Законът

МС предлага мерки за ускоряване на отчуждителните процедури


Ако във връзка с отчуждаването бъде оспорен размерът на обезщетението, процедурата няма да спира. Това предвиждат одобрените от Министерския съвет промени в Закона за държавната собственост, съобщиха от правителствената пресслужба. Аналогични норми има в действащия Закон за общинската собственост. Новите разпоредби имат за цел да се ускори изграждането на значимите обекти и по-бързото усвояване на средствата от европейските фондове. С проекта се прецизират разпоредбите, регламентиращи придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - държавна собственост, както и актуването на тези имоти. Понятието „национален инфраструктурен обект” се заменя с по-широкото „национален обект”.
Предпоставка за започване на производството за отчуждаване ще бъде влязъл в сила подробен устройствен план или одобрен подробен устройствен план с влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, който предвижда изграждане на национални обекти. Запазват се изискванията държавните нужди да не могат да бъдат задоволени по друг начин и да има предварително и равностойно обезщетение.
Създава се възможност за инвеститора на национален обект да влезе в имота и да започне строеж при предварително заплащане на обезщетението на собственика. Това ще става обаче при наличие на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национални обекти. Собственикът на имота може да оспори размера на определеното обезщетение и да поиска то да бъде завишено. За ускоряване на отчуждаването е предвидено също заповедта на областния управител да се обнародва в „Държавен вестник”, а не както беше досега - да се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. То ще бъде оповестявано и на видно място в общината. Предвижда се да отпадне съгласуването от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството на разпоредителните сделки с имоти или части от имоти - частна държавна собственост, и отдаването под наем на свободни, непредоставени на ведомствата държавни жилища, ателиета и гаражи.