Законът

С 50% на година се увеличават делата по несъстоятелност

Броят на производствата по несъстоятелност е нараснал с около 50 на сто. Съдебната процедура по несъстоятелност обаче е тромава. Нейното законодателно усъвършенстване и публикуване на целите съдебни дела и актовете на синдиците в интернет предвижда проектът „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност” по ОП „Административен капацитет”на Министерството на правосъдието, представен от заместник-министъра на правосъдието Даниела Машева.
С около 50 на сто ежегодно са нараствали делата за несъстоятелност през последните 3 години. През 2008 г. новообразуваните са 509 - най-много в Софийския градски съд и окръжните съдилища във Варна и Пловдив. В същото време приключените дела са едва 489. През 2009 г. новите дела вече са 709, а приключилите 723. През 2010 г. те са 1028 при 1103 завършили. За сравнение пререгистрираните в Търговския регистър фирми до момента са малко над 500 000.
Една от причините за бавене на делата е механизмът на определяне възнаграждението на синдиците, защото по закон те получават ежемесечно възнаграждение, а окончателното - като процент от осребреното имущество. На пръсти се броят обаче случаите, когато им е определено окончателно възнаграждение и това не ги стимулира да приключват бързо процедурата. Едно от предложенията за промяна в Търговския закон, които в края на юни ще бъдат внесени в правосъдното министерство, засяга именно заплащането на синдиците.
Сегашната уредба на несъстоятелността дава и големи възможности на недобросъвестните кредитори за въздействие върху синдика, има и редица законови несъответствия и драстично разминаване на сроковете на обжалване между Търговския закон и ГПК.