Новини

ЕК публикува предприети правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Европейската комисия реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати мотивирано становище до България (INFR(2018)2268) и други две държави членки във връзка с неспазване на законодателството в областта на обществените поръчки. Правилата относно обществените поръчки и договорите за концесия (Директива 2014/23/ЕСДиректива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС) трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки в националното им законодателство до 18 април 2016 г. Комисията се обръща към държавите членки по различни въпроси, свързани, наред с другото, с ограниченията на правата на операторите — в случая на Румъния, и изключването на частните болници от правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки, дори когато те са частично финансирани с публични средства — в случая на България.

Правосъдие

Европейската комисия реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати допълнително официално уведомително писмо до България (INFR(2023)2093) поради това, че не е транспонирала правилно Директивата относно укрепването на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (Директива (ЕС) 2016/343). Комисията изпрати първо официално уведомително писмо до България през септември 2023 г., но установи допълнителни проблеми при транспонирането на разпоредбите относно задочните съдебни процеси и правото на нов съдебен процес.

Комисията реши също да изпрати допълнително официално уведомително писмо до България (INFR(2021)2262) за неспазване на Рамковото решение относно европейската заповед за арест (ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите-членки (Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета). България е дала отговор на предишни оплаквания, но в последващи изменения не е транспонирала правилно разпоредбите, свързани с продължаването на задържането на издирваното лице.

Мобилност и транспорт

Комисията реши да изпрати мотивирано становищо до България (INFR(2023)0191 във връзка с транспонирането в националното законодателство на Директивата за TEN-T  относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (Директива (ЕС) 2021/1187). През септември 2023 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до шест държави членки, сред които и България, тъй като не са уведомили за мерките за транспониране в националното им законодателство. Комисията счита, че директивата все още не са транспонирана изцяло тези държави членки.

Повече информация за всички решения по процедурите за нарушения ще намерите тук.