Законът

„Зелени инвестиции” в Закона за околната среда


Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда. Измененията регламентират национална схема за „зелени” инвестиции, която цели подпомагане на екологични проекти. С измененията се очертават структурата и основните принципи за работа на схемата, които ще гарантират прехвърлянето на предписани емисионни единици между държавите съгласно правилата на Протокола от Киото и тяхното т.нар. позеленяване.
Всички страни, купувачи на такива емисии, имат изискване за „позеленяване” на средствата от продажба, т.е. получените средства да бъдат изразходвани за проекти и други дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове. Според текстовете националната схема за „зелени” инвестиции има за цел финансовото и институционалното подпомагане на инвестиционни и други проекти, които водят до намаляване на емисиите на парникови газове на територията на страната или до други положителни екологични ефекти. Схемата включва организация на дейностите по набирането, оценката, валидацията и финансирането на проекти за „зелени” инвестиции чрез Националния доверителен екофонд. Тя включва и наблюдението и контрола по изпълнението на такива проекти. Процедурата по продажба на парниковите емисии се открива по искане на страните, участници в международната търговия.

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда. Измененията регламентират национална схема за „зелени” инвестиции, която цели подпомагане на екологични проекти. С измененията се очертават структурата и основните принципи за работа на схемата, които ще гарантират прехвърлянето на предписани емисионни единици между държавите съгласно правилата на Протокола от Киото и тяхното т.нар. позеленяване. Всички страни, купувачи на такива емисии, имат изискване за „позеленяване” на средствата от продажба, т.е. получените средства да бъдат изразходвани за проекти и други дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове. Според текстовете националната схема за „зелени” инвестиции има за цел финансовото и институционалното подпомагане на инвестиционни и други проекти, които водят до намаляване на емисиите на парникови газове на територията на страната или до други положителни екологични ефекти. Схемата включва организация на дейностите по набирането, оценката, валидацията и финансирането на проекти за „зелени” инвестиции чрез Националния доверителен екофонд. Тя включва и наблюдението и контрола по изпълнението на такива проекти. Процедурата по продажба на парниковите емисии се открива по искане на страните, участници в международната търговия.