Законът

Комисията по правни въпроси в НС прие на първо четене промени в ЗОП

Елица Илчева С 12 гласа „за“ и 7 „въздържали се“ парламентарната Комисия по правни въпроси прие на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), внесен от Министерския съвет на 1 август 2018 г. Предложенията за промени представи изп. директор на Агенцията по обществени поръчки доц. д-р Миглена Павлова. Като гост на заседанието присъства Виолета Ангелиева, експерт в отдел „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“ на Камарата на строителите в България, която запозна аудиторията със становището на КСБ за ЗИД на ЗОП, изготвено от работна група с участието и на други сродни браншови организации, като Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Българска браншова камара „Пътища“ и др. От думите й стана ясно, че КСБ като цяло подкрепя основните промени, свързани с въвеждането на електронната платформа и на чл. 20 от директивата за синхронизиране на праговете. Ангелиева представи и предложенията на Камарата за прецизиране на отделни членове, които депутатите обещаха да разгледат веднага след като ги получат в писмен вид. Основната цел на законопроекта е поетапно въвеждане на единна електронна платформа, с която страната ни постепенно ще премине на нов етап на провеждане на обществените поръчки изцяло по електронен път. С времето платформата ще обхване целия процес и разплащането с електронни фактури. Тя ще е задължителна за всички възложители. Допусната е възможност само централните органи да използват свои платформи, които трябва да са свързани с националната. Д-р Миглена Павлова съобщи, че първият етап от въвеждането на системата от подготовката и откриване на процедурата до подаване на заявленията е пред завършване. В ЗИД на ЗОП е записано още възложителите да публикуват всички договори с подизпълнители, а допълнителните споразумения към контрактите да са публични и оповестени в Регистъра на обществените поръчки. Предлага се и повишаване на стойностните прагове в съответствие с новите регламенти на ЕК от декември 2017 г. - средно с около 5 на сто за доставки и стандартни услуги. Предвидено е по-значително увеличение на праговете за строителство, за социални и други специфични услуги с мотива доближаване до съответните европейски стойности. В законопроекта е заложено и прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Това са законните и упълномощени представители на стопанския субект и членовете на неговите ръководни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата ще се декларират само от физическите такива, които ги представляват. Променени са разпоредби, които уреждат замяна или включване на подизпълнител. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител с цел дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора. С новите текстове се правят промени във функциите на Агенцията по обществени поръчки, свързани главно с предварителния контрол и сътрудничеството с други контролни органи. Ще има нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно. В мотивите към промените се казва, че очакваните ефекти са подобряване на системата на обществените поръчки и оптимизиране на работата на държавните институции.