Законът

Спортният министър подписва за промяна на предназначението на обекти

Промяна на предназначението на спортни обекти и съоръжения ще може да се прави само след писмено съгласие на министъра на физическото възпитание и спорта. Това са част от приетите на второ четене промени в Закона за физическото възпитание и спорта. С негово писмено съгласие ще става и промяната на подробните устройствени планове за изменение на предназначението на имоти, отредени за спортни съоръжения.
Инженерните и техническите изисквания за сигурността на спортните обекти ще се определят с наредба, приета от Министерския съвет. Контрол върху спазването им ще упражняват специални комисии, които ще се създават към общините. В тях трябва да има представители на общинската администрация, на областната дирекция на МВР, на Министерството на физическото възпитание и спорта, както и на регионалната дирекция за национален строителен контрол. Общинската комисия ще дава оценка на спортния обект и годността му за ползване. Спортният министър, след съгласуване с министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството, ще издава акт, с който ще се разрешава използването на съответния спортен обект.