Законът

Част от минералните извори – на общините

Някои от находищата на минерални води - изключителна държавна собственост, ще могат да се предоставят безвъзмездно за управление на общините за срок от 25 години. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за водите. Става дума за минерални води, които не са дадени на концесии или за тях не са предоставени права на други лица. Тази възможност влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Списъкът на находищата, които могат да бъдат предоставени за управление от общините, ще се публикува всяка година до 31 декември на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите. Предоставянето на минералните води ще се извършва не по-късно от 31 януари на следващата година след подадено писмено заявление от кмета на съответната община въз основа на решение на Общинския съвет. Местният парламент ще определя дали минералната вода от определено находище да бъде предоставяна за ползване безвъзмездно, или след заплащане на такса. Събраните от такси средства ще постъпват в общинските бюджети. Правото на ползване на минералните води ще се погасява при неупражняването му в 5-годишен срок.
Предвижда се да се съставят карти на райони, в които съществувариск от наводнения. Въз основа на тях ще се изготвят планове за управление на риска от наводнения на ниво район на басейново управление, които могат да включват насърчаване на практики за устойчиво земеползване, подобряване на задържането на води, както и контролирано наводняване на определени райони в случай на наводнение. Плановете за управление на риска от наводнения ще се актуализират на всеки 6 години.