така, но трябва да кажа, че според конституцията имуществата на съдебната власт, включително сградите, се управляват от министъра на правосъдието, така че обществената поръчка, за която говорим, ще бъде организирана, проведена и контролирана от Министерството на правосъдието. Ние можем да им помогнем само с необходимата информация, статистика и изобщо по всякакъв друг начин, но обществената поръчка ще бъде проведена в министерството. Ще има ли някакви специални изисквания по отношение на строително-ремонтните дейности? Все пак това ще трябва да се превърне в една модерна съдебна сграда. Донякъде отговорът се съдържа и в самия въпрос. Сградата преди всичко трябва да бъде безопасна за работещите в нея, за гражданите, които я посещават, и акцентът ще бъде сложен там. Оттук насетне ръководството на съда вече е изработило едно разпределение на работните помещения, така че да се осигури необходимата изолираност - примерно на съдийските кабинети, и да се насочи човешкият поток към съдебните зали и към помещенията на деловодството. В какви срокове планирате преместване и на кои звена? Важно е да се знае, че според решенията на Министерския съвет целевата бюджетна субсидия е отпусната за две години - 2011 и 2012, откъдето следва, че преди края на 2012-а, респективно началото на 2013 г. за преместване и дума не може да става. Оттам насетне е въпрос на експедитивност при провеждане на поръчката от експертите на Министерството на правосъдието. За момента нямаме информация какви действия са предприети в тази насока. След като се ремонтира сградата, там ще се пренесат трите ни граждански отделения, както и държавните съдебни изпълнители. Това означава, разбира се, много по-добри условия за работа. Това означава увеличен брой съдебни състави, тоест повече на брой съдии и служители. Това означава персонални помещения за отделните деловодители, така че да е ясно конкретно кой отговаря за съхранението и за наличността на делата. Изобщо смятам, че след като това пренасяне бъде реализирано, дейността на съда чувствително ще се подобри, в това няма никакво съмнение. Като най-натоварен съд в България, вашият съдийски екип инициира промени в законодателството. Кои от тях са приети? Последните промени в Гражданскопроцесуалния кодекс, които влязоха в сила в началото на тази година, в голямата си част бяха инициирани от съдиите в Софийския районен съд. Част от тези промени са в интерес на правната сигурност и стабилността на гражданския оборот, като например задължителното вписване на молби за отмяна на съдебни решения. С тази промяна, когато едно лице купува имот, а за този имот вече е подадена молба за отмяна на съдебното решение, което легитимира прехвърлителя като собственик, евентуалният купувач ще знае това. Имаше промени, насочени към ускоряване на гражданския процес. По наше предложение изрично се предвиди, че в обезпечителното и в заповедното производство не се връчват преписи от частни жалби, подадени от молителите срещу отказите на първоинстанционните съдилища да издадат обезпечителни заповеди, респективно заповеди за изпълнения, просто защото от това няма нужда и то не кореспондира с принципите на обезпечителното и заповедното производство. Имаше някои други предложения от наша страна, които останаха за следващо и по-задълбочено обсъждане. Предложението ни държавните учреждения, общините и търговците, които са страни по граждански дела, да бъдат призовавани само на електронни адреси, значително ще облекчи дейността по връчване на призовки и съобщения и ще ускори гражданското съдопроизводство. В крайна сметка ще кореспондира и с все по-интензивното използване на съвременните информационни технологии в оборота. Нито една от промените, които инициира Софийският районен съд, не е насочена към самоцелно намаляване на натовареността на съда. Всички промени са единствено и само в интерес на правната сигурност, ефективността, бързината и качеството на процеса. Кои дела най-много затрудняват работата на СРС? През изминалата година продължи тенденцията към поетапно увеличаване броя на постъпващите дела, без да се променя кадровият и материалният ресурс, с който разполага съдът. Приблизително през миналата година са постъпили 120 хил. нови дела, от които повече от 20 хил. са наказателни. Кои са сложните дела, е трудно да се каже, защото делото може да е сложно от правна или от фактическа страна. Всяко дело, по което се налага да се призовават множество лица, е сложно, защото проблемът с призоваването е един от най-сериозните, пред който е поставено правораздаването в София. В гражданското правораздаване бих откроил като по-проблемни делата, образувани по исковете на „Топлофикация-София” срещу неизправни длъжници на дружеството, защото тук се прилага изключително сложна материя, в която техническите проблеми преобладават над правните, а това поставя съдиите, които гледат тези дела, пред твърде специфични професионални предизвикателства. Тези дела са десетки хиляди. Аз говоря за заповедните, при които е издадена заповед за изпълнение срещу длъжника, длъжникът оспорва с възражения, след което се образува исков процес и в този исков процес вече се проверява основателността на вземането, като се събират различни доказателства и най-вече специализирани съдебно-технически и съдебно-счетоводни експертизи. Имате уникални вътрешни промени в организацията по призоваване – чрез есемес и през интернет. Разкажете кой печели от новите технологии? Не знам колко са уникални промените, но във всеки случай ситуацията, която налага тези промени, е уникална, защото през изминалата 2010 г. нашата служба по връчване на призовки и съобщения трябваше да намери половин милион лица. 75 служители, които обслужват близо двумилионна София. Натоварването е неимоверно и с неудоволствие признавам, че все още дейността на тази служба търпи много сериозна критика, затова и през последните месеци нейната дейност е обект на засилен интерес и грижа от страна на административното ръководство на съда. Факт е, че през изминалата година Софийският районен съд пое връчванията на призовките, изпращани до адресати в София от районните съдилища в страната. Това са по около пет-шест хиляди призовки месечно допълнително. Това допълнително ни натовари.