Законът

Зорница Даскалова: До края на 2020 г. всички ЮЛНЦ трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към АВ

Основната цел на реформата е намаляване на административната тежест

Ренета Николова Г-жо Даскалова, от 1.01.2018 г. Агенцията по вписванията администрира Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Колко са те у нас? Кое е най-важното, за което трябва да са информирани? Около 45 000 са юридическите лица с нестопанска цел. Вписаните в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието са 15 167. Читалищата са около 4500. През септември 2016 г. се приеха промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които се даде старт на регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел. Реформата се изразява в промяна на компетентния орган за регистрация на ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни ЮЛНЦ и читалища - съдът се заменя от Агенция по вписванията като регистърен орган. Това означава, че всеки, който иска да учреди нова организация, след 01.01.2018 г. трябва да заяви това в Агенцията по вписванията, а не в съда, както беше до момента. За всички ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни ЮЛНЦ и читалища, които са вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г., е предвиден 3-годишен период (от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.), в рамките на който те следва да се пререгистрират в Агенцията. Основната цел на тази, вече станала факт, регистърна реформа е намаляването на административната тежест за ЮЛНЦ. Въвеждат се по-бързи процедури и кратки законово установени срокове за регистрация на нови ЮЛНЦ. Агенция по вписванията изисква от окръжните съдилища удостоверение за актуално състояние и устав, което трябва да ни бъде изпратено в тридневен срок, след което длъжностните лица по регистрация в законоустановения срок вписват регистрацията или промени и заличаване на обстоятелства по партидата на всяка организация. Вече има възможност за електронно подаване на документи. Повишават се публичността и прозрачността на ЮЛНЦ. Новото наименование на регистъра е Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Той е електронен и публично достъпен. Всеки може да прави онлайн справки по основните обстоятелства за дадена организация (наименование, ЕИК, седалище и адрес, органи и членове на управителния орган, представляващи, цели, предмет на дейност и предмет на допълнителна стопанска дейност, статут в обществена или в частна полза, клонове, годишни отчети и доклади и други обстоятелства). Така се подобрява и отчетността на ЮЛНЦ - финансовите отчети (за всички ЮЛНЦ) и годишните доклади (за организациите в обществена полза) ще се подават и обявяват в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията. Извън обхвата на пререгистрация остават политическите партии, синдикалните и работодателските организации, за които регистърен орган остава окръжният съд по седалището им, както е и в момента. Кои са основните промени, с които неправителствените организации трябва да се съобразят? Всички НПО ли касае пререгистрацията? Промените, които се отнасят до всички ЮЛНЦ и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, са:  Всяка организация, която е била учредена и вписана в окръжен съд преди 1 януари 2018 г., има срок от 3 години (до 31 декември 2020 г.), за да се пререгистрира в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията. Пререгистрацията няма да доведе до промяна на наименованията на ЮЛНЦ, с които те са се вписали в съдилищата.  Отпада задължението за отделна регистрация в Регистър БУЛСТАТ. При пререгистрацията юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код (ЕИК) на юридическото лице с нестопанска цел, съответно на неговия клон към ТРРЮЛНЦ.  ЮЛНЦ, които към 01.01.2018 г. са регистрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието, ще запазят своя статут в обществена полза. Информацията за вече вписаните в него организации, техните годишни доклади и отчети, считано от 01.01.2018 г., е предвидено в двумесечен срок да се прехвърли по служебен път към Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията. За тригодишния срок на пререгистрация информацията в Централния регистър ще бъде публично достъпна и на интернет страницата на Централния регистър.  Отпада задължението да се разработват, приемат и обявяват Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност от ЮЛНЦ в обществена полза. Организациите, които вече са приели такива вътрешни правила, могат да изберат да ги запазят като част от вътрешната си документация или да ги отменят. Ако бъдат запазени, тези правила не подлежат на публикуване в новия Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията.  ЮЛНЦ в обществена полза ще обявяват годишните си доклади и отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията. Сроковете са същите - до 30 юни на годината, следваща отчетната година. Предвижда се заплащане на такса – за подаване по електронен път – 20 лв., на хартиен носител – 40 лв. За да може ЮЛНЦ в обществена полза да обяви годишния си доклад и финансов отчет за 2017 г. в срок, следва преди това да се е пререгистрирало. Какви са възможните начини за подаване на документи и какви са сроковете? За всички ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни ЮЛНЦ и читалища, които са вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г., е предвиден 3-годишен период (от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.), в рамките на който те следва да се пререгистрират в Агенцията. Заявлението за пререгистрация и приложенията към него се подават в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по два начина: - На хартиен носител - заявлението и приложенията към него се подават в Службите по регистрация във всеки един от офисите на Агенцията по вписванията в страната (независимо къде е седалището на ЮЛНЦ), лично от представляващия на ЮЛНЦ, от упълномощения адвокат или от друго упълномощено лице;  По електронен път - заявлението и приложенията към него се подават онлайн чрез електронния подпис на представляващия ЮЛНЦ или на упълномощения адвокат. Заявлението за пререгистрация не може да се подава чрез електронния подпис на лице, което не е представляващ или адвокат. Пререгистрацията на ЮЛНЦ е безплатна. Ако обаче едновременно със заявлението за пререгистрация се иска вписване на промяна в някое от обстоятелствата, касаещи ЮЛНЦ (изменен устав/учредителен акт, ново седалище и адрес на управление, нови членове на управителния орган или смяна на представляващите), следва да се подаде допълнително заявление за това и да се заплати държавна такса за вписване на промени. Какво се случва, ако има дублиране на имена? Наименованията, под които са били вписани сдруженията и фондациите, народните читалища и клоновете на местните и на чуждестранните ЮЛНЦ в окръжните съдилища преди 01.01.2018 г., няма да се променят след пререгистрацията им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Агенцията ще пререгистрира всяко съществуващо ЮЛНЦ с името, с което е било вписано в съда, независимо дали има друга организация със същото име или не. Новосъздаващите се организации обаче няма да могат да си запазват наименования на ЮЛНЦ, които са били вече регистрирани в съда преди 01.01.2018 г., независимо дали тези ЮЛНЦ са се пререгистрирали, или все още не са направили това. Ако след 01.01.2018 г. новоучредена организация заяви регистрацията си с наименование, което вече принадлежи на друго ЮЛНЦ (пререгистрирано или на което предстои пререгистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел), Агенцията ще откаже да регистрира това ново ЮЛНЦ. Има ли и къде възможност за задаване на въпроси? В информационния център на Агенцията – на телефон 0 700 121 07 Необходими документи Документите за пререгистрация, за вписване на промени в обстоятелства и за обявяване на актове могат да се подават и по електронен път (с електронен подпис). Организациите, които желаят да подават заявленията си на хартия, могат да направят това във всяка една от службите по регистрация на Агенцията по вписванията в страната, независимо от тяхното седалище. Читалищата са освободени от заплащането на таксите на общо основание. Предвидените такси касаят процедури, различни от процедурата по пререгистрация. Нейното конкретно извършване е освободено от заплащането на такси. Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, новите такси, които ще се заплащат за сдружения, фондации и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, са, както следва: ПО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА:  Първоначална регистрация на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ - 50 лв. (на хартиен носител) или 25 лв. (по електронен път);  Вписване на промени на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ - 30 лв. (на хартиен носител) или 15 лв. (по електронен път);  Обявяване на актове (документи) на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ - 40 лв. (на хартиен носител) или 20 лв. (по електронен път);  Запазване на наименование - 40 лв. (на хартиен носител) или 20 лв. (по електронен път);  Издаване на удостоверения или на заверено копие на документ, както и за извършване на писмена справка - 5 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща;  Предоставяне на оригинални електронни документи - 2,50 лв. за първа страница и по 1,50 лв. за всяка следваща.