Законът

Държавен вестник публикува Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Емил Христов

В брой 28 на Държавен вестник от 24.03.2020 г. бе публикуван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение. За улеснение на нашите читатели в настоящия брой предствяме части от нормативния акт, които касаят бизнеса.

Като цяло приетите от Народното събрание текстове уреждат мерките и действията по време на извънредното положение на територията на страната, като съгласно чл. 2 министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон.

В чл. 3 е записано, че от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат

процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, както и давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. Това важи и по отношение на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Този закон спира всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение те ще се насрочват наново, като няма да се дължат нови такси и разноски. Няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване. Няма да се извършват описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Нормативният акт ограничава нотариалните производства до неотложни такива.

Нотариалната камара е задължена да осигури дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

Чл. 6 гласи, че до отмяната на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Важен момент за бизнеса е, че съгласно чл. 7 работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване. Също така работодателите и органите по назначаване могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

Чл. 13 на закона касае обществените поръчки. В него е упоменато, че разпоредбите на Закона за обществените поръчки няма да се прилагат при закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки, и др.

„По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение", е посочено още в този член.

Друг важен момент от нормативния акт е, че до отмяната на извънредното положение Управляващите органи (УО) на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ще имат право да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза по смисъла на чл. 2, т. 21 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на

Европейския парламент, включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ. Управялващите органи ще могат да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения. УО ще имат право и да увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от комитета за наблюдение по схемите, по които са допустими мерки, в условията на извънредни ситуации и при промяна на договора.

При обявяване на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ срокът по чл. 44, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове се намалява по преценка на ръководителя на съответния Управляващ орган. Сроковете при процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, определени в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ, също може да се намалят по преценка на ръководителя на съответния УО. В условията за кандидатстване по съответната схема, утвърдени по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се определя новият срок.

В преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се посочва, че за гарантиране непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия в условията на извънредно положение на територията на страната операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи преустановяват всички планови ремонти, свързани с временно преустановяване на преноса на електрическа енергия, с изключение на ремонтни дейности за отстраняване на възникнали аварии, с цел възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на потребителите.

По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата по ал. 1, той ги възстановява.

Важна подробност в закона е, че срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца, а тези за свидетелство за управление на моторно превозно средство, които също изтичат от 13 март до 31 октомври 2020 г., отново се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство само на територията на Република България. В Закона е упоменато, че през 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон се удължава до 30 юни.

„През 2020 г. при съставяне на годишните финансови отчети за 2019 г. подписите по чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за счетоводството може да бъдат електронни подписи по смисъла на чл. 13 от

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Когато всички подписи върху годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит”, се казва още в преходните и заключителни разпоредби на нормативния акт. Пълния текст на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение може да намерите на сайта на в. „Строител“.