Законът

Уеднаквяват правилата за оперативните програми със закон

В концепцията, представена от министър Томислав Дончев, има 3 раздела – за институционалната уредба, за процедурите и за жалбите

  България ще има своя закон за управление на средствата от Европейския съюз, след като министър Томислав Дончев внесе в Министерския съвет предварителна концепция за обсъждане, която бе одобрена по принцип. Две са най-важните цели пред бъдещия закон, показва концепцията, с която в. „Строител” разполага. От една страна - да се пресече досегашната практика оперативните програми да се управляват с постановления на Министерския съвет и с наредби от страна на отделните министерства, които се явяват и управляващи органи. Този начин на управление създава несигурност сред бенефициентите, води до честа смяна на правилата, а оттам и до фрагментарност и липса на достатъчна предсказуемост на средата, свързана с управлението и изпълнението на програмите и проектите, съ-финансирани със средства от ЕС. Ще бъде изградена обща институционална рамка за всички оперативни програми, финансирани от всички европейски фондове, включително и Европейския фонд за развитие на селските райони. По този начин всичко ще е фиксирано в закона и няма да се налага да бъдат правени непрекъснати промени и да се допускат изключения по отделни програми с нови и нови постановления. От друга страна, законът ще бъде направен така, че да унифицира правилата и всички оперативни програми, да използват един и същи подход при управлението на средствата. Сега отделните управляващи органи, в рамките на различни ведомства, използват различни процедури при изпълнение на проектите и програмите, което затруднява предприемането на общи мерки за оптимизиране и опростяване на процесите на планиране, управление, наблюдение и контрол на средствата. Законът ще съдържа 3 основни раздела, като два от тях ще влязат в действие с отложен старт от 2014 г., а третият – за възможността за обжалване извън управляващия орган, ще влезе веднага след приемане на закона и ще се прилага и за сегашния програмен период. Първият раздел е „Институционална уредба”. В него ще бъдат посочени и основните принципи при управление на фондовете, в т. ч. и този за партньорството. При определяне на институционалната уредба ще се гарантира известна степен на гъвкавост с оглед осигуряване на възможност за последващо оптимизиране на системите за управление и контрол. Вторият раздел е „Процедури за изпълнение на програмите” и по същество ще бъде най-големият. Тук ще бъде регламентиран редът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, както и редът за избор на фирма изпълнител от бенефициентите при обществените поръчки, което е изключително важно. В раздела ще бъдат разписани процедурите за финансово управление и контрол на програмите, както и начинът и редът за налагане на финансови корекции, когато са необходими. Тук са още процедурите за определяне допустимостта на разходите и за администриране на нередностите. В този раздел от бъдещия закон се предвижда и изграждането на обща информационна система за управление и наблюдение на оперативните програми. Третият раздел от бъдещия закон, текстовете на който ще влязат веднага в сила, е „Обжалване”. С въвеждането му се цели да бъде прекъсната порочната и неработеща практика за обжалване пред управляващия орган, като същият преди това е издал заповед за прекъсване на проекта например. Ясно е, че такова обжалване е несъстоятелно. Именно поради тази причина в бъдещия закон се предвиждат три варианта за обжалване, като се препоръчва това да става през Комисията за защита на конкуренцията като напълно независим орган. Другите два варианта са да се запази досегашният начин на обжалване, който явно е несъвършен, и третият вариант е да се създаде изцяло нов орган, към който да се обръщат жалващите се. Това обаче ще е доста скъпо начинание и ще се случи най-бавно във времето, което не е от интерес за никой в процеса на европейското финансиране.