Законът

Предлагат промени в Наредба №2, касаещи четвърта и пета категория строежи

Удостоверението за въвеждане в експлоатация за обекти от четвърта и пета категория или отказ за такова в писмен вид да е от органа, който е издал разрешението за строеж. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Предложенията за изменения и мотивите към тях са публикувани на електронните страници на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове“, на Дирекцията за национален строителен контрол и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Становища по текста могат да се подават до 10 септември т.г. В мотивите е посочено, че чрез промените наредбата трябва да отговори на последните изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ). С тях се прецизират и действащите разпоредби за условията и реда за регистриране въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория по реда на ЗУТ, независимо от източника на тяхното финансиране. Такива обекти са частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа и съоръженията към тях, жилищни и смесени сгради с ниско или средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м и от 1000 до 5000 кв. м, производствени здания, инсталации, съоръжения и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, и други. Ако бъдат одобрени предложенията, извън обхвата на наредбата ще останат специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Създава се Глава трета „а“, в която е разписан редът за регистриране въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория и издаване на удостоверения за това. В чл.19а е определено от кои лица се подава искане и до кой орган. Посочени са необходимите документи за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежите от четвърта и пета категория. Проектонаредбата предвижда още удостоверението да бъде издавано в седемдневен срок от постъпване на искане за такова след проверка на документите. В същия срок то може да бъде отказано писмено в случай на неизпълнение на необходимите изисквания, както и когато не е упражняван строителен надзор или такъв е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано лице. По преценка компетентният орган може да направи проверка на място, за която се съставя констативен протокол, неразделна част от досието на строежа. В преходните и заключителните разпоредби е записано, че започнатите производства за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация до влизането в сила на тази наредба се довършват по досегашния ред.