Законът

Целта на семинара е да синхронизираме работата си с прокуратурата

Как ще коментирате темата на семинара - „Нотариусът – обект на престъпление”? Защо избрахте да дискутирате точно по нея?
Обикновено при нарушения в нотариалната дейност се търси някакво съучастие от страна на нотариуса. Често обаче недобросъвестни лица се опитват да измамят самите нас. Затова сега искаме да покажем обратния случай, когато самият нотариус е жертва на престъпление. Ние често в практиката си засичаме фалшиви пълномощни. Целта на семинара е да синхронизираме работата си с прокуратурата, да знаем какво трябва да правим, за да могат тези хора да понесат отговорността си.

На какви престъпления най-често се опитват да ви направят обект?
Най-често се представят фалшиви документи. Това са пълномощни, декларации, с които може да се извършат продажби на недвижими имоти. Така се нарушава прогласената в конституцията ни неприкосновеност на собствеността, което е недопустимо престъпно посегателство. Това са много тежки престъпления, които се извършват в някои случаи със съучастието на юридически грамотни лица. Нашата цел е в максимална степен да съдействаме за предотвратяването на такива престъпления.

Какво се предприема за възпрепятстване на опитите за измами?
Ние си сътрудничим с различни институции – с Министерството на правосъдието, прокуратурата, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с различните браншови сдружения, в това число и с Камарата на строителите в България. Това взаимодействие води до значителни резултати, които се изразяват най-вече в различни законодателни инициативи, които водят до промени в законите. Предприемаме и редица други действия за повишаване сигурността на гражданския оборот. Едно от тях е създаването на нашата система „Единство”, която представлява електронен регистър на всички пълномощни за извършване на продажби на недвижими имоти, регистър на саморъчните и нотариалните завещания. Ние задължително правим проверка там и така много лесно се установяват фалшивите пълномощни.
Напоследък много се говори за кражби на фирми, а това става с фалшиви решения на управителните органи на търговските дружества. Затова ние предлагаме те да се заверяват нотариално. Има също различни продажби на недвижимости, които са извън нашата компетентност. Например областният управител подписва договор за продажба на имоти държавна собственост, като подписите на страните по договора не се заверяват нотариално. Същото се отнася и за кметовете, които продават имоти общинска собственост след взети решения на общинските съвети. Знаете случая с фалшифицираните подписи на Бойко Борисов от времето, когато беше кмет на София. Продажбата на имоти от съдия-изпълнител също се извършва без участието на нотариус, от бившата Агенция за събиране на държавните вземания. Въобще аз смятам, че е необходима нотариална форма за продажбата на недвижими имоти във всички случаи, или най-малкото - с нотариална заверка на подписите на страните по сделките.
Има и още нещо, което ние предлагаме, за да гарантираме по-голяма сигурност на т.нар. граждански оборот. На основание чл. 147а от Закона за здравето е създаден национален служебен регистър на лицата с психични разстройства. Ние искаме да имаме достъп до него, за да установяваме незаконни опити за разпореждане с недвижими имоти, собственост на лица, поставени под запрещение, защото ние невинаги можем да установим дали те могат да изразят правно валидна воля.

Като председател на Контролния съвет на Нотариалната камара, какви са приоритетите във вашата дейност?
Нотариалната камара е саморегулираща се организация, включително и по разходването на финансовите си средства. Функциите на Контролния съвет са регламентирани в Закона за нотариусите и нотариалната дейност и в Устава на Нотариалната камара. Нашата дейност се състои преди всичко в осъществяването на контрол върху изразходването на средствата от бюджета на Камарата и в преценка дали те са законосъобразни. Ако установим незаконосъобразен разход, което досега не се е случвало, ние трябва да внесем предложение и да уведомим Съвета на Нотариалната камара на Република България.