Законът

Регламентират по-ясно строителството върху дюните

Свилена Гражданска Забранява се строителството и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху пясъчни дюни. Това записаха народните представители от Комисията по регионална политика и местно самоуправление в нов чл.17а на Закона за устройство на Черноморското край­брежие.

На редовното си заседание те започнаха обобщение на становищата на бизнеса и екоорганизации по промените в седем закона, свързани със строителството в защитени територии. Предлаганите изменения са в ЗУЧК, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии и Закона за опазване на околната среда.

Те ще бъдат внесени като допълнителен доклад за гласуване към ЗУЧК, който предстои да бъде разгледан на второ четене в пленарната зала.

Изключение за строителство в дюните ще правят случаите, когато с влязъл в сила подробен устройствен план е предвидено изграждане на обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, на техническа инфраструктура и специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на стра­ната.

Депутатите отхвърлиха предложението имоти или части от тях, собственост на физически или юридически лица, да се отчуждават по реда на Закона за държавната собственост по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Представителите на МРРБ заявиха, че за това няма предвидени средства в бюджета.

Новите моменти в седемте закона бяха представени миналия четвъртък на съвместно заседание на регионалната комисия и комисиите по земеделието и храните и околната среда и водите. Те бяха предложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерството на околната среда и водите и от Министерството на земеделието и храните.

Бизнесът се обедини срещу част от подготвените промени. Становища бяха представени от Камарата на строителите в България, Американската търговска камара, Българската минно-геоложка камара, Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и др. Вестник „Строител“ публикува днес и излезлите по-късно становища на БТПП, БСК, КРИБ и КАБ.

До редакционното приключване на броя депутатите от регионалната комисия не завършиха своето заседание.

КРИБ: Понятието „засегната общественост” вече е в ЗООС

Понятието „засегната общественост” вече е въведено в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), който регламентира извършването на оценките, касаещи влиянието на дадена дейност върху околната среда.

Те са процедура по екологична оценка (ЕО) на планове и програми и процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения. Това се казва в становище на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по промените в Закона за устройство на територията и по-конкретно за измененията в чл.131.

Според работодателите в ЗООС ясно се дефинира мястото на екологичната оценка (ЕО) в процеса на устройствено планиране. Задълженията за провеждане на консултации със същата тази „засегната общественост” са ясно разписани в действащото законодателство. В момента участието й е гарантирано при изработване и одобрение на даден план/програма от екологична гледна точка. Същото важи и за постановяването на крайния административен акт по реда на ЗООС, който може да бъде обжалван по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Според КРИБ екологичното законодателство в страната защитава правата на заинтересованите страни и те не трябва да бъдат „защитавани” чрез допълнителни процедури, които нямат ясни правила в практическото прилагане по реда на ЗУТ.

Работодателите посочват, че съгласно ЗООС становището или решението на компетентния орган, с което завършват процедурите по екологична оценка, са задължително условие за последващото одобряване на конкретния план или програма. Органите са длъжни да се съобразят с тях. Същото важи и за одобряване на планове или програми с предмета и целите на опазване в защитените зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000”, където засегнатата общественост има същите права.

Според КРИБ предложените промени в ЗУТ създават допълнителна възможност за неоснователно обжалване на отделни етапи от осъществяването на инвестиционните проекти. Българското законодателство не съдържа критерии за представителност на НПО и поради това трябва да вземе под внимание възможността за злоупотреба с правото на обжалване на конюнктурно създадени НПО. Също не е изяснен въпросът и с правата на НПО, регистрирани извън българското законодателство, а и извън общностното.

БСК: Еколозите нямат права, защото не са собственици

Заинтересовани лица в сегашната редакция на Закона за устройство на територията – собственици и концесионери на имоти, засегнати от предвижданията на подробните устройствени планове, имат непосредствен интерес във връзка с реализация на техни имуществени права. В общия случай неправителствените екологични организации не притежават основни качества на лица с дефинирани права на собственост. Това се посочва в становище на Българската стопанска камара по промените в Закона за устройство на територията.

В документа се декларира негативна позиция по предложените промени на изменения чл. 131 ал. 1 на ЗУТ, предвиждащи участие на неправителствени организации, осъществяващи общественополезна дейност в областта на околната среда - за защитени територии или защитени зони, в производството по одобряване на подробните устройствени планове.

Според експертите на БСК правата на обществеността са определени и се реализират при провеждането на процедурите за екологична оценка по Закона за опазване на околната среда. Те предвиждат провеждането на обсъждане на планове и програми при разписани конкретни действия и срокове за тяхното изпълнение. Издаваните по реда на ЗООС и другото приложимо екологично законодателство решения и становища по общите и подробните устройствени планове са неразделна част от процедурите по одобряване на тези планове.

Натрупаният значителен положителен опит и практика потвърждават, че всички допуснати до този момент конкретни нарушения на екологичното законодателство, свързани с одобряването на общите и подробните устройствени планове, произтичат, от една страна, от  липса на необходимата публичност. От друга, това се дължи на неприлагане на закона от страна на отговорните длъжностни лица и компетентните държавни и общински органи, се казва още в становището.

КАБ: Да се установи статутът на главните архитекти

Необходимо е да се установи статутът на главните архитекти като отговорни държавни служители с достатъчно трудово заплащане, за да се прекъснат корупционните практики и конфликт на интереси в системите от свързани лица в общинските администрации. Това се посочва в становище на Камарата на архитектите в България, изготвено по повод промените в Закона за устройство на територията и в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Според архитектите е необходимо уеднаквяване и ясно дефиниране на обща и коректна професионална терминология в основните и специализирани закони, отнасящи се до дейностите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Те предлагат в ЗУЧК да се добави нова алинея, според която при изготвяне на заданието за специализираните карти и регистри и приемането им да се включи участието на специалист геолог, определящ размера на обектите. Архитектите дават и по-точно определение за пясъчни дюни. Според тях те трябва да са изрично вписани в специализираната кадастрална карта.

КАБ подкрепя част от измененията в ЗУТ, но предлага и допълнения към тях. От браншовата организация приемат принципа за широко огласяване на устройствените схеми и подробни планове, предложено от регионалното министерство. Според тях обаче е належащо да се допълни, че това трябва да става за територия от повече от 3 квартала, като информацията да се качва на интернет страницата на съответната община.

КАБ е против допълненото определение на собствеността върху дюните с понятието „общинска”. Дюните трябва да останат публична държавна собственост.

БТПП: Отварят се врати за непрекъснати обжалвания

Предлаганите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) нецелесъобразно „отварят врати” за обжалване от неограничен кръг лица, които нямат нужната представителност. Това се посочва в становище на Българската търговско-промишлена палата.

Според документа по този начин организациите могат и да работят за определени субективни (лични), а не за обществени интереси. Това ще има за последица необосновано забавяне на инвестиционните намерения.

От БТПП считат, че ще се създадат рискове за практическото реализиране на закона, респективно за неговото еднакво тълкуване и прилагане.

Разпоредбата не конкретизира в необходимата степен кръга на посочените юридически лица; начина, по който определено лице ще докаже, че не просто работи, а работи интензивно в областта на опазване на околната среда; степента на представителност на въпросното юридическо лице.