Законът

Подготвят нов закон за горите

Проект на изцяло нов Закон за горите е подготвило Министерството на земеделието и храните. Той предвижда създаване на държавно предприятие или предприятия по Търговския закон за управление на горските територии, държавна собственост. Законопроектът е в два варианта, в зависимост от това дали горските предприятия ще бъдат едно или шест. „Ако бъде едно предприятие, то ще съсредоточи цялата държавна горска собственост, която е 76% от всички гори на територията на страната. Идеята на закона обаче е да има децентрализация. Моето виждане е да има шест държавни горски предприятия в шестте икономически области на страната”, обясни зам.-министърът на земеделието и храните Георги Костов. Намалява се възможността за извършване на разпоредителни сделки, водещи до намаляване площта на горските територии, за сметка на предоставянето им под наем, аренда, учредяване право на строеж без промяна на предназначението, сервитути и право на ползване. Въвежда се и забрана за промяна на предназначението и извършване на строителство в имоти, придобити чрез замяна от държавата. В законопроекта е ограничена продажбата на горски територии, които са частна държавна собственост. Тя ще се допуска само за прекратяване на съсобственост между държавата и трети лица, както и в случаите, когато горската територия има влязъл в сила общ устройствен план, който предвижда промяна на предназначението й. Новият закон за горите, който се очаква да влезе за разглеждане в Министерския съвет до края на месеца, разделя контролната от икономическата дейност в горите. Разработеният законопроект не предвижда приемане на Правилник за прилагането му. Специалните изисквания за извършване на дейностите в горските територии е предвидено да се регламентират в наредби, каквато е и европейската практика. Законопроектът може да бъде видян на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните, съобщиха от пресцентъра на ведомството.