Законът

Достъп до информационната система на прокуратурата и за нотариусите

Нотариусите да имат достъп до ведомствената страница на държавното обвинение, чрез която да влизат в унифицираната информационна система на прокуратурата, към това призова зам. главният прокурор на Република България Валери Първанов при участието си в семинар, организиран от Нотариалната колегия при Апелативен съд - Велико Търново. „Там се съдържа информация за всяко наказателно производство и може да се провери дали едно лице няма тежко съдебно минало или настояще“, заяви той и добави, че това ще повиши сигурността на гражданския оборот. „Вижда се желанието на нотариусите да упражняват честно, почтено и законосъобразно своята дейност и ние се стараем да им помагаме“, отбеляза още Първанов.
Окръжният прокурор на Габрово Милчо Генжов представи случаите, в които самите нотариуси са жертви на престъпления. Той обобщи двата основни аспекта на престъпни посегателства, свързани с осъществяване на нотариалната дейност. Първият е подмяната на волята на титуляря, което става с фалшив нотариален акт. Втората хипотеза е чрез легитимиране на опорочено волеизявление на субекта на правото. Тогава се използва фалшив документ за самоличност или фалшиво пълномощно.
По време на дискусиите беше поставен и въпросът за нотариалната заверка на подписите или нотариалната форма на актовете, с които се прехвърля общинска или държавна собственост върху недвижими имоти. Според нотариусите е необходимо да се приеме единен ред, независимо от субектите на сделката. На семинара се предложи още да се въведе изискване за нотариална заверка на подписите на решенията на управителните органи на търговските дружества, което според участниците във форума ще спомогне за предотвратяване на кражбите на фирми.Нотариус Денчо Денчев, зам.-председател на Нотариалната камара

Новият Съвет на нотариусите продължава политиката на стария

Новият Съвет на нотариусите на Нотариалната камара продължава политиката на стария, която беше много успешна. През тези години се реализираха много от неговите решения. Част от предложенията, които вече са факт, засягат изменения в различни закони, отнасящи се до достъпа на нотариусите до системата ЕСГРАОН и до регистрите на МВР. Те скоро ще бъдат въведени в практиката, вероятно още до края на юни. От техническа гледна точка всичко е подготвено. Системата „Единство” вече активно противодейства на опитите да се използват фалшиви пълномощни и завещания.
Вестник „Строител” винаги присъства на нашите семинари. Вие сте най-близко до нашите проблеми и адекватно и правилно ги отразявате. Това за нас е много важно, защото ние искаме обществото да е информирано за дейността ни. Стараем се да я осъществяваме прозрачно, в рамките на закона и в услуга на хората.Нотариус Димитър Джонов, председател на Регионалната колегия към Апелативен съд - Велико Търново:

Продажбата на имоти без участието на нотариус е архаизъм от миналото

Няма колега, който да не се е сблъскал с опити на недобросъвестни граждани да осъществят действия, които са извън правомерното протичане на гражданския оборот. Някои от тях са нарушения, а друга част се квалифицират като престъпления по Наказателния кодекс. Често се сблъскваме с лица, които се опитват да се представят за други хора или пък използват документи, които са неистински. Не са редки случаите, когато има проблем с удостоверенията за наследници, в които понякога поради различни причини не се вписват всички лица.
Този семинар е проява на доброто ни сътрудничество с прокуратурата. Ние често обсъждаме важни теми, които засягат и нашата, и тяхната работа. Самата същност на нотариуса е да съдейства за законосъоб-разното протичане на гражданския оборот. Ние даваме напът-ствия на гражданите за това как договорите, които сключват, не само да бъдат облечени в законната форма, но и да бъдат сключени така, че да породят желаните правни последици, а също и да не се увреждат правата на някоя от страните. Затова е необходимо всички сделки с недвижими имоти да се осъществяват в нотариална форма или с нотариална заверка на подписите, което доказва освен волята, също така кои лица и в какво качество са участвали в тях. Смятам, че продажбата на имоти от държавата и общините без участието на нотариус е архаизъм от миналото. Днес и държавата, и общините при своите сделки също се нуждаят от защитата на нотариуса.