Законът

Ограничават добива на баластра от руслата на реките

Гласуваните от парламента на първо четене промени в Закона за водите са били обсъдени на среща, провела се между областните управители от цялата страна и министъра на околната среда и водите Нона Караджова, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Целта на разговорите е била да бъдат синхронизирани действията за провеждане на правителствената политика в областта на опазването на околната среда.
По време на дискусията са обсъдени действията за поддържане проводимостта на руслата на реките и за почистване на речните корита, които са в правомощията на областните управители. Според министър Караджова тези действия трябва да бъдат съгласувани с басейновите дирекции и регионалните инспекции по околната среда и водите, независимо дали се извършват превантивно, или за овладяване на аварийна ситуация. Целта е при почистване на речните корита да се предотврати нежелана сеч и да не се засягат местообитания на растителни видове, какъвто е случаят с река Вая, „заради който сега чрез компенсаторно залесяване на района се опитваме да закрием наказателна процедура от страна на Европейската комисия срещу България”, посочи министърът.
По време на срещата е акцентирано и върху промените в закона, които имат за цел да се ограничи добивът на баластра от руслата на реките. Той ще бъде разрешен само на места, определени в Наредбата за повърхностните води, но и за тези места няма да се издава разрешение, ако през пред-ходната година е иззето повече, отколкото природата може да възстанови, или ако изземването създава опасност за разрушаването на диги или мостове. Разрешителните ще се издават в рамките на утвърдения 6-годишен план на съответния речен басейн, като всяка година ще се актуализират, обявиха още от ведомството.