Законът

Новата геодезична система е качествен скок напред

Доц. д-р инж. Славейко Господинов е роден на 31.07.1958 г. в Хасково. Завършил е геодезия във ВИАС през 1986 г. Бил е аспирант и асистент към катедра „Висша геодезия” при УАСГ, а от 1996 г. е доцент. Има над 80 публикации в специализирани издания у нас и в чужбина. Бил е участник и ръководител на над 20 проекта, свързани с кадастъра, пътното и жп строителство, както и с изграждането на големи хидротехнически съоръжения.
От 2004 г. до момента е декан на Геодезическия факултет при УАСГ.


Доц. Господинов, какво представлява т.нар. Българска геодезична система 2005, която беше приета от правителството през миналата седмица? Разкажете в най-общи линии какво включва тя.
В геодезията има една част, която е фундаментална. Тя създава основата за всички по-нататъшни общоизвестни дейности на геодезистите като кадастър, заснемане на съоръжения и т.н. Още от началото на нашата ера, когато се разбира, че Земята не е плоска и не се носи на гърба на китове, учените започват да си задават въпроса каква е формата й, колко е голяма. Установява се, че Земята не е кълбо, а наподобява ротационен елипсоид. Тази геодезична система всъщност е набор от параметри, които дефинират тази основа, дефинират колко е голяма Земята, каква е формата й, с каква скорост се върти около оста си и какво е нейното гравитационно поле.
Новата система включва четири параметъра, изведени на базата на множество космически наблюдения. Това са екваторният радиус, който е зададен точно, геоцентричната гравитационна константа, която е произведение от гравитационната константа и масата на Земята. Третият параметър е т.нар. динамичен фактор, който показва колко е сплеснатостта на този елипсоид, и четвъртият е ъгловата скорост, с която се върти Земята. За определен период от време това ще са приетите основни параметри. След години, когато се прецени, че те вече са остарели и не са актуални, ще се приемат нови. Това е така, защото Земята не е застинала система, а нещо много динамично. Променят се бавно ротационната й скорост, гравитационното й поле, разместват се маси във вътрешността й, а оттам се изменя и нейната форма. Когато компетентните и оторизирани международни институции преценят, че тези основни параметри вече не са актуални, ще бъдат препоръчани и приети нови, но пак на базата на множество данни, натрупани от наблюдения на изкуствени спътници и наземни станции. Новата система предвижда вече да използваме елипсоида, приет в целия свят по препоръка на Международната асоциация по геодезия и геофизика. Това е елипсоидът на Геодезична референтна система 1980 (известна като GRS 80).

А каква система е използвана до момента, създавала ли е затруднения?
Досега целият картен материал на България се изработваше в система, известна на специалистите като Координатна система 1970 г. При нея територията на цялата страна е разделена на четири зони и за всяка една от тях са изведени съответните параметри на трансформация, които позволяват от пространствени да се премине в т.нар. картни координати. В периода на Студената война и двата лагера използваха подобни прийоми, за да засекретят информацията за своята територия. Сега, с навлизането на новите технологии в геодезията, това създава редица неудобства. Страната изоставаше от включване в европейската и световната геодезична система.
Има и още нещо ново в системата, която в момента се приема. Вече ще се използва т.нар. UTM проекция (универсална трансверзална меркаторова проекция). Това означава следното: Земята, независимо дали е кълбо, или елипсоид, трябва да бъде изобразена върху картен лист. Той обаче е равнина. Няма как, нито теоретично, нито практически, едно кълбо да се приведе в равнина, без неговата повърхнина да се деформира и разкъса. Затова се използват различни повърхнини (конични, цилиндрични и др.), върху които се проектират точките от земната повърхност, след което тези повърхнини се „разгъват” до равнина. Проекцията, която в момента се приема, е тип цилиндрична, т.е проекционната повърхнина при нея е цилиндър, който тангира Земята. Тя е международна и се използва в преобладаващата част на Европа, особено в страните - членки на НАТО. Военно-географската служба на Българската армия вече произвежда карти в тази UTM проекция. А всъщност целият картен материал за граждански цели беше и все още е в система 1970 г. Това, както вече посочих, създава противоречия и неудобства. В момента нещата се уеднаквяват в съответствие с международните стандарти и съвременните научни постижения.

Как се стигна до приемането на тази система?
Това беше продължителен и нелек процес. Необходимите предпоставки бяха създавани постепенно. Беше приет закон за геодезията, който дефинитивно определи, че такава система е необходима. За мен приемането й е качествен скок за геодезията у нас.

Как на практика  новата система ще бъде въведена? Ще е необходимо ли време, ресурси?
Да, ще трябва и време, и средства. Иначе от математическа, от теоретична гледна точка, няма никакви проблеми. Ще е необходимо територията да бъде изобразена в новата проекция. Ако се прецени, че е наложително, дори съществуващият картен материал ще се трансформира от едната система в другата. Това няма и не би могло да стане веднага, но не заради възможностите на българската геодезична наука. Тези възможности, теоретични и технологични, са на необходимото ниво. Основният проблем в случая е финансов и управленски.

Системата от 1970 година, ли е включена в отмененото вече постановление на МС №140 от 2001 г.?
Не, включената в него „Българска геодезична система 2000” беше създадена набързо, без дискусии, без обсъждане в професионалните среди и малко на инат. Още тогава се прокрадваше мнението, че предложената в нея разновидност на конична проекция не е безспорният и най-удачен вариант. Това се оспорваше от редица бележити имена в геодезията. Постановлението излезе, но така и не се наложи в практиката. Геодезистите продължиха да работят по системата от 1970 г.

Новата система ще облекчи ли работата на геодезистите?
Да, ще ги облекчи, защото досега се работеше с два различни елипсоида, два различни модела на Земята, с различно височинно начало. Новите GPS системи работят с новата система, но резултатите от измерванията с тях трябваше да се трансформират в старата. Сега този преход вече няма да се налага да се прави, но пак казвам – за да стане това реалност, ще е необходимо време.

Доколко новото постановление регламентира координацията между изпълнителите на геодезични, картографски и кадастрални дейности?
Новото постановление създава ясни правила. Иначе тази координация си съществуваше и до момента. Отношенията са регламентирани отдавна още с приемането на закона за геодезията. Преди няколко години излезе и постановление №1 на МС, в което се посочваха не само държавните институции, занимаващи се с тази дейност, но и такива като БАН, УАСГ. Те също имат място в тези отношения, най-вече в сферата на теоретичната и методическата помощ.

Как новата система ще се отрази на работата на администрацията и на бизнеса?
Вече има ясна база и тя е в съответствие с това, което правят колегите ни по света. Колкото до администрацията, аз не мога да коментирам, но ми се струва, че има нагласа и желание от тяхна страна за промяна. Бизнесът има нужда от ясни правила и приемането на такива създава предпоставки за облекчаване на работата.
В момента българската геодезия, говоря за бизнеса, е технически добре обезпечена, технологично тя е на много високо ниво. Заради кризата обаче много от фирмите са буквално пред колапс. Обучението на един геодезист е скъпо. А интерес от страна на младите хора има, приемат се студенти с почти максимален бал. Те идват мотивирани и не трябва да се разочароват с времето. Специалността изисква сериозна подготовка и много фантазия. Това е единственият геодезически факултет у нас. Повече от 70 години в него се обучават инженери по геодезия. Дипломите са официално признати в цяла Европа. Изучават се много сериозни дисциплини – астрономия, теория на фигурата на Земята, навигационни и спътникови системи, инженерна геодезия, географски информационни системи, фотограметрия, дистанционни методи. Всичко, което се строи над и под земята, е немислимо без това.
Геодезията и нейното развитие винаги са били приоритет на държавата. Това е така, защото тя винаги е служела на държавата във всичките й аспекти – отбрана, строителство, фискална политика. Необходимо е управляващите да й обърнат повече внимание, защото няма кой друг да осигури необходимото финансиране, особено в тази фундаментална част. Геодезията е богата, многоспектърна наука. Не може да има добър кадастър, добре изпълнени инфраструктурни проекти, ако няма добра основа, ако няма ясни правила с какви параметри се работи. Нещата са взаимно обусловени. Изоставането в един от тези компоненти неминуемо ще рефлектира негативно върху останалите.