Новини

Доц. д-р мат. Станислава Стоилова, зам.-декан по научна и международна дейност на Факултета по транспортно строителство в УАСГ: През последните години няма достатъчно желаещи да изучават специалността „Транспортно строителство”

Надявам се с Академията на МВР да продължим да развиваме специалност „Безопасност на пътното движение“

Доц. Стоилова, известно е, че познанията по математика са ключови, за да станеш строителен инженер. С каква подготовка идват първокурсниците?

Обучението за строителен инженер е трудно, но всяко усилие си заслужава. Първият досег с професията е именно този с математиката. Студентите в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се сблъскват с нея в първия семестър. Тези от тях, които са завършили гимназии без профилирано обучение по математика, се затрудняват. Има разминаване на получените знания в професионалните гимназии по строителство спрямо тези, които са придобити в учебните заведения с профил математика. Ролята на преподавателя е да успее по време на първия семестър да заличи създадения дисбаланс между студентите, получил се от обучението им в различни средни училища. По този начин се демонстрира на обучаващите се необходимостта от изучаването на математическите дисциплини за последващото им развитие по специалността.

Без логиката е непосилно да се навлезе в дълбочина в инженерството. Именно математиката развива логическото мислене. Всеки инженер, независимо от това дали проектира мостове, тунели, железопътни линии, или пък строи сгради и язовирни стени, винаги си служи с принципите и законите на фундаменталната математика. Движението, както и зависимостите между обекти или променливи, може да бъде описано с математически формули. Формализацията на всеки един процес може да бъде осъществена на база на математически модел. Това дава яснота на връзките и взаимодействията между отделните елементи в процеса. От съществено значение в обучението на строителните инженери е да боравят умело с математически модели, да извличат необходимата информация от тях и да ги прилагат в конкретни практически ситуации.

Всяко пресмятане на товар, натоварване и сила е невъзможно, без да се използва математика. Без нея модерното строителство, такова, каквото го познаваме, не би било реалност. Най-общо казано, във всеки аспект от живота си ние се докосваме до математиката.

Тази година Ваши студенти са призьори в Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ), която се организира от висшите училища ежегодно от 1974 г.

През 2024 г. се проведе 49-ото издание на НСОМ, защото през 2020 г. поради обясними причини не можа да се състои. Пандемията нанесе щети както върху обучението, така и върху организирането на подобни състезания. За предишните две издания бе трудно да съумея да мотивирам студентите ни да вземат участие. Може би най-слабото ни представяне бе това през миналата година, макар че тогава извоювахме три медала. За радост обаче през 2024 г. отборът на УАСГ се състоеше почти изцяло от студенти от първи курс. Те спечелиха общо 5 медала, от които два златни, сребърен и два бронзови в групата на техническите и природните науки. Индивидуалният победител от групата бе от екипа на УАСГ. Извоювахме първо място в класирането и за отбор, и по висши училища.

Откакто се провежда олимпиадата, УАСГ винаги е на челните места. Към отбора има очаквания да успее да предаде и на следващите випуски мотивацията да се занимават с математика и да печелят отличия в състезания. Тук е мястото да благодаря на колегите си доц. д-р Михаил Колев и доц. д-р Екатерина Михайлова, които неизменно участваха в подготовката и имат заслуга за отличното представяне на нашите студенти. С тяхната помощ колекцията от купи, спечелени от студенти на УАСГ през годините, се допълни с още две.

Приключи ли кандидатстудентската кампания? Какъв прием очаквате във Факултета по транспортно строителство (ФТС)?

Рекламната кампания на университета завърши, но кандидатстудентските изпити, подаването на документи и класирането тепърва предстоят. За съжаление през последните няколко години няма достатъчно желаещи да изучават специалността „Транспортно строителство“ (ТС). Тази тенденция си има логично обяснение. От една страна, всички сме ползватели на транспортната инфраструктура и виждаме, че тя не е в особено добро състояние, което създава лошо впечатление у младите хора. От друга – сме свидетели на множество проблеми, свързани с изграждането на пътища, което също оказва негативно влияние.

На 10 април т.г. в София се проведе конференция на тема „Минало, настояще и бъдеще на пътната инфраструктура в Република България“, с която Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП) отбеляза 30 г. от основаването си. На този форум Факултетът по транспортно строителство бе официално поканен. Една от засегнатите в дискусиите теми се отнасяше точно за занижения интерес към тази така необходима специалност. Членовете на ББКП изразиха своето неразбиране относно липсата на желание у младите хора да изучават ТС, след като на пазара на труда има голямо търсене, а заплащането, което се предлага, е сравнително високо. От ББКП споделиха, че биха съдействали на факултета да се възобнови интересът към изучаването на транспортното строителство, за да се осигурят добре обучени инженери за бранша.

Изпълняват се и предстоят важни проекти, включително и с европейски средства, в област­та на пътното и железопътното строителство. Надявам се те да повлияят и да има повече желаещи да учат ТС.

Освен, че преподавате математика във всички факултети на УАСГ и сте ангажирана като зам.-декан по научна и международна дейност на ФТС, четете лекции и в Академията на МВР. Какви часове водите там?

Работата във Факултета по пожарна безопасност и защита на населението на АМВР е съвсем различна от тази в УАСГ, макар че преподаването и обучението е същото. Курсантите и студентите в Академията имат друго отношение към преподавателите, към дисциплината и като цяло към начина на придобиване на знания. Те са изключително задружни и изпълнителни, защото от наученото, от уменията и действията им зависи животът и здравето на колегите им и на хората, на които помагат. Това ги прави много по-отговорни към овладяването на знанията и прилагането им в практиката.

Макар че математиката не е част от техните специални дисциплини, курсантите и студентите проявяват старание и заинтересованост към нея. Тук искам да отбележа, че след десетгодишно прекъсване, през последните 3 г. отбор от ПБЗН на АМВР участва на НСОМ и също има спечелени медали, което е доказателство за техния интерес към математиката.

През миналата учебна година беше осъществено сътрудничество между ПБЗН в АМВР и ФТС на УАСГ под формата на кратка съвместна магистърска специалност „Безопасност на пътното движение“. Имахме известни притеснения дали и колко студенти биха искали да се запишат да изучават тази нова магистърска програма. Оказа се, че е било напразно. Записахме 42 желаещи. Обучението беше осъществено по един семестър във ФТС и в АМВР. Преподавателите, които разработиха тази програма, са водещи специалисти в своите области. Студентите останаха удовлетворени от предоставената им възможност за допълнителна квалификация и последващо кариерно развитие. Този факт се потвърждава и от това, че 37 успешно защитиха дипломните си работи. Надявам се с АМВР да продължим и в бъдеще да развиваме тази специалност.

Всичко това не би било възможно да се случи, ако човек работи самостоятелно. За дейности, с които се занимавам, винаги разчитам на подкрепата на колегите си, както и те на моята. Доказано е, че екипната работа дава много по-добри резултати от индивидуалната. Използвам възможността от страниците на в. „Строител“ сърдечно да благодаря на колегите си от катедра „Математика“, с които съвместно обучаваме студентите, и на тези от Деканата, без които нямаше да бъде възможно да изпълнявам своите административни задължения. Не на последно място изказвам своята благодарност и на ръководството на ПБЗН на АМВР за предоставената ми възможност да работя с техните курсанти и студенти.

Занимавате се и с научна дейност – имате доста публикации, участвате в конференции.

Публикациите отразяват научните ми интереси в област­та на изследването на равномерно разпределени по мод 1 редици. Началото на тази теория е поставено от Херман Вайл през 1916 г. Най-общо казано, можем да говорим за две направления в изследванията на тези редици – конструиране на редици, оптимални по отношение на някои от характеристиките си, и дефиниране на качествени и количествени мерки за изследване на самото разпределение на редици. В България не са много хората, които се занимават конкретно с такива изследвания. В същото време редиците намират широко приложение както в развитието на компютърната графика, така и във финансовата математика. Това е и причината да има голям интерес към тях в световен мащаб.

През годините участията ми в конференции са свързани именно с докладване на резултати в тази област. И публикациите, и докладите от научните форуми, излизат предимно на английски език и са в издания, индексирани в Scopusи WebofScience. Това е и причината те да бъдат цитирани достатъчен брой пъти.