Законът

Законът за конфликт на интереси е силно юридическо оръжие, но трябва да се ползва внимателно

Автор Свилена Гражданска


Това е изводът, който може да се направи от представянето на книгата на Николай Николов „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Коментар на нормативната уредба и съдебната практика на Върховния административен съд”. Магистрати, народни представители, юристи, журналисти и граждани имаха възможност да дискутират по този въпрос в зала „Александър” на хотел „Радисън”. Книгата бе представена от доц. д-р Цветан Сивков, декан на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, и Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, който организира събитието.
Законът за предот-вратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) влезе в сила на 1 януари 2009 г. Според автора от тогава до днес много често се борави с термина конфликт на интереси без ясна правна аргументация. Затова е необходима добра разяснителна кампания и научни разработки в тази област, за да се повиши правната култура на българина.
Книгата е коментар на нормативната уредба и съдебната практика на Върховния административен съд (ВАС). В нея се разглеждат и обсъждат източниците на правна уредба; материалните основания за възникване на конфликт на интереси; деклариране на несъвместимост и частни интереси и правните последици от недеклариране; проверката по чл. 26 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; спецификата на съдебната фаза; административно-наказателните разпоредби и др. Направен е и кратък коментар на практиката на Върховния административен съд по приложението на ЗПРКИ, съществуваща към момента на написването й.
ЗПРКИ е силно юридическо оръжие и трябва да се ползва внимателно, но активно, съобразявайки се с човешките права. Той засяга повече от 90 хиляди държавни служители, а в момента има дефицит на доверие. „Стриктното прилагане на закона може да доведе до покачване на доверието в публичната власт”, в заключение каза Николов.
Книгата ще бъде представена и във Велико Търново и Пловдив.