Законът

Подписване на договор по правилата на FIDIC с подизпълнител

Адв. Петя Бобева, Eurolex - България Много често изпълнителят по един основен договор, сключен при условията на FIDIC, е в дилемата какъв договор да сключи със свой Подизпълнител. За да се „застрахова“, Изпълнителят сключва т.нар. back-to back договори, т.е. договори, с които си подсигурява „гръб“. При тези договори правата и задълженията, които се прехвърлят на Подизпълнителя, са записани точно по същия начин, както са записани и в основния договор. Характерно за договорите по FIDIC е, че те са обемни договори. Обикновено се състоят от Договорно споразумение, Общи и Специфични условия, Изисквания на Възложителя, Технически спецификации, Утвърдени образци на документи, Приложения към Офертата и т.н. Също така в изпълнение на кл. 1.5. б. (h) (Жълта и Червена книга) всеки Възложител може да реши кои други документи да формират Договорните условия. В някои случаи част от Договорните условия е и Документация на Възложителя, въз основа на която той е избрал съответния Изпълнител. Обикновено когато Изпълнителят по един договор превъзлага част от задълженията си на Подизпълнител, то той предпочита да го задължи за спазване на всички задължения, които са му вменени и на него. Това се основава на чл. 49 от ЗЗД, съгласно който Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. Именно поради това Изпълнителят предпочита да не преценява кои са съществените задължения в неговия договор и да прехвърли всичко. Като цяло Подизпълнителят не е доволен от такъв договор по няколко причини. Както вече беше посочено, договорите, сключени по правилата на FIDIC, са обемни договори. Също така, ако Изпълнителят е имал достатъчно време да се запознае с всички съставящи договора документи, то Подизпълнителят има кратки срокове за подписване на договора и той се интересува от много по-компактен вариант. Този своеобразен конфликт между Изпълнителя и Под­изпълнителя често се отразява в забавяне на подписване на подизпълнителския договор, размяна на кореспонденция, срещи и уточнения, които в крайна сметка оставят едната страна с впечатлението, че подписаният договор не е най-добрият вариант за нея. В същността си договорът, сключен по правилата на FIDIC, е договор, който защитава и интересите на Изпълнителя, и на Възложителя. Добре балансиран договор за строителство, който не е сключен по правилата на FIDIC, покрива задълженията на страните в сферата на строителството, като естествено тези задължения се адаптират според всеки конкретен случай. В тази връзка ще разгледаме основните клаузи и съществени моменти от договора, сключен по FIDIC, които е добре да бъдат отразени в договора с Подизпълнителя, за да могат и интересите на Изпълнителя, и на Подизпълнителя да бъдат надлежно защитени. При сключване на договор с Подизпълнител, дори когато основният договор е по правилата на FIDIC, е по-целесъобразно да се ползва опростен вариант на договор, но като се вземат предид няколко специфики на договорите по FIDIC, които трябва да намерят място в подизпълнителския договор. Една от тези специфики е ролята на инженера, който действа в качеството си на представител на Възложителя и същевременно е длъжен да разглежда претенциите на Изпълнителя обективно. Това е Клауза 3.5. „Жълта“ и „Червена книга“. В тази връзка в договора с Подизпълнителя няма как да се вменят подобни задължения на инженера, защото неговите отношения са ограничени до задълженията му по основния договор. Препоръчително е задълженията на инженера по основния договор да се поемат или от Изпълнителя в договора му с Подизпълнителя (в тази степен, в която е възможно), или да се изчаква одобрението на инженера по основния договор. Друг момент, който следва да бъде взет предвид, са сроковете по изпълнение на задълженията на Подизпълнителя. Тези срокове трябва да бъдат уговорени между Изпълнителя и Подизпълнителя и е логично те да са по-кратки от сроковете по основния договор, за да има възможност Изпълнителят да прегледа изпълненото от Под­изпълнителя и да отрази своите забележки. Следващ момент е проектирането, в случай че се налага такова. Техническата спецификация, по която работи Подизпълнителят, е приложение към Основния договор, т.е. в случая Подизпълнителят ще трябва да работи съгласно нея и да поеме тези рискове, които е поел и Изпълнителят по Основния договор. Предявяването на искове от Изпълнителя е свързано с конкретни срокове, които ако бъдат пропуснати в аспекта Уведомление за иск, могат да лишат Изпълнителя от правото да подаде иск. Би следвало Изпълнителят внимателно да договори тази възможност с Подизпълнителя, защото ако Подизпълнителят даде Уведомление за иск към Изпълнителя в последния момент, е възможно Изпълнителят да пропусне срока да го предяви към своя Възложител. Комисията за решаване на спорове и включването й в подизпълнителски договор е опция, която може да избегне един последващ конфликт с Възложителя по основния договор, но е добре изначално да бъде определено кое ще е лицето, към което ще се отнесе евентуален спор, да се заложат срокове и да се определи тежестта на разноските. Въпреки че едно такова решение не може да бъде изпълнено принудително, то би дало индикация на страните как ще се реши подобен спор между Изпълнителя и Възложителя по Основния договор. Сред основните моменти, на които следва да обърне внимание Изпълнителят, когато сключва договор с Подизпълнител, при условие че Основният договор е по правилата на FIDIC, са: Време за завършване на работите, Срок за съобщаване на дефекти, Електронни системи за предаване на съобщения, Закони, Език за съобщения, Срок за осигуряване на достъп до площадката, Сума на гаранцията за изпълнение, Размер на неустойката при отсъствие на представителя на Изпълнителя, Размер на неустойката при липса на строителна механизация, Период за уведомяване за непредвидими грешки и дефекти в изискванията на Възложителя, Размер на неустойката за неодобряване в срок на всички документи на Изпълнителя по причина на Изпълнителя, Обезщетение за забава при неспазване на времето за завършване на работите, Общо авансово плащане, Валута на авансовото плащане, Процент на удръжките, Максимален общ размер на задържаните пари, Минимална сума на сертификатите за междинно плащане, Валути за плащане, Период за предаване на доказателства за сключени застраховки и застрахователни полици, Минимална застрахователна сума за единично събитие на застраховката срещу злополуки с лица и щети върху имущество, Размер на застраховка професионална отговорност, Състав на Комисия за разрешаване на спорове, Лице, което назначава Комисия за разрешаване на спорове при несъгласие между страните. Ако един договор между Изпълнител и подизпълнител, който не е сключен по правилата на FIDIC, успее да отрази основните специфики на договорите по FIDIC, е напълно излишно Основният договор с Възложителя да се преписва или да се прави приложение към подизпълнителския договор.