Законът

Приеха Правилника за прилагане на ПЧП

След шест месеца трябва да е готова визията за партньорски проекти до 2020 г.

Свилена Гражданска Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство (ПЧП) и Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за ПЧП в оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие бяха приети от Министерския съвет на редовното му седмично заседание. След дългогодишни дебати през лятото на 2012 г. Законът за ПЧП бе окончателно гласуван. Дали това е най-добрият вариант, който можеше да бъде одобрен от народните представители, времето ще покаже. Разписаните в него правила обаче започват вече да работят и държавата и общините гледат на тях като възможност за развитие в различни сфери - спорт, образование, здравеопазване и т.н. Обекти на финансиране, изграждане, управление или поддържане по Закона за ПЧП могат да са паркове, паркинги, системи за сигурност, наблюдение, улично осветление, болници, спортни обекти, затвори, образователни центрове и други обекти на техническата инфраструктура. В срок до 30 юни т.г. се очаква приемането на националната програма за ПЧП, както и планът за действие, свързан с такива проекти до 2020 г. Местните власти и частните партньори Според нормативния акт общинският съвет определя проектите за ПЧП на територията на общината в плана за развитие. Всяка година до 31 март кметът отчита дейността по темата. Частният партньор се избира чрез Закона за обществените поръчки. Според закона общинският съвет може да приема решения за откриване на процедура за определяне на бизнес съдружник до изтичането на 39 месеца от избирането си. Решението за откриване на процедурата се публикува в Регистъра на обществените поръчки. Оценката на офертите се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Размерът на плащанията от публичния партньор, когато такива се предвиждат, е задължителен показател при определяне на частния съдружник. След приключване на процедурата се конкретизират условията на договора за ПЧП и правата и задълженията на страните. Договорът за партньорство трябва да бъде сключен до три месеца. Той може да е със срок от 5 до 35 години. Периодичността се определя от финансово-икономическите показатели на проекта и техническата или технологичната особеност на обекта. Финансирането се осигурява изцяло или частично от инвеститора. Ако общината трябва да внесе някаква сума, тя се залага в общинския бюджет. Създава се публично-частно дружество по реда на Търговския закон. В нормативния акт е записано, че то се управлява от представителя на бизнеса. Местните власти имат блокираща квота в него. Дружеството не може да извършва дейности, които са извън договора, или да участва в други сдружения. За срока на ПЧП никой от партньорите няма право да извършва прехвърлителни сделки с обекта в полза на трети лица. Според закона частният партньор отговаря за строителния риск. Той се определя като събитие, факт или обстоятелства, които оказват влияние върху договорените размер на инвестиционните разходи за строителство и срок за въвеждане в експлоатация на обекта, чрез който се предоставя услугата от обществен интерес. Частният партньор участва при определена норма за възвръщаемост на собствения му капитал. Когато тя се надвиши, общината намалява и преустановява плащанията. Законът не му гарантира възстановяване на вложените средства за изпълнение на договора. Законът за ПЧП изключва обществените поръчки, които се възлагат по силата на специалния закон - ЗОП, и чрез които се разходват публични средства. Същевременно обекти на нормативния акт не може да са и тези, които могат да попаднат под обсега на Закона за концесиите. Министерството на финансите ще води публичен регистър на ПЧП. Достъпът до него ще е безплатен през интернет. Регистърът ще съдържа както държавните частни партньорства, така и общинските. Бизнесът е длъжен да осигури публичност по изпълнението на договора. Методическите указания по прилагането на закона се дават от звено в администрацията на Министерския съвет, определено от министър-председателя. При евентуално нарушение по договор за ПЧП кметът на общината или лицето, подписало договора от името на частния партньор, се наказва с глоба от 15 хил. до 20 хил. лв., ако деянието не съставлява престъпление. Ако не е попълнен правилно Регистърът за ПЧП, длъжностно лице може да отнесе глоба до 2000 лв. При нарушаване на процедурата за сключване на договор се прилагат административно-наказателните разпоредби на Закона за обществените поръчки. София скоро с наредба Местните власти вече работят по своите планове за развитие за публично-частно партньорство през следващите години. Скоро Столичната община ще има наредба за ПЧП, в която ще бъдат разписани подробно всички условия за сключване на подобен съюз. „В нея ще бъдат изчистени правилата за прилагане партньорството на територията на общината. Същевременно с общинските съветници работим по идентифициране на подходящи обекти, които могат да са първите предложени за ПЧП“, заяви специално за в. „Строител“ зам.-кметът по финанси и стопанска дейност Дончо Барбалов. По думите му е изключително важно изборът им да е успешен. „Първите проекти, ако са добре реализирани, ще доведат до нови. Очакваме и бизнесът да предлага идеи по темата“, допълни той. Според Барбалов всеки конкретен проект ще се преценява отделно и ще се търси най-доброто решение. „Трябва така да формулираме обекта, че да предизвика интерес от страна на частния инвеститор. Важно е той да е с ясни ползи и за частния, и за обществения партньор“, подчерта зам.-кметът. На последния Консултативен съвет по финанси и стопанска дейност към Столичната община председателят на КСБ инж. Светослав Глосов предложи недостроените имоти, за които няма финансиране, собственост на местната власт, да попаднат в обсега на публично-частното партньорство. Подобно предложение бе отправено от страна на Камарата и към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова за недовършените държавни обекти, към които бизнесът би могъл да има интерес. В Бургас вече предлагат проект В морския град търсят частни партньори за конкретни проекти. Предвидено е в районния център на комплекс „Меден рудник” да бъде построен спортен комплекс. Теренът е с размер около 16 дка. Там може да бъде изградено модерно съоръжение с открити и закрити площи, без ограничения за видовете спорт. От общината подчертават, че подават ръка за партньорство към всеки съвестен инвеститор, който желае да подкрепи проекта. От администрацията уверяват потенциалните инвеститори, че е налице необходимият опит в областта на публично-частното партньорство и въпросният проект е още една възможност местна власт и бизнес заедно да направят нещо полезно за всички бургазлии.