Законът

Гаранцията при обществени поръчки – до 3%

Когато в обществена поръчка участва чуждестранно лице, което има повече от един прокурист, декларация ще подава само този от тях, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Това са част от промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които бяха одобрени от парламентарната комисия по правни въпроси. Депутатите разгледаха едновременно и трите законопроекта, приети в пленарна зала на първо четене. Друго изменение предвижда размерът на гаранцията за изпълнение на договора да се определя от възложителя в рамките на 3% от стойността на поръчката вместо досегашните 5%. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при критерий „икономически най-изгодна оферта” ще се избира кандидатът, предложил най-ниска цена. Ако и цените са еднакви, ще се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест. Ако не може да бъде определена икономически най-изгодната оферта или ако две фирми предложат една и съща най-ниска цена, когато това е избраният критерий, изпълнителят ще се определя чрез жребий. Депутатите отхвърлиха предложението от законопроекта на Димо Гяуров и Кирчо Димитров, което предвиждаше в обществена поръчка за строителство да имат право да участват само фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). Документ, удостоверяващ такова вписване, ще се изисква обаче при подписването на договора.
Правната комисия одобри и промени, свързани с обжалването на обществените поръчки. Комисията за защита на конкуренцията ще трябва да вземе решение по жалбата в едномесечен срок от образуване на производството вместо в двумесечен, както е сега. В случай че и то бъде обжалвано, Върховният административен съд ще се произнася също в срок от 1 месец. Обществените поръчки ще се възлагат за срок до 5 години. По-дълъг срок ще се допуска само по отношение на поръчките за предоставяне на банков кредит за инвестиционни цели. Одобрените от правната комисия промени ще бъдат разгледани в пленарна зала и едва тогава приетите от тях ще станат част от действащото законодателство.