Законът

Министерството на финансите предлага промени в ДОПК

Министерството на финансите предлага Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК). Текстовете са в изпълнение на Решение №338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. С предложените промени се цели да бъде съкратен броят на документите, да се опрости процедурата по предоставяне на услугите, както и да се понижи финансовата тежест за лицата. Чрез преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ДОПК се правят промени и в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Валутния закон и др. Становища по текста се подават до 14 септември т.г. С измененията в ДОПК се предвижда да се събира по служебен ред информация за наличие или липса на задължения по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, която се предоставя по служебен ред от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници" и съответната община към компетентните органи, изискващи данните. Чрез промяна на преходните и заключителните разпоредби на ДОПК в ЗАДС се предлага да отпадне условието за предоставяне на декларация от лицата, вписани в Търговския регистър, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад и т.н. В проекта на ЗИД на ДОПК се предвижда юридическите лица, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, да не бъдат задължени да попълват годишна данъчна декларация по ЗКПО и да не внасят годишните финансови отчети в Търговския регистър. Проектът предвижда при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията лицата да могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Регистрацията по ЗДДС в този случай ще се извършва по облекчена административна процедура. Ако бъде приета промяната, ще се избегне необходимостта лицата да посещават и двете администрации. Също така се предлага да отпадне и задължението за данъчно задължените лица за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по ЗДДС. С предложения ЗИД на ДОПК се въвеждат и правилата на Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари. Срокът за транспониране на Директивата е 31 декември 2017 г. В съответствие с нея на органите по приходите се предоставя достъп до механизмите, процедурите, документите и информацията относно действителните собственици и комплексната проверка на клиента съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се транспонират правилата на Директива (ЕС) 2015/849.