Законът

Имотните скици се издават безсрочно

Скиците на имоти от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), независимо от датата на издаването им, са валидни до настъпване на промени в данните за имота. Това става благодарение на приетите изменения в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно която правното основание за предоставяне на услугата презаверка на скица или схема отпадна. Облекчението е част от мерките, предприети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и неговите структури, в посока намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и подобряване на условията за инвестиции в страната. Това съобщават от пресцентъра на МРРБ. Преди промяната пред­ходните нормативни разпоредби изискваха презаверяване на скици и схеми след изтичане на шест месеца от издаването им, дори ако в този период не е настъпила промяна в данните. От началото на годината само в АГКК – София-град, са подадени 13 361 заявления за предоставяне на услуги. Броят на издадените скици на поземлени имоти и сгради в урбанизираната територия от началото на 2018 г. досега са 178 260. В неурбанизираната територия са 14 069. Издадените скици за имоти в урбанизираната част за миналата година възлизат на 1 260 713, а за неурбанизираната – 119 428 броя. Общо приетите заявления в София за 2017 г. са 95 831. За цялата страна от началото на годината досега подадените документи за услуги от АГКК са 68 802 броя, като само 10% от предоставяните от агенцията услуги са заявени електронно. Административен орган, лице с публични функции, обществена организация и други органи и лица, пред които се представя скицата на имот или схемата, могат да извършват безплатни онлайн проверки в кадастралната карта и кадастралните регистри относно данните чрез уеб портала за онлайн услуги – „КАИС“ на АГКК. След това при липса на промени в границите скицата е актуална независимо от датата й на издаване и същата може да се използва като официален документ. За да се подобри обслужването на потребителите на кадастрални услуги, от агенцията са осигурили няколко канала за достъп и възможности за заявяване и получаване на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. Това може да стане на място – на гише, в която и да е служба по геодезия, картография и кадастър в страната независимо от местонахождението на имота; чрез куриерска или пощенска услуга до посочено от заявителя място; по електронен път – чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Заявената по електронен път услуга може да се получи като електронен документ – по електронен път, или на хартиен носител – на гише в избрана от заявителя приемна на агенцията. С общините и ведомствата има сключени споразумения за достъп до информационната система на кадастъра за извършване на справки, заявяване и получаване на електронни скици или схеми за имоти тяхна собственост, или за такива на физически и юридически лица, които са им необходими за провежданите от институциите процедури. Сключените споразумения с общините дават възможност на гражданите и юридическите лица за достъп до услугите, предоставяни от АГКК, на местно ниво. Чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра нотариусите могат да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин не е необходимо от страните по една нотариална сделка да се изискват скици и схеми на хартиен носител.