Законът

Арендаторите без привилегии при покупка на земя

Депутатите не приеха спорния текст за въвеждане на правото на пръв купувач в полза на арендаторите и наемателите на земеделски земи по дългосрочни договори над
4 години

Това стана по време на гласуването на второ четене на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Отхвърлената промяна облагодетелстваше арендаторите за сметка на малките собственици и големите инвестиционни фондове в земеделски земи. В резултат на силния обществен отзвук промените бяха оттеглени.
Новите моменти в закона предвиждат Общинският съвет по предложение на кмета да може да отдава под наем маломерни имоти за една година без търг или конкурс. Чрез търг или конкурс с условия, определени от местния парламент, ще се отдават под наем или аренда земите от общинския поземлен фонд (с изключение на пасищата). Общинският съвет ще взема решения за промяна на предназначението на мери и пасища с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници, а досега се изискваше мнозинство от три четвърти. Депутатите решиха промяната на предназначението на мери и пасища да се допуска за създаване на нови или за разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии, както и на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях.
Депутатите определиха максималния срок на договора за наем да е 10 години. Земите от общинския поземлен фонд ще могат да се отдават без търг или конкурс, когато са заети с трайни насаждения или когато не са били използвани две или повече години. Общинският съвет ще може да определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс, гласуваха депутатите.